Vaatlustaru juures
Ökokratt

Tutvutakse putukate eluga looduses erinevates elukohtades metsas, sealhulgas mesilaste vaatlustarus oleva maailmaga.

Programm algab selgrootute tutvustusega, tutvustatakse putukaid piltide abil. Toimub õppekäik putukate püüdmiseks, leitud putukad kogutakse purkidesse ja määratakse.

Käsitletakse putukate paiknemist toiduahelas, elukohad, tähtsus eluslooduse jätkusuutlikkusel. Mesilaste vaatlustaruga tutvumine. Putukate vaatlustaru vaatlus, entomoloogia kogu vaatlemine, uuritakse mesilaste saadusi ja putukate elutegevuste tagajärgi. 

Eesmärk: Putukate vaatlus ja tundmine. Uurida putukaid erinevates elukohas ja jälgida ning teada putukate olulisust.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

Laps
- oskab kirjeldada aastaringi looduses, teab, mis on suve osa selles;
- teab, miks on valgus ja temperatuur metsataimedele ja -loomadele tähtsad;
- on tundma õppinud mõningaid metsale iseloomulikke taimi ja loomi; tunneb ära mesilase ja mardika;
- väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult;
- väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
- väärtustab elusloodust.
I kooliastme õpilane:
- iseloomustab ilma ning valib ilmale vastava välisriietuse;
- kirjeldab loodus- ja tehisobjekte erinevate meeltega saadud teabe alusel;
- märkab muutusi looduses ning seostab neid aastaaegade vaheldumisega;
- toob näiteid erinevate organismide eluavalduste ja omavaheliste seoste kohta eri aastaaegadel;
- toob näiteid looduses toimuvate aastaajaliste muutuste tähtsuse kohta inimese elus;
- tunneb kodukoha levinumaid taime- ja loomaliike: kuusk, mänd; kirjeldab õpitud loomaliikide (mäger, rebane) eluviise ja elupaiku;
- oskab ette näha liikumisega seotud ohuolukordi;
- käitub loodushoidlikult ning järgib koostegutsemise reegleid.
II kooliastme õpilane:
- kirjeldab metsa kui ökosüsteemi, sh keskkonnatingimusi metsas;
- võrdleb männi ja kuuse kohastumusi;
- iseloomustab ja võrdleb peamisi metsatüüpe kasvutingimuste järgi;
- selgitab, kuidas kaitsta elurikkust metsas;
- selgitab loodus- ja majandusmetsade kujunemist, nimetab säästva metsanduse
põhimõtteid.
- oskab kirjeldada taimede ja loomade eluavaldusi: : toitumine ja tegutsemine talvel;
- väärtustab bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säästvat eluviisi;
- oskab õpetaja juhendamisel teha lihtsamaid praktilisi töid, teha lõket, keeta taimeteed;
III kooliastme õpilane lisaks eelnevale
- leiab ning analüüsib infot loomade kaitse, püügi ja jahi kohta
- väärtustab selgrootute loomade kaitsmist.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programmi seos riikliku õppekavaga 2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ 4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“ 7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“ I kooliaste: 2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu II kooliaste: 2.1.6.5. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond, 2.1.6.10. Muld elukeskkonnana, 2.1.6.11. Aed ja põld elukeskkonnana, 2.1.6.12. Mets elukeskkonnana, 2.1.6.15. Elukeskkond Eestis III kooliaste: 2.2.4.7. Selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid   Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava § 17. Valdkond Mina ja keskkond, § 18. Valdkond Keel ja kõne lg3 ja lg4, § 20. Valdkond Matemaatika, § 21. Valdkond Kunst, § 22. Valdkond Muusika, § 23. Valdkond Liikumine

Meetodid:

Uurimuslik õpe. Putukate hotelli ja vaatlustaru vaatlus, entomoloogia kogu vaatlemine, uuritakse mesilaste saadusi ja putukate elutegevuste tagajärgi, aktiivvestlus käsitletud teemal.  

Juhis õpetajale:

Riietus ja jalanõud palume valida vastavalt ilmastikule ja õues viibimiseks. Tutvustage õpilastele eelnevalt programmi teemat ning asukohta. Alustada teema tutvustamisega koolis, et õpilastel on võimalus omandatud teadmisi rakendada praktikasse looduses liikudes. Peale õppekäigu toimumist jätkake teema käsitlemist koolis. Korrake programmil nähtut/kuuldut.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

28

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

170€

Läbiviimise koht:

Puhta Vee Teemapark. Kokkuleppel tellijaga sobivas kohas vajadusel kohandatakse õppeprogrammi

Läbiviimise asukoht:

59.056192726488, 26.0098026

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Priit Adler, Ain Aasa, Helgi Sammel, matkajuhid, loodusgiidid, ja Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetajad

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Kestus 3 tundi koos 30 min söögipausiga,

Sissejuhatus 15 min Õppekäigu eesmärkide tutvustamine. Kuidas käituda metsas ja õppekäigul, ohutusreeglite selgitamine.

 2 tundi putukate radadel ja mesilaste vaatlustarude külastus, putukate elukohtade otsimine, putukate püüdmine, putuka liikide määramine, kasutame putukaprille, et näha kuidas putukas näeb ümbritsevat, putukate arngustaadiumid, eluring, putukate koht toiduahelas, putukate kasulikkus ja kahjulikkus,

15 min - Kokkuvõte õppekäigust. Küsimus lasteaialastele ja I kooliastme õpilastele: kus putukad elavad?

Mäng lasteaia lastele ja I kooliastme õpilastele: putukaelukohad ja mõistata!

Tegevus põhikooli õpilastele – tunne ära õpitud putukate liigid, putukate eluring. 

Viimati uuendatud:

21.10.2021