placeholder

Erinevate kiirgusega kokkupuude igapäevaelus ja mõju inimesele, looduslikud ja tehislikud kiirgusallikad, meid ümbritsevate kiirguste mõõtmine ja analüüsimine.

Õpitulemused:

Õpilane teab nimetada kiirgusallikaid igapäevaelus ja nendega kaasnevaid ohtusid ning kuidas ennast kaitsta; oskab nimetada looduslikke kiirgusallikaid atmosfääris ja maapõues ning nende mõju inimestele ja keskkonnale. oskab nimetada tehislikuid kiirgusallikaid ja nende mõju inimestele.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: arendatakse õpilaste väärtuspädevust, arendatakse huvi loodusteaduste kui uusi teadmisi ja lahendusi pakkuva kultuurinähtuse vastu, õpipädevuste arendamisel omandavad õpilased oskused leida loodusteaduslikku infot, sõnastada probleeme ja uurimisküsimusi, teha kokkuvõtteid-järeldusi esitatud näidete põhjal. Aitab omandada teadlikkust  atmosfääri ja litosfääri koostisest ja sealse kiirguse keskkonnamõjudest. Loob arusaamise Maast kui tervikust ja näitab, kuidas maavarade majandamine mõjutab atmosfääri kvaliteeti Maal. Seos ainekavaga: Põhikooli geograafia ainekava „Euroopa ja Eesti geograafiline asend, pinnamood ning geoloogia“, „Euroopa ja Eesti kliima“, „Euroopa ja Eesti majandus“. Gümnaasiumi geograafia kursus „Maa kui süsteem“ (Litosfäär,  Atmosfäär),  „Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid“ (Energiamajandus ja keskkonnaprobleemid). Füüsika ainekava – elektromagnetlained, valgus ja aine vastastikmõju, soojusnähtused, tuumaenergia. Keemia ainekava – keemilised reaktsioonid, metallid ja mittemetallid.

Meetodid:

Vaatlus, mõõtmine ja analüüs.

Juhis õpetajale:

Kaasas oleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid. NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

26

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Läbiviimise koht:

Pernova Hariduskeskus

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Kas_tunned_Vooremaad
Author:
kaupomets
Kas_tunned_Vooremaad.jpg(36.45 KB)

Pikk kirjeldus:

Litosfääri, atmosfääri ja kosmose kiirgusega seotud keskkonnaprobleemid ja kiirgusega seotud ohud Eesti elanikkonnale. Eesmärk (põhikool): teab nimetada kiirgusallikaid igapäevaelus ja nendega kaasnevaid ohtusid ning kuidas ennast kaitsta; oskab nimetada looduslikke kiirgusallikaid atmosfääris ja maapõues ning nende mõju inimestele ja keskkonnale. oskab nimetada tehislikuid kiirgusallikaid ja nende mõju inimestele. Eesmärk (gümnaasum): teab, millised ohud kaasnevad eri kiirgustega ja kuidas ennast kaitsta; oskab nimetada piirkondi Eestis, kus on maapõues kõrge radiatsioon ja nende tekket; oskab nimetada ja kirjeldada kiirgusega seotud ohte Eestis. eristab looduslikke ja tehislikke kiirguseid teab millised kiirgused on eriti ohtlikud raku tasandil ja võivad tekitada mutatsioone Seos õppekava üldosaga: arendatakse õpilaste väärtuspädevust, arendatakse huvi loodusteaduste kui uusi teadmisi ja lahendusi pakkuva kultuurinähtuse vastu, õpipädevuste arendamisel omandavad õpilased oskused leida loodusteaduslikku infot, sõnastada probleeme ja uurimisküsimusi, teha kokkuvõtteid-järeldusi esitatud näidete põhjal. Aitab omandada teadlikkust  atmosfääri ja litosfääri koostisest ja sealse kiirguse keskkonnamõjudest. Loob arusaamise Maast kui tervikust ja näitab, kuidas maavarade majandamine mõjutab atmosfääri kvaliteeti Maal. Seos ainekavaga: Põhikooli geograafia ainekava „Euroopa ja Eesti geograafiline asend, pinnamood ning geoloogia“, „Euroopa ja Eesti kliima“, „Euroopa ja Eesti majandus“. Gümnaasiumi geograafia kursus „Maa kui süsteem“ (Litosfäär,  Atmosfäär),  „Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid“ (Energiamajandus ja keskkonnaprobleemid). Füüsika ainekava – elektromagnetlained, valgus ja aine vastastikmõju, soojusnähtused, tuumaenergia. Keemia ainekava – keemilised reaktsioonid, metallid ja mittemetallid. Programmi käik: Sissejuhatus – arutelu „Kiirgustega kokkupuude igapäevaelus“. Õpilased arutlevad koos õpetajaga kiirgustest meie ümber - kui suur on elektromagnetkiirguste hulk igapäevaelus kasutatavatel elekroonikaseadmetel ning selle mõjud inimesele. Teema arendus: Looduslikud kiirgusallikad atmosfääris ja litosfääris. Õpilased saavad tutvuda kivimite näidistega ja mõõta loodusliku radiatsiooni ning uurida, kasutades IKT vahendeid, kus on radioaktiivsed kiirgusallikad Eesti litosfääris; UV-kiirgus ja selle mõju looduskeskkonnale ning inimesele. Maavarade kasutamine tuumaenergeetikas ja selle keskkonnamõjud Eesti loodusele ning elanikkonnale. Grupitööna erinevate kiirguste mõõtmine meie ümber, tulemuste põhjal järelduste ja kokkuvõtete tegemine. Kokkuvõte: arutelu ja järelduste tegemine. Vahendid: I-Pad,  kaardid, kivimite näidised, kiirguste mõõteriistad - elektri-, magnetvälja ja madalsageduslike elektromagnetlainete mõõtja, RF - analüsaator (kõrgsageduslike elektromagnetlainete mõõtmiseks), UV-kiirguste mõõtmiseks andurid ja radiatsiooni mõõtja. Otsingusõnad: litosfäär, atmosfäär, saasteallikad, kiirgus, UV-kiirgus, radioaktiivsus, radiatsioon, looduslik radiatsioon, kiirgusbilanss.
Maksumus: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel

Viimati uuendatud:

25.08.2020