Metallid telefonis

Programm tutvustab mobiiltelefoni elutsüklit - milliseid materjale kasutatakse mobiiltelefoni tootmises, millistest maailma paikadest need materjalid on pärit, kuidas toimub materjalide kaevandamine ja millist mõju avaldab see keskkonnale. Toimub arutelu mobiiltelefonist vabanemise ja edasikasutamise võimalustest.
Teadmisi omandatakse arutalude ning grupis iseseisvate ülesannete lahendamise teel. 

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

III kooliaste
Ainevaldkond „Loodusained“ Põhikooli lõpuks õpilane mõistab inimtegevuse sõltumist Maa piiratud ressurssidest ja inimtegevuse tagajärgi keskkonnale; suhtub vastutustundlikult keskkonnasse, järgides säästva arengu põhimõtteid. Materjalide taaskasutamine.
Ainevaldkond „Sotsiaalained“ Tarbijakäitumine, säästlik ja õiglane tarbimine. Gümnaasium ja täiskasvanud –gümnaasiumi lõpetaja teab tarbijaõigusi ning oskab lahendada nendega seotud probleeme, käitub teadliku ja vastutustundliku tarbijana, analüüsib oma käitumise tagajärgi ning mõistab üksikisiku rolli globaalsel tasandil (kliimamuutus, õiglane kaubandus, ületarbimine jms).

Meetodid:

Rühmatöö ja arutelu „Pilguheit mobiiltelefoni sisse – toormaterjalide kontroll“ – mobiiltelefoni osades kasutatud toormaterjalide pusle kokkupanek. Osalejad saavad täpselt teada, milliseid toormaterjale kasutatakse konkreetsetes koostisosades kaardistades koostisosi pusle abil.

Rühmatöö ja arutelu. Mobiiltelefonide koostisosade päritolumaade tuvastamine ja kaevanduspiirkondade visualiseerimine. Osalejad saavad teada, kust on kaevandatud nende mobiiltelefonides olevad toormaterjalid. Osalejad uurivad oma isiklikke mobiiltelefone ja püüavad leida tootmisriikidele viitavaid andmeid. Andmed visualiseeritakse maailmakaardil.

„Minu mobiiltelefon ja mina“ –mobiiltelefonide kasutamise ja tarbimise teemaline punktirada, osalejad saavad väljendada isikliku mobiiltelefonide tarbimise seisukohti.

Rühmaarutelu. „Kuidas vabaneda vanast mobiiltelefonist?“ Osalejad nimetavad oma ettepanekuid kiirvastuste ringi raames ning saavad mõtete vahetamise käigus teada, milliseid mobiiltelefonidest vabanemise ja nende edasikasutamise võimalusi on olemas. 

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Talv

Hind:

0€

Lisainfo:

Programmi läbiviimisel on aluseks projekti „Tunne oma elustiili“ õppematerjal „Mobiil- ja nutitelefonid“ (www.knowyourlifestyle.eu).

Läbiviimise koht:

Kool

Maakond:

Viljandimaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Krista Kingumets

Keel:

Eesti keel

Viimati uuendatud:

14.05.2020