Rabedalt esteetiline Kolga mõis ja inspireerivad ajalookihid.
Riina Laanetu

 

Juhendajad tutvustavad õpilastele ringkäigul parki mõisasüdant ja häärberi 2. korrust.

Külastame Kuusalu valla koduloo muuseumi, mis asub valitsejamajas.

Programmi tulemusena on iga osaleja loonud endale kohaspetsiifikaga haakuva teose.  

Eesmärgiks on tunnetada koha omapära. Kolga mõisa häärber on rikas kunstiväärtuste poolest (fragmendid maalingutest, stukid, rosetid, põrandad). Vastavalt kooliastmele pakume erinevaid käelisitegevusi. Kasutame kvaliteetseid ja eelistatult naturaalseid materjale.

Eriti hästi sobib programm täiendama kooli kunstiõpetise kava, arendab käelist tegevust. Ajaloo ainekava täiendusena õpetab nägema sajanditevanuses hoones erinevaid stiilikihte. Teadvustame tolleaegse aadelkonna rolle meie ajaloos.

Kultuuriloolisel matkal ümbruskonnas ja pargis loeme puutüvedelt, orgudest ja küngastelt kõnekaid märke olnust.  

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

Õpilaste silmaring avardub kunstialaselt. Osatakse märgata erinevaid maalingute kihistusi vanades hoonetes.
Õpitakse tundma kodulugu ja loodust.
Areneb kunstialane käeline tegevus.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

 

Kunstiõpetus - iga osaleja loob oma kunstiteose.

Ajalugu - tutvume ajalooliste hoonete ja maastikega.

Kodulugu - külastame Kuusalu valla koduloo muuseumi.

Loodusained - Tutvume pargi ja ümbritseva loodusega.

Meetodid:

Juhendatud matk ümbruses.

Juhendatud ringkäigud häärberis ja muuseumis.

Käeline loominguline tegevus.

Kokkuvõte arutelu vormis.

Juhis õpetajale:

Selga ilmastikule vastav riietus. Õppeprogrammi ajal ei ole lubatud tegeleda nutiseadmetega. Kaasa eine.

Kui klass on suurem, kui 12 õpilast, paluime kaasa kaks täiskasvanud saatjat, kuna töötame kahes rühmas.

Kahele saatjale on muuseumi ja häärberi külastus tasuta.

Kohtumispaik on külalistemaja juures.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

3 tundi, lisandub lõunapaus

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

250€

Lisainfo:

NB! Maksumus lasteaia rühmale 150€ , kuna matk on lühem ja tegevusi vähem.

 

Läbiviimise koht:

Tegevused toimuvad Kolga mõisas ja selle ümbruses. Matkame mõisakompleksis ja lähiümbruses.

Läbiviimise asukoht:

59.49177514451, 25.611123544789

Maakond:

Harjumaa

Programmi läbiviija:

Riina Laanetu - Lahemaa loodus ja kultuuripärandi giid, Kadri Metstak - laste kunsti õpetaja

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Kohtumise järgselt jagame suurema klassi  (üle 12 osaleja) kaheks rühmaks . Mõlemad rühmad töötavad eraldi,  läbides samad programmi elemendid roteeruvalt.

Kultuurilooline matk ümbruskonnas ja pargis. 1 tund

Muuseumi ja häärberi külastus. 1 tund

Käeline tegevus. 1 tund

Eine ja kokkuvõte. 0,5 tundi

Viimati uuendatud:

10.04.2021