Rabedalt esteetiline Kolga mõis ja inspireerivad ajalookihid.
Riina Laanetu

 Ringkäigul häärberis saavad õpilased tutvuda juba restaureeritud maalingute ja stukkidega unikaalses kontsertsaalis, mis kõrgub läbi kahe korruse.Saame jälgida käimasolevaid restaureerimistöid. Kolga mõisas toimetavad Eesti Kunstiakadeemia tudengid dekaan Hilkka Hiiopi juhendamisel.

Teeme jalutuskäigu pargis. Vaatleme hooneid väljast, nähtavad baroksed ja klassitsistlikud detailid.

Galeriis saab iga osaleja käelise tegevusena luua endale Kolga mõisale tuginedes erilise kunstiteose. 

Eesmärgiks on tunnetada koha omapära. Kolga mõisa häärber on rikas kunstiväärtuste poolest (fragmendid maalingutest, stukid, rosetid, põrandad). Vastavalt kooliastmele valime ka käelise tegevuse keerukuse. Kasutame kvaliteetseid ja eelistatult naturaalseid materjale.

Eriti hästi sobib programm täiendama kooli kunstiõpetise kava, arendab käelist tegevust. Ajaloo ainekava täiendusena õpetab nägema sajanditevanuses hoones erinevaid stiilikihte. Teadvustame tolleaegse aadelkonna rolle meie ajaloos.

Kultuuriloolisel matkal ümbruskonnas ja pargis loeme puutüvedelt, orgudest ja küngastelt kõnekaid märke olnust.  

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

Õpilaste silmaring avardub kunstialaselt. Osatakse märgata erinevaid maalingute kihistusi vanades hoonetes.
Õpitakse tundma kodulugu ja loodust.
Areneb kunstialane käeline tegevus.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

 

Kunstiõpetus - iga osaleja loob oma kunstiteose.

Ajalugu - tutvume ajalooliste hoonete ja maastikega.

Loodusained - Tutvume pargi ja ümbritseva loodusega - klint ja allikate kaitse.

Meetodid:

Juhendatud matk ümbruses.

Juhendatud ringkäigud häärberis.

Käeline loominguline tegevus.

Kokkuvõte arutelu vormis.

Juhis õpetajale:

Selga ilmastikule vastav riietus. Õppeprogrammi ajal ei kasutata nutiseadmeid. Kaasa eine.

Kui klass on suurem, kui 15 õpilast, paluime kaks täiskasvanud saatjat, kuna töötame kahes rühmas.

Kahele saatjale on programm tasuta.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

3 tundi, lisandub lõunapaus

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

300€

Lisainfo:

NB! Maksumus lasteaia rühmale 250€ , kuna programm on lühem ja vähendame keerukust.

 

Läbiviimise koht:

Tegevused toimuvad Kolga mõisas ja selle ümbruses. Matkame mõisakompleksis ja lähiümbruses.

Läbiviimise asukoht:

59.491864586686, 25.611256513429

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Riina Laanetu - Lahemaa loodus ja kultuuripärandi giid, Kadri Metstak - laste kunsti õpetaja

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Kohtume Kolga mõisa ees, kus teid võtavad vastu kaks juhendajat. Kui õpilasi on üle 15e, jagame  klassi kaheks rühmaks. Mõlemad rühmad töötavad eraldi,  läbides samad programmi elemendid.

Kultuurilooline matk hoonete ümbruses ja pargis ning tutvumine häärberiga.

Käeline tegevus. 

Kokkuvõte.

Eine.

Kestus kokku 3 tundi

 

Viimati uuendatud:

27.03.2023