Vaatlustaru juures
Ökokratt

Programmi käigus räägime putukatest, nende osast looduses ning inimeste elus. Tutvume üldiselt putukate ehituse, arengu ja eluviisiga. Püüame kahvaga putukaid, määrame püütud liike ja arutleme nende rolli üle looduses.

Programmi teises osas külastame mesilaste vaatlustaru ja tutvume mesilaste eluga, räägime  mesilaste tähtsusest nii looduses kui inimeste elus.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

Programmi läbimisel II ja III kooliastme õpilased
• on tundma õppinud mõningaid metsakoosluse putukaliike;
• oskavad kasutada kahva;
• teavad nimetada putukate eluavaldusi:
• teavad putukate arengustaadiume;
• oskavad tuua näiteid putukate kohastumisest elukeskkonnaga;
• on tutvunud mesilaste kui kooseluliste putukatega, mõistavad mesilaste tähtsust looduses ja inimeste elus;
• analüüsivad putukate osa looduses ja inimtegevuses ning toovad selle kohta näiteid;
• väärtustavad putukaid eluslooduse olulise osana;
• kirjeldavad inimese mõju looduskeskkonnale ja teavad, kuidas võivad muutused keskkonnas põhjustada elustiku muutusi;

Lisaks sellele II kooliastme õpilased
• koostavad metsakooslust iseloomustavaid toiduahelaid ja toiduvõrgustikke;

Lisaks sellele III kooliastme õpilased
• seostavad putukate liikumisorganite ehitust nendele omaste liikumisviiside ja elupaigaga;
• teavad täis- ja vaegmoondelise arengu eeliseid ning toovad näiteid täis- või vaegmoondega arenevatest putukatest;

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

II kooliaste, loodusõpetus

Teema Elu mitmekesisus Maal: putukate eluavaldused looduses;

Teema: Mets kui elukooslus: metsale iseloomulikud toiduahelad ja toiduvõrgustikud. Putukate roll metsas.

Teema:  Elukeskkond Eestis: putukate roll metsakoosluses. Inimese mõju looduskeskkonnale (sh putukafaunale).

Õppekavas ette nähtud praktiline töö: putukate eluavalduste uurimine.

 III kooliaste, bioloogia

Teema: Selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid. Putukate kohastumised elukeskkonnaga. Putukate liikumisorganite ehituse seos neile omaste liikumisviiside ja elupaigaga. Paljunemise ja arengu eripära otsese, täismoondelise ning vaegmoondelise arenguga loomadel.

Õppekavakohane praktiline töö: lülijalgsete loomade välistunnuste uurimine luubiga.

Ainetevaheline lõiming: loodusõpetus ja bioloogia;

Keskkond ja jätkusuutlik areng: pöörame tähelepanu putukate tähtsusele looduses ja inimeste elus; taimekaitsevahendite mõju loodusele ja sedakaudu inimestele;

Tervis ja ohutus: mee(toodete) tervislikkus; käitumine õppekäigul.

Meetodid:

Vestlus, arutelu, vaatlus, rühmatöö,  praktiline töö kahvapüügina, mäng. 

Vahendid:  entomoloogiline kogu, putukate pildid, 3 paari putukaprille, vakstud, vaatluspurgid, 24 luupi, 1 kahv paari peale, näidised mesinduse toodetest.

Juhis õpetajale:

Palume valida õues viibimiseks sobiv, ilmale vastav riietus ja jalanõud. Soovitame õpilastele eelnevalt tutvustada programmi teemat ning asukohta, et õpilastel oleks võimalus omandatud teadmisi looduses rakendada. Pärast õppekäiku võib koolis programmil kuuldut/nähtut korrata ja kinnistada. Õppekäigu ajal on saatva õpetaja rolliks grupi jälgimine.

Ootame koolilt tagasisidet õppeprogrammi kvaliteedi kohta. Seda saab anda läbi keskkonnahariduse portaali. Vahetut tagasisidet küsime õpetajalt ja õpilastelt ka programmist kokkuvõtet tehes.

 

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

28

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

170€

Lisainfo:

Programmid toimuvad ajal, mil ööpäeva keskmine temperatuur on vähemalt 10 °C.

Õppeprogramm toimub Metsamõisa keskuse ulatuslikul territooriumil, kust leiab erinevaid kooslusi (sh mets) ja kus asuvad vaatlustarud. Ratastooliga liikujatele on rajatud 2 km betoonkiviteid ja kruusaga kaetud sõiduteid, metsaparki, mõisaparki, 

Kuna erivajadused ei piirdu üksnes liikumispuudega, siis palume lasteaial/koolil vajadusel eelnevalt keskusega ühendust võtta. Programmi saab kohandada vastavalt õpilaste individuaalsetele õppekavadele. Meie juhendajad on saanud puuetega inimestega tegelemiseks ettevalmistuse ja läbinud esmaabikursuse.

Palume keskust  teavitada ka siis, kui mõnel lapsel esineb allergia putukahammustuste või ka meesaaduste vastu.

Palume võileib ja jook kaasa võtta. Reisikotti pakkides tuleks juba kodus läbi mõelda, kuidas looduses korraldada lõunatamine nii, et ei tekiks jäätmeid.

 

Juhendajate hariduslik valmisolek.

Priit Adler: kõrgharidus- õpetatud agronoom, keskkonnaspetsialist, keskkonnamõju hindaja, müraekspert, loodusgiid tase 5, noorsootöötaja tase 6, matkajuht,  TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Ain Aasa: kõrgharidus, loodusainete õpetaja, loodusgiid, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Läbiviimise koht:

Puhta vee teemapark

Läbiviimise asukoht:

59.055723884566, 26.011800386719

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

info@metsamoisa.ee
+372 513 2149

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus - 15 min; 

Õppekäigu eesmärkide tutvustamine. Kuidas käituda õppekäigul loodusesse, ohutusreeglite selgitamine.

Tegevused

  • Tegevused II ja III kooliastme õpilastele: tutvumine putukate ehitusega piltide ja entomoloogilise kogu  abil. Kasutame „putukaprille“ mõistmaks, kuidas putukad näevad maailma. Putukate eluavaldused: toitumine, hingamine, paljunemine, kasvamine, arenemine. Täismoone, vaegmoone – 30 min;   
  • Teema III kooliastme õpilastele:  Putukate liikumisorganite ehituse seos neile omaste liikumisviiside ja elupaigaga. Praktiline töö paarides:  putukate liikumisorganite  vaatlemine luubiga – 20 min; 
  • Teema III kooliastme õpilastele: Paljunemise ja arengu eripära otsese, täismoondelise ning vaegmoondelise arenguga loomadel;  täis- ja vaegmoondelise arengu eelised   – 10 min;
  • Praktiline töö paarides II ja III kooliastme õpilastele: püüame metsas  kahvaga putukaid.  Juhendaja määrab ja tutvustab püütud putukaliike. Putukate eluavalduste uurimine looduses.  Putukate kohastumised elukeskkonnaga. Arutelu putukate rolli üle looduses.  Inimese mõju looduskeskkonnale (sh putukafaunale) – 40 min;
  • Tegevus II kooliastme õpilastele. Teema: Mets kui elukooslus: metsale iseloomulikud toiduahelad ja toiduvõrgustikud. Putukate roll metsas, nende koht aineringes.  Rühmatöö: õpilased koostavad metsa näitel toiduahela, olles ise mõneks toiduahela osaks, kusjuures  üheks lüliks on mõni õppekäigul püütud putukaliik. Rühmad tutvustavad loodud toiduahelaid teistele – 40 min;
  • Teema II ja III kooliastme õpilastele: putukad taimede tolmeldajatena. Putukate kasulikkus ja kahjulikkus inimesele. Kuidas inimesed tõrjuvad neile kahjulikke putukaid ja kuidas see omakorda võib mõjutada loodust, teiste loomade, sh inimeste tervist? Arutelu: Kuidas  lahti saada tüütutest putukatest ilma mürkaineid kasutamata? – 10 min;
  • Mesilased. Tutvumine vaatlustaruga. Mesilased kui kooselulised putukad. Mesilaspere. Mesilaste tähtsus looduses ja inimeste elus. Tutvumine mesinduse toodetega – 30 min;

Söögipaus – 20 min 

Kokkuvõte – 10 min

Arutelu: miks on putukad olulised looduses? inimeste elus?

 

 

Viimati uuendatud:

22.03.2023