Mesilaste vaatlustaru juures
Ökokratt

Tutvutakse putukate eluga looduses erinevates elukohtades metsas, sealhulgas mesilaste vaatlustarus oleva maailmaga. Programm algab selgrootute tutvustusega, tutvustatakse putukaid piltide abil. Toimub õppekäik putukate püüdmiseks, leitud putukad kogutakse purkidesse ja määratakse.

Käsitletakse putukate paiknemist toiduahelas, elukohad, tähtsus eluslooduse jätkusuutlikkusel. Mesilaste vaatlustaruga tutvumine. Putukate vaatlustaru vaatlus, entomoloogia kogu vaatlemine, uuritakse mesilaste saadusi ja putukate elutegevuste tagajärgi. Eesmärk: Putukate vaatlus ja tundmine. Uurida putukaid erinevates elukohas ja jälgida ning teada putukate olulisust.

Programmi kohandatakse puuetega lastele vastavalt õpilaste individuaalsetele õppekavadele. Pole võimalik kohaldada abivahendiga liikujatele.Meie juhendajad on saanud puuetega inimestega tegelemiseks ettevalmistuse ja läbinud esmaabikursuse.

Õpipädevused:

enesekohased oskused
enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

II kooliastme õpilane:
- kirjeldab metsa kui ökosüsteemi, sh keskkonnatingimusi metsas;
- võrdleb männi ja kuuse kohastumusi;
- iseloomustab ja võrdleb peamisi metsatüüpe kasvutingimuste järgi;
- selgitab, kuidas kaitsta elurikkust metsas;
- selgitab loodus- ja majandusmetsade kujunemist, nimetab säästva metsanduse
põhimõtteid.
- oskab kirjeldada taimede ja loomade eluavaldusi: : toitumine ja tegutsemine talvel;
- väärtustab bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säästvat eluviisi;
- oskab õpetaja juhendamisel teha lihtsamaid praktilisi töid, teha lõket, keeta taimeteed;
III kooliastme õpilane lisaks eelnevale
- leiab ning analüüsib infot loomade kaitse, püügi ja jahi kohta
- väärtustab selgrootute loomade kaitsmist.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Loodusõpetus II kooliaste: Elukeskkond Eestis; Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis; Elu mitmekesisus Maal

Programmi läbimine toetab Bioloogia õppekava III kooliastme järgmiste eesmärkide saavutamist:

2.2.4.7. Selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid

Õpitulemused

Õpilane:

(1) võrdleb erinevate selgrootute loomade kohastumusi elukeskkonnas;

(2) analüüsib erinevate selgrootute loomade osa looduses ja inimtegevuses ning toob selle kohta näiteid;

(3) seostab liikumisorganite ehitust selgrootute loomade eri rühmadele omaste liikumisviiside ja elupaigaga;

(4) analüüsib selgrootute loomarühmade esindajate erinevate meelte arengutaseme seost elupaiga ja toitumisviisiga;

(8) väärtustab selgrootuid loomi eluslooduse olulise osana.

Meetodid:

Programmis kasutatakse kogemus- ja elamusõpet. Putukate elukohtade ja vaatlustaru vaatlus, entomoloogia kogu vaatlus, uuritakse mesilaste saadusi ja putukate elutegevuste tagajärgi, aktiivvestlus käsitletud teemal, vaatlus digitaalmikroskoopidega.

Juhendaja poolt anatakse kasutamiseks 20 luupi, 10 putukavõrku, 10 mikroskoopi jne.

 

Juhis õpetajale:

Riietus ja jalanõud palume valida vastavalt ilmastikule ja õues viibimiseks. Tutvustage õpilastele eelnevalt programmi teemat ning asukohta. Alustada teema tutvustamisega koolis, et õpilastel on võimalus omandatud teadmisi rakendada praktikasse looduses liikudes. Peale õppekäigu toimumist jätkake teema käsitlemist koolis. Korrake programmil nähtut/kuuldut.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

20

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

170€

Lisainfo:

Programmi viiakse läbi kui ööpäevane keskmine temperatuur on üle 10 kraadi Celsiust.

Viime programme läbi soovi kohaselt haridusasutustes või soovitud asukohas.

Erivajadustega õpilaste osalemise puhul on vajalik võtta kontakti. Selgitame välja puuded, erivajadused ja taristu võimalused.

Tagasisidet õppeprogrammi kvaliteedi kohta saab anda keskkonnahariduse veebilehe kaudu. Vahetu tagasiside õpetajalt ja õpilastelt saadakse programmi kokkuvõtte tegemisel suuliselt: millest räägid oma kaaslasele või perele, mis õnnestus, mis üllatas, mis häiris, mida teha teisiti, kas tuled uuesti järgmisele programmile.

Juhendajate hariduslik valmisolek.

Priit Adler: kõrgharidus- õpetatud agronoom, keskkonnaspetsialist, keskkonnamõju hindaja, müraekspert, loodusgiid tase 5, noorsootöötaja tase 6, matkajuht,  TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Ain Aasa: kõrgharidus, loodusainete õpetaja, loodusgiid, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Läbiviimise koht:

Ubari Loodustarkuse Keskus

Läbiviimise asukoht:

59.487329426946, 25.2675776

Maakond:

Harjumaa

Programmi läbiviija:

Priit Adler; Ain Aasa; Helgi Sammel: matkajuhid, loodusgiidid, ja Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetajad, looduskailitusste spetsialistid, noorsootöötaja tase 6, loodusgiid tase 5, TÜ uurmusliku õppe tunnistus, esmaabi tunnistus

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Kestus 3 tundi koos 30 min ajaliselt vabalt valitud söögipausiga,

Sissejuhatus 15 min Õppekäigu eesmärkide tutvustamine. Kuidas käituda metsas ja õppekäigul, ohutusreeglite selgitamine.

 Tegevused 2 tundi

Putukate radadel ja mesilaste vaatlustarude külastus, putukate elukohtade otsimine, putukate püüdmine, putuka liikide määramine, kasutame putukaprille, et näha kuidas putukas näeb ümbritsevat, putukate arngustaadiumid, eluring, putukate koht toiduahelas, putukate kasulikkus ja kahjulikkus,

15 min - Kokkuvõte õppekäigust. Küsimus lasteaialastele ja I kooliastme õpilastele: kus putukad elavad?

Mäng lasteaia lastele ja I kooliastme õpilastele: putukaelukohad ja mõistata!

Tegevus põhikooli õpilastele – tunne ära õpitud putukate liigid, putukate eluring. 

Viimati uuendatud:

26.11.2021