kits
metskits foto: Tairi Tappo

Õppeprogramm annab ülevaate, kuidas käituda kohtumisel metsloomaga. Metsloomad ei vaja inimese abi, kuid erandjuhul võib sekkumine olla vajalik. Sekkumist vajavad olukorrad tuleb ära tunda ja tegutsema peab metsloomade loomulikku elukorraldust ja vajadusi arvestavalt.

Programmis tutvutakse metsloomade loomuliku elukorraldusega, abitusse seisundisse sattumise tüüpiliste olukordadega ja inimese rolliga selles. Tuuakse näiteid inimese vale käitumise tagajärgedest.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane teab:
- metsloomade elukorraldust ja vajadusi;
- et reeglina metsloomad ei vaja inimese abi;
- inimese vale käitumise tagajärgi metsloomadele;
- olukordi, kui metsloom on abitus seisus ja peaksime sekkuma;
- riigiinfo telefoni 1247, kuhu vajadusel helistada teavitamiseks ja/või abi kutsumiseks;
- inimese ja keskkonna seoseid ning suhtub vastutustundlikult ümbritsevasse elukeskkonda;
- et inimese liigne sekkumine looduse loomulikku toimimisse seab ohtu jätkusuutliku arengu.
Õpilane oskab:
- käituda metsloomaga kohtumisel;
- tegutseda oma klassikaaslastega koostöös.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

1.-3. kl I kooliaste - Ainevaldkond „Loodusained“ – Aastaajad; Organismid ja elupaigad; Organismide rühmad ja kooselu.

4.-6. kl II kooliaste - Ainevaldkond "Loodusained“ - Elukeskkond Eestis; Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis; Asula elukeskkonnana; Aed ja põld elukeskkonnana; Mets elukeskkonnana; Läänemeri elukeskkonnana; Elu mitmekesisus Maal.

7.-9. kl III kooliaste -  Ainevaldkond "Loodusained“ Bioloogia: Ökoloogia ja keskkonnakaitse; Selgroogsete loomade tunnused.

Gümnaasium - Ainevaldkond "Loodusained" -  Keskkonnakaitse; Ökoloogia.

Läbivad teemad keskkond ja jätkusuutlik areng, tervis ja ohutus ning väärtused ja kõlblus.

Meetodid:

Õppeprogrammis kasutatakse:

rühmatöö: 2-3 rühmas paaride moodustamine olukorrakirjeldustest ja piltkaartidest; 
vaatlus
slaidiesitlus: metsloomade loomulikust elukorraldusest ja abitusse seisundisse sattumise tüüpilistest olukordadest, teemakohased videoklipid, kaardirakendus ulukiohtlikest maanteelõikudest.;
arutelu.

Juhis õpetajale:

Enne õppeprogrammi on soovitatav tuletada õpilastele meelde nende teadmise metsloomadest.  

Programm toimub klassiruumis.
Vajalik on slaidiesitluse näitamise võimalus koos projektori ja kõlaritega, õpilastel kirjutusvahend. 

Vajadusel palun õpetajal enne programmi toimumist informeerida programmi läbiviijat osalejate erivajadustest, kui need võivad mõjutada õppeprogrammi läbiviimist. 

Programmi ajal võib õpetaja praktiliste tööde tegemisel õpilasi innustada ja abistada ning ka ise kaasa teha. Pärast programmi rakendab õpetaja programmil saadud teadmisi ja kogemusi edasises õppetöös. 

Peale õppeprogrammi annab õpetaja programmile kirjaliku tagasiside e-kirja teel laekunud ankeedi kaudu.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

45 või 2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

0€

Lisainfo:

Programmi saab lisaks tellida 6. klassidele 2021.a. kevadel toimuva KEAT võistluspäeva ettevalmistuseks.

Õppeprogrammi on võimalik kohaldada liikumis- ja kerge vaimupuudega õpilastele. 

Läbiviimise koht:

kool

Maakond:

Põlvamaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Mari Kala, Keskkonnahariduse ja kommunikatsiooni osakonna peaspetsialist

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi tegevused ja ajakava: 

SISSEJUHATUS (15 min)
- tutvustatakse programmi eesmärke, töökorraldust, töövahendeid;
- arutelu käigus aktiveeritakse osalejate eelteadmised metsloomadest ja nendega kohtumistest.

TEGEVUSTE KÄIK (60 min)
- slaidiesitluse toel metsloomade teema avamine. Mõistete selgitus, tüüpilised kohtumised ja nende võimalikud lahendused. 
- teemakohaste videoklippide vaatamine; ulukiohtlike maanteelõikude kaardirakenduse vaatamine;
- arutelu olukordade üle, kus inimene on looma aidata püüdes tegelikult valesti käitunud;
- rühmatööna erinevate metsloomadega kohtumiste piltkaartide ja nende situatsioonikirjelduste kokku sobitamine;
- rühmatöö tulemuste esitlemine klassikaaslastele.

KOKKUVÕTE (15 min) 
- programmi lõpuringis väljendab õpilane programmi jooksul saadud uusi teadmisi ja kogemusi;
- arutelu ja teema kokkuvõte.

Õppeprogrammis läbi viidavad tegevused varieeruvad vastavalt osalejate vanusele ning programmi pikkusele (45 või 2x45 min). 

45 minutilise programmi puhul toimuvad tegevused vähendatud mahus ja õpetajaga kokkuleppel.

Viimati uuendatud:

12.04.2021