Rabedalt esteetiline Kolga mõis ja inspireerivad ajalookihid.
Riina Laanetu

Kolga mõisa häärberis on käimas restaureerimistööd Eesti Kunstiakadeemia pfessor Hilkka Hiiopi juhendamisel. Ringkäigul häärberis saavad õpilased tutvuda juba restaureeritud maalingute ja stukkidega unikaalses kontsertsaalis, mis kõrgub läbi kahe korruse. Saame vaadelda alles osaliselt avatud maalinguid.

Teeme jalutuskäigu pargis. Vaatleme hooneid väljast, kus on nähtavad baroksed ja klassitsistlikud detailid.

Galeriis saab iga osaleja käelise tegevusena luua endale Kolga mõisale tuginedes erilise kunstiteose. 

Eesmärgiks on tunnetada koha omapära. Kolga mõisa häärber on rikas kunstiväärtuste poolest (fragmendid maalingutest, stukid, rosetid, põrandad). Vastavalt kooliastmele valime ka käelise tegevuse keerukuse  . Kasutame kvaliteetseid ja eelistatult naturaalseid materjale.

Eriti hästi sobib programm täiendama kooli kunstiõpetise kava, arendab käelist tegevust. Ajaloo ainekava täiendusena õpetab nägema sajanditevanuses hoones erinevaid stiilikihte. Teadvustame tolleaegse aadelkonna rolle meie ajaloos.

Kultuuriloolisel matkal ümbruskonnas ja pargis loeme puutüvedelt, orgudest ja küngastelt kõnekaid märke olnust.  

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

Õpilaste silmaring avardub kunstialaselt. Osatakse märgata erinevaid maalingute kihistusi vanades hoonetes.
Õpitakse tundma kodulugu ja loodust.
Areneb kunstialane käeline tegevus.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

 

Kunstiõpetus - iga osaleja loob oma kunstiteose.

Ajalugu - tutvume ajalooliste hoonete ja maastikega.

Loodusained - Tutvume pargi ja ümbritseva loodusega klint ja allikate kaitse.

Meetodid:

Juhendatud matk ümbruses.

Juhendatud ringkäigud häärberis.

Käeline loominguline tegevus.

Kokkuvõte arutelu vormis.

Juhis õpetajale:

Selga ilmastikule vastav riietus. Õppeprogrammi ajal ei ole lubatud tegeleda nutiseadmetega. Kaasa eine.

Kui klass on suurem, kui 15 õpilast, paluime kaasa kaks täiskasvanud saatjat, kuna töötame kahes rühmas.

Kahele saatjale on häärberi külastus tasuta.

Kohtumispaik on külalistemaja juures.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

3 tundi, lisandub lõunapaus

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

300€

Lisainfo:

NB! Maksumus lasteaia rühmale 200€ , kuna matk on lühem ja tegevusi vähem.

 

Läbiviimise koht:

Tegevused toimuvad Kolga mõisas ja selle ümbruses. Matkame mõisakompleksis ja lähiümbruses.

Läbiviimise asukoht:

59.492122609989, 25.611019134521

Maakond:

Harjumaa

Programmi läbiviija:

Riina Laanetu - Lahemaa loodus ja kultuuripärandi giid, Kadri Metstak - laste kunsti õpetaja

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Kui õpilasi on rohkem, kui 15, jagame  klassi kaheks rühmaks. kaheks rühmaks . Mõlemad rühmad töötavad eraldi,  läbides samad programmi elemendid.

Kultuurilooline matk ümbruses ja pargis ja tutvumine häärberiga.

Käeline tegevus. 

Kokkuvõte.

Kestus kokku 3 tundi

Eine. 

Viimati uuendatud:

02.02.2022