mobiiltelefon
Foto: Mari Kala

Programm tutvustab läbi rühmatööde mobiiltelefoni elutsüklit – milliseid materjale kasutatakse mobiiltelefoni tootmises, millistest maailma paikadest need materjalid on pärit, kuidas toimub nende kaevandamine ja millist mõju avaldab see keskkonnale. Toimub arutelu mobiiltelefonist vabanemise ja edasikasutamise võimalustest ning programmi tulemusena suunavad õpilased kodus kasutuna seisvad telefonid ringlusse.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane
- saab aru meie kõigi isikliku tarbimise ja sellest tulenevate globaalsete mõjude vahelistest seostest.
- mõistab, et säästev tarbimine on säästva eluviisi ja tarbimiskäitumise osa: ostes ökoloogiliselt ja sotsiaalselt vastutustundlikke tooteid, on võimalik avaldada mõju globaalsetele probleemidele.
- tegutseb oma klassikaaslastega koostöös.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

4-6 kl II kooliaste - Ainevaldkond „Loodusained“: 6.klassi lõpetaja väärtustab säästvat eluviisi  ja toimib keskkonnateadliku tarbijana Jäätmekäitlus. Säästev tarbimine. Kaevanduste ja karjääride kasutamisega seotud keskkonnaprobleemid. Ainevaldkond „Sotsiaalained“ Teadlik, säästev tarbimine.

7-9 kl III kooliaste - Ainevaldkond „Loodusained“ Põhikooli lõpuks õpilane mõistab inimtegevuse sõltumist Maa piiratud ressurssidest ja inimtegevuse tagajärgi keskkonnale; suhtub vastutustundlikult keskkonnasse, järgides säästva arengu põhimõtteid. Materjalide taaskasutamine. Ainevaldkond „Sotsiaalained“ Tarbijakäitumine, säästlik ja õiglane tarbimine.

Gümnaasium ja täiskasvanud –gümnaasiumi lõpetaja teab tarbijaõigusi ning oskab lahendada nendega seotud probleeme, käitub teadliku ja vastutustundliku tarbijana, analüüsib oma käitumise tagajärgi ning mõistab üksikisiku rolli globaalsel tasandil (kliimamuutus, õiglane kaubandus, ületarbimine jms.). Geograafia - Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid.

Läbivad teemad keskkond ja jätkusuutlik areng ning väärtused ja kõlblus.

Lõimitud on keemia, geograafia, matemaatika, inimeseõpetus.

Meetodid:

Slaidiesitlus. Rühmatöö ja arutelu.

  • Pilguheit mobiiltelefoni sisse. Vahendid: mobiiltelefonide koostisosade pusle.
  • Mobiiltelefonide koostisosade päritolumaade tuvastamine ja kaevanduspiirkondade visualiseerimine. Vahendid: loend toormaterjalidest, kaevandamise riikidest, maailmakaart.
  • Arutelu teemal minu mobiiltelefon ja mina. Osalejad toovad välja mis põhjusel nad hankisid uue telefoni ja kui vanalt said oma esimese telefoni. Arvutatakse kokku kodudes kasutusel olevad ja kasutuseta seisvad mobiiltelefonid.
  • Kuidas vabaneda vanast mobiiltelefonist? 

Juhis õpetajale:

Programm toimub klassiruumis. Esitluse näitamiseks on vaja projektorit ja kõlareid.

Õppeprogrammi kestvus kokkuleppe kohaselt 45 või 2x45 minutit (eelistatult). 

Vajadusel palume õpetajal enne programmi toimumist informeerida programmi läbiviijat osalejate erivajadustest, kui need võivad mõjutada õppeprogrammi läbiviimist. 

Programmi ajal võib õpetaja praktiliste tööde tegemisel õpilasi innustada ja abistada ning ka ise kaasa teha. Pärast programmi rakendab õpetaja programmil saadud teadmisi ja kogemusi edasises õppetöös. 

Õppeprogrammi tellides kohustub õpetaja pärast programmi toimumist andma programmile kirjaliku tagasiside keskkonnahariduse portaali kaudu. 

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

45 või 2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

0€

Lisainfo:

Õppeprogrammi koostamisel on kasutatud projekti „Tunne oma elustiili“ õppematerjali „Mobiil- ja nutitelefonid“ (vt www.knowyourlifestyle.eu).

Läbiviimise koht:

kool

Läbiviimise asukoht:

58.8761351, 26.2722494

Maakond:

Jõgevamaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Elo Raspel, Keskkonnaameti keskkonnahariduse büroo spetsialist

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi tegevused ja ajakava: 

SISSEJUHATUS (15 min)
- tutvustatakse programmi eesmärke, töökorraldust, töövahendeid. 
- arutelu käigus tutvume ja paneme kirja mobiiltelefoni elutsükli, toormaterjalide kaevandamisest uuesti ringlusesse suunamiseni.

TEGEVUSTE KÄIK (65 min)
- slaidiesitlus
- rühmatööd ja arutelud

  • Pilguheit mobiiltelefoni sisse. Mobiiltelefoni osade tootmisel kasutatud toormaterjalide pusle kokkupanek. Õpilased saavad täpselt teada, milliseid toormaterjale kasutatakse konkreetsetes osades (ekraan, korpus jne.).
  • Mobiiltelefonide koostisosade päritolumaade tuvastamine ja kaevanduspiirkondade visualiseerimine. Õpilased saavad teada, kust on kaevandatud nende mobiiltelefonides olevad toormaterjalid. Andmed visualiseeritakse maailmakaardil.
  • Videoklipi vaatamine.
  • Arutelu teemal minu mobiiltelefon ja mina. Õpilased toovad välja mis põhjusel nad hankisid uue telefoni ja kui vanalt said oma esimese telefoni. Arvutatakse kokku kodudes kasutusel olevad ja kasutuseta seisvad mobiiltelefonid.
  • Kuidas vabaneda vanast mobiiltelefonist? Õpilased nimetavad oma ettepanekuid ning saavad mõtete vahetamise käigus teada, milliseid mobiiltelefonidest vabanemise ja nende edasikasutamise võimalusi on olemas. 

KOKKUVÕTE (10 min) 
- programmi lõpuringis väljendab õpilane oma uusi teadmisi ja kuidas see tema valikuid edaspidi mõjutab.
- iga õpilane annab lubaduse, et suunab ringlusesse kodus kasutuna seisvad katkised telefonid.

45 minutilise programmi puhul toimuvad tegevused vähendatud mahus ja õpetajaga kokkuleppel.

Viimati uuendatud:

15.01.2021