Kübassaares
Mart Mölder

Loodusretkel Kübassaare maastikukaitsealal tutvutakse maastikukaitseala loodusväärtustega – uuritakse põnevaid ja väärtuslikke geoloogilisi objekte (sh kivistisi), tutvutakse Eestis haruldase ja reliktse laialehise metsa elurikkusega ning liigirikaste ja omapärase taimestikuga loopealsetega. Retkel tuleb juttu looduskaitse ajaloost Eestis; liikide, koosluste ja maastike kaitse alla võtmisest ning kaitsealadel lubatud ja keelatud tegevustest.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

II kooliaste: Õpilane oskab selgitada looduskaitse vajalikkust; oskab nimetada kaitsealal nähtud kaitsealuseid taimi; kevadisel õppeprogrammil osalejad oskavad eristada piibelehte ja karulauku; oskab pildistada väikseid loodusobjekte; väärtustab haruldasi looduskooslusi ja sealt saadavaid ökosüsteemi teenuseid.
III kooliaste: Õpilane oskab selgitada looduskaitse vajalikkust; oskab nimetada kaitsealal nähtud kaitsealuseid taimi; oskab pildistada väikseid loodusobjekte; väärtustab haruldasi looduskooslusi ja sealt saadavaid ökosüsteemi teenuseid; teab kuidas on kujunenud pankrannik ja millest see koosneb; kevadisel õppeprogrammil osalejad oskavad eristada piibelehte ja karulauku;

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

4. klass loodusõpetus: Elu mitmekesisus Maal

6. klass loodusõpetus: Pinnamood ja pinnavormid; Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis

8. kl bioloogia: Taimede tunnused, katteseemnetaimed, õistaimede organid; ökoloogia ja keskkonnakaitse

9. klassi geograafia: Eesti pinnamood ja selle kujunemine; Läänemere eriilmelised rannikud

Lõiming õppekava läbivate teemadega: keskkond ja jätkusuutlik areng, tervis ja ohutus.

Meetodid:

matk; kivististe otsimine, uurimine ja määramine; pildistamine; vestlus, praktilised ülesanded rühmatööna ja töölehe täitmine.

Vahendid: töölehed.

Juhis õpetajale:

Õpetaja informeerib õpilasi eelnevalt õppeprogrammi kohast, pikkusest ja kaasavõetavatest asjadest. Selga tuleks pannasoojad riided (viibimine mere ääres), jalga matkamiseks sobilikud jalanõud ja kaasa lõunasöök ja juua.

Õpilased võiksid võtta kaasa fotoaparaadi või telefoni piltide tegemiseks, kuna programmi käigus tutvutakse ka looduslike objektide pildistamise lihtsamate põhimõtetega.

Õppeprogrammi toimumise ajal abistab õpetaja juhendajat tegevuste organiseerimisel: hoiab korda, suunab lapsi ja osaleb vajadusel tegevustes.

Peale õppeprogrammi lõppu on juhendajal võimalik anda tagasisidet programmi kohta läbe keskkonnaharidus.ee portaali.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

2,5 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

100€

Lisainfo:

Programmi jooksul liigutakse kokku 2-3 km metsas, rannikul ja metsateedel. Rada ei ole raske, aga liikumispuudega inimestele ei sobi. 

Programmi aja sisse on planeeritud söögipaus, selleks on olemas katusealusega Kübassaare väliõppeklass.

Läbiviimise koht:

Kübassaare maastikukaitseala Ida-Saaremaal

Läbiviimise asukoht:

58.451006432838, 23.282200216016

Maakond:

Saaremaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Liina Saar, filosoofiadoktor botaanikas ja mükoloogias

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

15 min: Õppeprogrammi sissejuhatus: tutvustatakse õppeprogrammi eesmärki, kohta, ajakava ja tegevusi

40 min: Liikumine mere äärde: ranniku uurimine, kivististe otsimine ja pildistamiseks nippide jagamine. Leitud kivististe võrdlemine, nende teke ja leidumine.

30 min: Edasi liigutakse salumetsa, kus alusmetsas kasvab nii karulauk kui ka piibeleht. Laialehise metsa taimestikuga tutvumine, kaitsealuste taimedega vaatlemine, nende kaitse vajalikkus. Ohutus looduslike taimede söögiks tarvitamisel. Õppemäng taimede õppimiseks.

30 min: Loopealne ja selle taimestik. Võrdleme taimestikku loopealsel ja eelnevalt külastatud laialehises metsas. Arutleme, millest on tingitud erinevused taimestikus, mida tähendab Eesti keeles sõna "loopealne" ja kuidas ning miks loopealseid hoida avatuna. 

20 min: lõunapaus Kübassaare väliõppeklassis. Einestamiseks vajalik peab olema grupil endal kaasas.

15 min: Õppepäeva kokkuvõte: Olulisemate käsitletud teemade kordamine ja töölehe täitmine.

Viimati uuendatud:

24.03.2022