Kus on elu
Jüri Lõun

Õppeprogrammi eesmärk on tõsta õpilaste teadlikkust energia- ja ressursisäästu teemadel ning mõista kestliku arengu põhimõtteid. Võrdleme erinevaid kodumajapidamisi, arvestades elupinna iseärasusi, asukohta ja seal elavate inimeste elustiili. Osaleja saab tõmmata paralleele enda eluga ning paremini mõista erinevate valdkondade omavahelisi seoseid ning prioriteete. Kõik igapäevased toimingud on seotud energia- ja ressursitarbimisega. Mängime tarbimisharjumusi käsitlevat õppemängu “Kus on elu säästlikum ja mõistlikum?”.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

II kooliaste
Õpilane teab, et
- inimesed saavad kõik elamiseks vajaliku looduse abiga;
- kõik tooted ja teenused on ühel või teisel viisil seotud energia ja ressursitarbimisega;
- elu Maal saab kesta vaid kestliku arengu põhimõtteid järgides.
Õpilane oskab:
- selgitada mõistliku tarbimise vajadust, lähtudes seosest loodusvarad – tarbimine – jäätmed;
- analüüsida enda ja oma pere tarbimist ning hinnata selle mõju keskkonnale;
III kooliaste
Õpilane teab lisaks eelnevale:
- mis on toodete ja teenuste elukaar;
Õpilane oskab:
- analüüsida pere ökoloogilist jalajälge.
- võrrelda linna ja maa-asulaid ning analüüsida linna- ja maaelu erinevusi;
Gümnaasium, täiskasvanud
Õpilane oskab lisaks eelnevale:
- hinnata oma majapidamise ja elustiili mõjusid keskkonnale ja ressursside tarbimisele ja võtta kasutusele mõni kestlikum lahendus.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

II kooliaste – Eesti loodusvarad. Eesti loodusvarad, nende kasutamine ja kaitse. Loodusvarad energiaallikatena. Eesti maavarad, nende kaevandamine ja kasutamine. Kaevanduste ja karjääride kasutamisega seotud keskkonnaprobleemid. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis. Inimese mõju keskkonnale. Kodukoha looduskeskkonna muutumine inimtegevuse tagajärjel. Jäätmekäitlus. Säästev tarbimine.

III kooliaste - Elus- ja eluta looduse seosed: inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik tasakaal. Energia tarbimine ja materjalide taaskasutamine. Euroopa ja Eesti asustus: linnastumisega kaasnevad majanduslikud, sotsiaalsed ja keskkonnaprobleemid.

Gümnaasium – Energiaressursid ja maailma energiamajandus. Nüüdisaegne tehnoloogia energiamajanduses. Energiamajandusega kaasnevad keskkonnaprobleemid.

Läbivad teemad keskkond ja jätkusuutlik areng,  tervis ja ohutus ning väärtused ja kõlblus.

Lõimitud on loodusõpetus, inimeseõpetus ja ühiskonnaõpetus.

Meetodid:

Meetodid: 

- PowerPoint ettekanne
- rühmatöö
- arutelu

Vahendid:

- õppevahend „Kus on elu mõistlikum ja säästlikum?“ - magnettahvel, nupud ja infokaardid neljale rühmale.

Juhis õpetajale:

Programm toimub klassiruumis. Esitluse näitamiseks on vaja projektorit ja kõlareid. 
Vajadusel palume õpetajal enne programmi toimumist informeerida programmi läbiviijat osalejate erivajadustest, kui need võivad mõjutada õppeprogrammi. 
Enne õppeprogrammi toimumist tutvustada õppeprogrammi teemat ja õpieesmärke, tuletada meelde teadmised ja arusaamad säästliku elukorralduse põhimõtetest. Programmi ajal võib õpetaja rühmatööde tegemisel õpilasi innustada ja vajadusel abistada.
Peale õppeprogrammi annab õpetaja programmile kirjaliku tagasiside e-kirja teel laekunud ankeedi kaudu ja rakendab õpilaste programmil saadud kogemusi ja teadmisi nende edasises õppetöös.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

0€

Lisainfo:

Programm ei sobi erivajadustega õpilastele.

Läbiviimise koht:

kool

Läbiviimise asukoht:

58.881847, 25.537512

Maakond:

Järvamaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Maarika Männil

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

SISSEJUHATUS (5 min)
- tutvustatakse programmi eesmärke, töökorraldust, töövahendeid;
- sissejuhatav arutelu loodusvarade ja tarbimise teemal.

TEGEVUSTE KÄIK (70 min)
- PowerPoint ettekanne ressurssidest ja nende päritolust, mida inimesed igapäevaelus kasutavad; 
- arutelu käigus aktiveeritakse eelteadmised loodusvarade ja tarbimise teemal;
- rühmatöö (neli rühma) õppevahendiga „Kus on elu mõistlikum ja säästlikum?“ (magnettahvel, millel õpilased saavad anda punkte neljale tüüpilisele Eesti leibkonnale). Nende elustiili ja käitumise kohta saavad õpilased infot kaartidelt. Õpilased kujundavad rühmas oma arvamuse ja märgivad punktid igale perele.
- esmamulje test: mida mängijad pakuvad enne pikemalt teemasse süvenemist – millise pere elustiil võiks olla kõige keskkonnasäästlikum?
- hinnatakse iga pere ja majapidamise energia- ja ressursisäästu seitsmes valdkonnas: soojus, transport, toit, jäätmed, vesi, elekter ja heaoluteenused. Punktide andmisel jälgitakse skaalat: halva hinde (vähe punkte) saab pere/majapidamine, kui nende elustiil ja tegevused on ressursse raiskavaid; hea hinde (palju punkte), kui lahendused on säästlikud ja läbimõeldud. Selles mängus võidab pere, kes kogub kõige rohkem punkte.
- hinnatakse valdkondade ressursimahukust. Ressursse tarbivad enim valdkonnad, mida meie kliimast tulenevalt kasutame rohkelt või mille allikaks on taastumatud loodusvarad.
- iga pere/majapidamise punktid liidetakse kokku  ja vaadatakse, kas esmamulje testi tulemus ja osalejate antud punktid lähevad kokku ekspertide pakutuga.
- analüüsitakse, millistes valdkondades ja miks esinesid mängijate ja punktikaartidel antud vastuste vahel suurimad erinevused.
- analüüsitakse mängu juhendis välja toodud alternatiive ressursisäästuks.
- arutelu, mida saab noor ise teha? Nt Kas noorel on võimalik mõjutada soojatarbimist? Kuidas noor saab osaleda toidule kuluva energiakulu vähendamises?

KOKKUVÕTE (15 min )
- programmi lõpuringis väljendab õpilane oma uusi teadmisi ressursitarbimise valdkonnas seoses kestliku arengu põhimõtetega ja toob välja, kuidas saab tema pere mõju keskkonnale vähendada.

Viimati uuendatud:

07.03.2022