Õppeprogrammil räägitakse kliimamuutuste olemusest, mõjust ning elust muutuste keskel. Õpilastele tutvustatakse erinevaid näidisliike ning neid ohustavaid tegureid.  Juhitakse tähelepanu võimalikele abinõudele ning arutletakse säästva eluviisi praktiseerimise   üle – mida igaüks meist saab igapäevaelus ära teha. Praktilise rühmaülesande käigus saavad   õpilased välja pakkuda lahendusi, mis nende arvates muudaksid meie ühiskonna jätkusuutlikumaks.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

Õpilane selgitab kliimamuutuste olemust ning kirjeldab looduses valitsevaid seoseid.
Õpilane arutleb kliimamuutuste eri mõjude üle ning selgitab nende seotust maailma elustikuga.
Õpilane toob näiteid liikidest, keda kliimamuutused mõjutavad.
Õpilane teadvustab igapäevaste valikute olulisust ning selgitab säästva eluviisi põhimõtteid.
Õpilane selgitab bioloogilise mitmekesisuse kaitse olulisust.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Bioloogia  gümnaasiumile  IV  kursus:  Evolutsioon  ja  ökoloogia: Ökoloogia; Keskkonnakaitse.

Meetodid:

Õppetunnis kasutatakse avastusõppe ja probleemõppe meetodeid: õppekäik loomaaias, vaatlus, rühmatöö, probleemülesande lahendamine, arutelu.

Juhis õpetajale:

  • Õppeprorgammil osalemiseks on vaja registreerida aeg aadressil Leelo.kurbel@tallinnzoo.ee.
  • Enne loomaaeda tulekut palume õpilastele selgitada, et õppeprogramm on õppetund, millel on kindel teema ja eesmärgid ning kus on erinevaid tegevusi ja ülesandeid.
  • Programmile tulles palume tutvuda eelnevalt loomaaia külastuseeskirjadega https://tallinnzoo.ee/kulastajale/kulastamiseeskirjad/.
  • Programmi ajal peab õpetaja aitama distsipliini hoida.
  • Kui õppeprogrammil osalevad erivajadusega õpilased, palume sellest teada anda programmi broneerimisel.
  • Õpetajal/rühma saatjal on võimalus pärast loomaaia külastust anda tagasisidet e-kirja teel.

Sihtgrupp:

Gümnaasium

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

32

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

150€

Lisainfo:

Pileteid ei lisandu

Läbiviimise koht:

Tallinna Loomaaed

Läbiviimise asukoht:

59.4120244, 24.6551534

Maakond:

Harjumaa jätk

Otsekontakt:

leelo.kurbel@tallinnzoo.ee
6943 300 (E-R kell 8-16)

Programmi läbiviija:

Tallinna Loomaaia loodusharidusosakonna spetsialistid

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Kliimamuutuste mõju maailma elustikule
Author:
Tallinna loomaaed
KLIIMAMUUTUSTE MÕJU MAAILMA ELUSTIKULE_Zoo.docx(31.41 KB)

Õppeprogrammi sisukirjeldus

Viimati uuendatud:

17.01.2023