Metskits looduses.
Metskits. Foto: Tairi Tappo

Õppeprogramm annab ülevaate, kuidas käituda kohtumisel metsloomaga. Metsloomad ei vaja inimese abi, kuid erandjuhul võib sekkumine olla vajalik. Sekkumist vajavad olukorrad tuleb ära tunda ja tegutsema peab metsloomade loomulikku elukorraldust ja vajadusi arvestavalt.

Programmis tutvutakse metsloomade loomuliku elukorraldusega, abitusse seisundisse sattumise tüüpiliste olukordadega ja inimese rolliga selles. Tuuakse näiteid inimese vale käitumise tagajärgedest ja selle seosest jätkusuutliku elukorraldusega.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane teab:
- metsloomade elukorraldust ja vajadusi;
- et reeglina metsloomad ei vaja inimese abi;
- inimese vale käitumise tagajärgi metsloomadele;
- olukordi, kui metsloom on abitus seisundis ja peaksime sekkuma;
- riigiinfo telefoni 1247, kuhu vajadusel helistada teavitamiseks ja/või abi kutsumiseks;
- inimese ja keskkonna seoseid ning suhtub vastutustundlikult ümbritsevasse elukeskkonda;
- et inimese liigne sekkumine looduse loomulikku toimimisse seab ohtu jätkusuutliku arengu.
Õpilane oskab:
- käituda metsloomaga kohtumisel.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

1.-3. kl I kooliaste -  Aastaajad; Organismid ja elupaigad; Organismide rühmad ja kooselu.

4.-6. kl II kooliaste - Ainevaldkond "Loodusained“ - Elukeskkond Eestis; Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis; Asula elukeskkonnana; Aed ja põld elukeskkonnana; Mets elukeskkonnana; Läänemeri elukeskkonnana; Elu mitmekesisus Maal.

7.-9. kl III kooliaste -  Ainevaldkond "Loodusained“ Bioloogia: Ökoloogia ja keskkonnakaitse; Selgroogsete loomade tunnused.

Gümnaasium - Ainevaldkond "Loodusained" -  Keskkonnakaitse; Ökoloogia.

Läbivad teemad keskkond ja jätkusuutlik areng, tervis ja ohutus ning väärtused ja kõlblus.

Lõimitud on loodusõpetus, bioloogia ja eesti keel.

Meetodid:

Õppeprogrammis kasutatavad meetodid:

- slaidiesitlus: metsloomade loomulikust elukorraldusest ja abitusse seisundisse sattumise tüüpilistest olukordadest, teemakohased videoklipid, kaardirakendus ulukiohtlikest maanteelõikudest;

- rühmatöö: paaride moodustamine olukorrakirjeldustest ja piltkaartidest; 

- arutelu.

Kõik kasutatavad õppevahendid on juhendaja poolt.

Juhis õpetajale:

Enne õppeprogrammi on soovitatav tuletada õpilastel meelde nende kogemused metsloomadega kohtumistest.  

Programm toimub klassiruumis.
Vajalik on projektor ja kõlarid slaidiesitluse näitamiseks, õpilastel kirjutusvahend. 

Vajadusel palun õpetajal enne programmi toimumist informeerida programmi läbiviijat osalejate erivajadustest, kui need võivad mõjutada õppeprogrammi läbiviimist. 

Pärast programmi rakendab õpetaja programmil saadud teadmisi ja kogemusi edasises õppetöös. 

Õppeprogrammi tellides kohustub õpetaja andma programmile kirjaliku tagasiside keskkonnahariduse portaali kaudu.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

45 või 2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

0€

Lisainfo:

Programmi saab lisaks tellida 6. klassidele 2021.a. kevadel toimuva KEAT võistluspäeva ettevalmistuseks.

Õppeprogrammi on võimalik kohaldada liikumis- ja kerge vaimupuudega õpilastele. 

Läbiviimise koht:

Lahemaa rahvuspargi külastuskeskus, kool.

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Enri Uusna, keskkonnahariduse büroo spetsialist

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Kohtumine metsloomaga - slaidid
Author:
Keskkonnaameti keskkonnahariduse büroo
2x45min Kohtumine_metsloomaga_esitlus_2021_2.pdf(3.41 MB)

Esitlust pildimaterjaliga

Kümme kohtumist metsloomaga
Author:
Keskkonnaameti keskkonnahariduse büroo
Kümme kohtumist metsloomaga 2021_3.pptx(3.03 MB)

Tee läbi kümme kohtumist metsloomaga - leia sobivaim käitumisviis!

Kui valid vale vastuse, saad teada põhjenduse, miks nii pole sobilik selles olukorras käituda!

Kohtumine metsloomaga - slaidid koos selgitava tekstiga
Author:
Keskkonnaameti keskkonnahariduse büroo
2x45min Kohtumine_metsloomaga_esitlus_koos _tekstiga_2021_2.pdf(8.42 MB)

Esitlus koos selgitavate infotekstidega juhendajatele ja õpetajatele.

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi tegevused ja ajakava (2x45 min): 

Sissejuhatus (15 min)

- tutvustatakse programmi eesmärke, töökorraldust, töövahendeid;

- arutelu käigus aktiveeritakse osalejate eelteadmised metsloomadest ja nendega kohtumistest.

Tegevuste käik (60 min)

- slaidiesitlus, mõistete selgitus, tüüpilised kohtumised ja nende võimalikud lahendused; 

- videoklippide ja ulukiohtlike maanteelõikude kaardirakenduse vaatamine;

- arutelu olukordade üle, kus inimene on looma aidates valesti käitunud, mida toob kaasa inimese liigne sekkumine looduse loomulikku toimimisse;

- rühmatööna paaride moodustamine olukorrakirjeldustest ja piltkaartidest, tulemuste esitlemine või digitesti Kümme kohtumist metsloomaga ühiselt läbi tegemine.

Kokkuvõte (15 min) 

- lõpuringis väljendatakse programmi jooksul saadud uusi teadmisi ja kogemusi;

- kokkuvõte programmi juhendajalt.

45 minutilises programmis kasutatakse ainult slaidiesitlust.

Viimati uuendatud:

03.03.2021