Kasutatav mäng programmis

Õppeprogrammi eesmärk on tõsta õpilaste teadlikkust energia- ja ressursisäästu teemadel. Mängime tarbimisharjumusi käsitlevat õppemängu “Kus on elu säästlikum ja mõistlikum?” võrreldes erinevaid kodumajapidamisi – kombinatsioone majast, asukohast, inimestest, elustiilist – on osalejal võimalik tõmmata paralleele enda eluga ning paremini mõista erinevate valdkondade omavahelisi seoseid ning prioriteete. Kõik igapäevased toimingud on vähemal või rohkemal määral seotud energia- ja ressursitarbimisega. Nii keskkonnakaitse kui majanduse konkurentsivõime, aga ka laiemalt pikaajalise jätkusuutlikkuse huvides on oluline esmalt muuta meie tarbimissüsteemi oluliselt tõhusamaks ning seejärel asendada järk-järgult taastumatute ressursside kasutamine taastuvatega.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

II kooliaste
Õpilane teab, et kõik tooted ja teenused on ühel või teisel viisil seotud energia ja ressursitarbimisega;
Õpilane oskab:
- selgitada mõistliku tarbimise vajadust, lähtudes seosest loodusvarad – tarbimine – jäätmed.
- analüüsida enda ja oma pere tarbimist ning hinnata selle mõju keskkonnale;
III kooliaste
Õpilane teab lisaks eelnevale:
- mis on toodete ja teenuste elukaar;
Õpilane oskab:
- analüüsida pere ökoloogilist jalajälge.
- võrrelda linna ja maa-asulaid ning analüüsida linna- ja maaelu erinevusi;
Gümnaasium
Õpilane oskab lisaks eelnevale:
hinnata oma majapidamise ja elustiili mõjusid keskkonnale ja ressursside tarbimisele.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

II kooliaste – Eesti loodusvarad. Eesti loodusvarad, nende kasutamine ja kaitse. Loodusvarad energiaallikatena. Eesti maavarad, nende kaevandamine ja kasutamine. Kaevanduste ja karjääride kasutamisega seotud keskkonnaprobleemid. 
Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis. Inimese mõju keskkonnale. Kodukoha looduskeskkonna muutumine inimtegevuse tagajärjel. Jäätmekäitlus. Säästev tarbimine.

III kooliaste - Elus- ja eluta looduse seosed. Õppesisu: Inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik tasakaal. Energia tarbimine ja materjalide taaskasutamine. Euroopa ja Eesti asustus. Õppesisu: Linnastumisega kaasnevad majanduslikud, sotsiaalsed ja keskkonnaprobleemid.

Gümnaasium– Energiaressursid ja maailma energiamajandus. Nüüdisaegne tehnoloogia energiamajanduses. Energiamajandusega kaasnevad keskkonnaprobleemid.

Läbivad teemad keskkond ja jätkusuutlik areng,  tervis ja ohutus ning väärtused ja kõlblus.

Lõimitud on loodusõpetus, inimeseõpetus ja ühiskonnaõpetus.

Meetodid:

Õppeprogrammis kasutatakse:

  • rühmatöö õppevahendiga „Kus on elu mõistlikum ja säästlikum?“ (magnettahvel, millel õpilased saavad anda punkte neljale tüüpilisele Eesti leibkonnale. Nende elustiili ja käitumise kohta saavad õpilased infot kaartidelt. Õpilased peavad kujundama oma arvamuse ja märkima punktid igale perele)
  • arutelu, diskussioon

Juhis õpetajale:

Programm toimub klassiruumis. Esitluse näitamiseks on vaja projektorit ja kõlareid. 

Õppeprogrammi kestvus kokkuleppe kohaselt 45 või 2x45 minutit. 

Vajadusel palume õpetajal enne programmi toimumist informeerida programmi läbiviijat osalejate erivajadustest, kui need võivad mõjutada õppeprogrammi läbiviimist. 

Peale õppeprogrammi annab õpetaja programmile kirjaliku tagasiside e-kirja teel laekunud ankeedi kaudu.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

45 või 2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

0€

Lisainfo:

Programm ei sobi erivajadustega õpilastele.

Läbiviimise koht:

kool

Maakond:

Võrumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Helen Kivisild, keskkonnahariduse ja kommunikatsiooni osakonna spetsialist

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi on võimalus läbi viia 45 ja 2x45 min programmina.

Õppeprogrammi tegevused ja ajakava:

SISSEJUHATUS (5/10 min)
- tutvustatakse programmi eesmärke, töökorraldust, töövahendeid;
- arutelu käigus aktiveeritakse eelteadmised loodusvarade ja tarbimise teemal.

TEGEVUSTE KÄIK (35/70 min)
rühmatöö õppevahendiga „Kus on elu mõistlikum ja säästlikum?“ (magnettahvel, millel õpilased saavad anda punkte neljale tüüpilisele Eesti leibkonnale. Nende elustiili ja käitumise kohta saavad õpilased infot kaartidelt. Õpilased peavad kujundama oma arvamuse ja märkima punktid igale perele).
- esmamulje test: mida mängijad pakuvad enne pikemalt teemasse süvenemist – millise pere elustiil võiks olla kõige keskkonnasäästlikum?
- hinnatakse iga pere ja majapidamise energia- ja ressursisäästu seitsmes valdkonnas: soojus, transport, toit, jäätmed, vesi, elekter ja heaoluteenused. Punktide andmisel jälgitakse skaalat: halva hinde (vähe punkte) saab pere/majapidamine, kui nende elustiil ja tegevused on ressursse raiskavaid; hea hinde (palju punkte), kui lahendused on säästlikud ja läbimõeldud. Selles mängus võidab pere, kes kogub kõige rohkem punkte.
- hinnatakse valdkondade ressursimahukust. Ressursse tarbivad enim valdkonnad, mida me oma kliimas kasutame rohkelt või mille allikaks on taastumatud loodusvarad.
- iga pere/majapidamise punktid liidetakse kokku  ja vaadatakse, kas esmamulje testi tulemus ja osalejate antud punktid lähevad kokku ekspertide pakutuga.
- analüüsitakse, millistes valdkondades ja miks esinesid mängijate ja punktikaartidel antud vastuste vahel suurimad erinevused.
- analüüsitakse mängu juhendis välja toodud alternatiive ressursisäästuks.
- arutelud juhendis välja toodud küsimuste põhjal. Nt Kas noorel on võimalik mõjutada soojatarbimist? Kuidas noor saab osaleda toidule kuluva energiakulu vähendamises?

KOKKUVÕTE (5/10 min )
- programmi lõpuringis väljendab õpilane oma uusi teadmisi ressursitarbimise valdkonnas ja toob välja, kuidas saab tema pere vähendada mõju keskkonnale.

*45 minutilise programmi puhul ei toimu alternatiivide analüüsi ja arutelu etteantud küsimuste põhjal.

Viimati uuendatud:

04.05.2021