Õppeprogramm "Kuidas hoian loodust ja loomi"
Raul Savimaa

Õppeprogrammis räägime loodusest, meie elukesk­kon­nast, erine­vatest taimedest ja loomadest metsas ning loo­duse hoidmisest. Viime õppeprogrammi läbi mõnusas männimetsas Harjumaal Viimsi ja Maardu lähedal, põikame ka kaasikusse ja kuusikusse, vaatame, kuidas elavad koprad ning uudistame rebaseurgu. Õppeprogrammi saab kohandada ja läbi viia ka mujal, nt õuesõppena kooli lähedal.

Õpipädevused:

enesekohased oskused
kultuuri- ja väärtuspädevus
mänguoskused
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

Võimalda õpilastele aktiivset tegevust looduses; kujundada õpilastes teadmine ja oskus turvaliselt ja sääst-likult looduses käitumise kohta; anda teadmisi loodusest, metsa eluringist; harjutada meeskonnatöö oskusi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seosed riikliku õppekavaga: käitub loodust hoidvalt; oskab sihipäraselt vaadelda, erinevusi ja sarnasusi märgata ning kirjeldada; oskab ohtlikke olukordi vältida ja ohuolukorras abi kutsuda. Õppekava rakendamisel loodusesse täpsustatakse soovi korral teema (näiteks 1. klassile: puu eluring, loomade jäljed, loomad ja aastaajad, tiigi elanikud, mis saab jäätmetest; 2. klassile elupaik, metsas elavad loomad; 3. klassile eluslooduse mitmekesisus, loomade eluviis, imetajad, plaan ja kaart).

Seosed keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu teemadega: käsitletakse metsa eluringi ning säästlikku ja jätkusuutliku looduskasutust ning käitumist looduses.

Meetodid:

Õppeprogrammi koostamisel oleme seostatult käsitlenud looduskeskkonda ning kujundanud sisult tervikliku teadus­põhise programmi, mis sisaldab eesmärgipäraseid ja programmi eesmärkide saavutamist toetavaid mõ­tes­tatud tegevusi. Kasutame mitmesuguseid kaasavaid õppemeetodeid, kohandades tegevused sihtrühmale.  Õppeprogramm koosneb neljast osast ja kokkuvõtvast arutlusest.

Juhis õpetajale:

Õpperühma saatva õpetaja roll: õppeprogrammi kokkuleppimisel täpsustada õpperühma suurust, vanust ja võimalikke erivajadusi ning soovi korral täpsemat fookust. Õppekäigu ajal eeldame, et õpetaja tagab osalejate võimalikult asjakohase ja distsiplineeritud käitumise ning osaleb omal äranägemisel tegevustes.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kestus:

2,5 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

144€

Lisainfo:

Programm kestab 2,5 tundi. Vahendid õpperetke juhendaja poolt. Õpilaste poolt kaasa võetav vajalik varustus - ilmakohased riided ja sobivad jalatsid õues viibimiseks.   

Läbiviimise koht:

Õues - metsane ala Viimsi valla ja Maardu vahel või mõni muu koht vastavalt soovile olla klassiruum, koolilähedane õueala või õpitoa korraldaja poolt organiseeritud õpperuum või õppeala vabas looduses.

Läbiviimise asukoht:

59.467589041684, 24.927910035826

Maakond:

Harjumaa jätk

Keskus:

Programmi läbiviija:

Loodushariduskeskus SelgeSiht (SelgeSiht OÜ)

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Õppeprogramm "Kuidas hoian loodust ja loomi" 1.-3. klassile
Author:
SelgeSiht OÜ
L34. Kuidas hoian loodust ja loomi (1.-3. klassile Harjumaal 2022).pdf(221.97 KB)

Kuidas hoian loodust ja loomi (1.-3. klassile)

Pikk kirjeldus:

  1. Tutvumine metsaga (40 minutit). Räägime ohutust viibimisest ja turvalisusest metsas. Lepime kokku käitumisreeglid õpperetkel. Käime metsas, erinevates kasvukohatüüpides, vaatleme, milliseid taimi näeme (puud, põõsad, rohttaimed, samblad ja samblikud). Uudistame loomade ja lindude poolt jäetud jälgi. Mõõdame, katsetame ja uurime.
  2. Loodushoid (40 minutit). Räägime loodushoiust, loodushoidlikust käitumisest ja prügist metsas. Vaatame, kuidas loodus taastub inimese mõjust. Proovime, kuidas toimetada ja liikuda looduses aktiivelt nii, et see ei tekitaks pöördumatut kahju.
  3. Tunnetame metsa ja metsapaus (30 minutit). Kasutame oma viit meelt metsa tunnetamiseks. Vaatleme metsa. Kuulame metsa. Uurime metsa saladusi. Otsime põnevaid objekte ja arutame nende üle. Kompame puid ja erinevaid objekte väikesel juhendatud rajal. Haistmis- ja maitsemeelt rakendame taimetee nautimisel. Söögipaus kaasavõetud võileibade ja joogiga.
  4. Loodusmäng (20 minutit). Jaguneme võistkondadeks ning rakendame omandatud teadmisi küsimustele vastamiseks ning erinevates liikumismängudes. Teeme looduskatseid ning püüame kaardi abil orienteeruda.
  5. Kokkuvõte ja tagasiside (15 minutit). Võtame kokku õppepäeval omandatu. Arutame, mida me sellest edaspidiseks kaasa võiksime võtta. Räägime jätkusuutlikust loodushoiust ja elukeskkonna kaitsmisest.

Viimati uuendatud:

04.04.2022