nõmmemets
Anna Grigorjeva

Muuseumitunnis vaatleme Eestile kõige iseloomulikumaid kooslusi ehk meie erinevaid metsi. Räägime seal elavatest organismidest ja uurime nendevahelisi seoseid. Vaatlus- ja kirjeldamisoskuse arendamiseks võrdleme erinevaid liike omavahel ja koostame toiduahelaid. Tunni lõpus saab iga õpilane praktiliste ülesannete abil õpitut kinnistada.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

1) loodusõpetus I kooliastmes: 2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu. Taimede mitmekesisus. Loomade mitmekesisus. Seente mitmekesisus. Samblikud. Liik, kooslus, toiduahel.

2) praktilised tööd ja IKT rakendamine: 4. õppekäik organismide kooselu uurimiseks erinevates elupaikades.

3) läbiv teema: keskkond ja jätkusuutlik areng.

Juhis õpetajale:

Palume õpetajal programmis osaleda ning toetada programmi läbiviijat ja õpilasi.

Pärast tundi on võimalik külastada muuseumi näitusi.

Kitsaste treppide ja ilma liftita maja seab piirangud liikumispuudega inimestele. 

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

45 minutit

Grupi suurus:

26

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Lisainfo:

1.klass: 2 euri õpilane, alates 2.klassist 5 euri õpilane klassile 2 saatjat tasuta.

Pärast tundi on võimalik külastada muuseumi näitusi.

 

Läbiviimise koht:

Eesti Loodusmuuseum

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Ly Vetik, Tiiu Liimets

Keel:

Eesti keel

Viimati uuendatud:

27.05.2020