Pernova
Pernova Hariduskeskus

Ülevaade litosfääri, atmosfääri ja kosmose kiirgusega seotud keskkonnaprobleemidest ja kiirgusega seotud ohudest Eesti elanikkonnale.

Praktikumi läbimisel kasutatakse Pernova Hariduskeskuse kivimikogu kivimite näidised, kiirguse mõõteriistu - elektri-, magnetvälja ja madalsageduslike elektromagnetlainete mõõtjat, RF - analüsaatorit (kõrgsageduslike elektromagnetlainete mõõtmiseks), UV-kiirguste mõõtmise andureid ja radiatsiooni mõõtjat. 

Programmi läbivad teemad:

 • tutvutakse kivimite näidistega ja mõõdetakse loodusliku radiatsiooni ning uuritakse radioaktiivseid kiirgusallikaid Eesti litosfääris;
 • erinevate kiirgusega kokkupuude igapäevaelus ja mõju inimesele, looduslikud ja tehislikud kiirgusallikad;
 • meid ümbritsevate kiirguste mõõtmine mõõteriistadega ja tulemuste põhjal järelduste ja kokkuvõtete tegemine.

Programm viiakse läbi 12 õpilasele korraga. Suurema klassi korral (ca 24 õpilast) soovitame valida kõrvale keemia õpperogrammi.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

III kooliaste:
teab ja nimetab kiirgusallikaid igapäevaelus ja nendega kaasnevaid ohtusid ning selgitab omasõnadega kuidas ennast kaitsta;
nimetab looduslikke kiirgusallikaid atmosfääris ja maapõues ning kirjeldab omasõnadega nende mõju inimestele ja keskkonnale;
nimetada tehislikuid kiirgusallikaid ja nende mõju inimestele.

Gümnaasium
teab, millised ohud kaasnevad eri kiirgustega ja kirjeldab kuidas ennast kaitsta;
nimetab Eesti piirkondi, kus on maapõues kõrge radiatsioon ja selgitab nende nende tekket;
nimetab ja kirjeldab kiirgusega seotud ohte Eestis;
eristab looduslikke ja tehislikke kiirguseid ning teab millised kiirgused on eriti ohtlikud raku tasandil ja võivad tekitada mutatsioone.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: arendatakse õpilaste väärtuspädevust, arendatakse huvi loodusteaduste vastu, õpipädevuste arendamisel omandavad õpilased oskused leida loodusteaduslikku infot, sõnastada probleeme ja uurimisküsimusi, teha kokkuvõtteid ning järeldusi esitatud näidete põhjal. Aitab omandada teadlikkust  atmosfääri ja litosfääri koostisest ja sealse kiirguse keskkonnamõjudest. Loob arusaamise Maast kui tervikust ja näitab, kuidas maavarade majandamine mõjutab atmosfääri kvaliteeti Maal.

Ainetevaheline lõiming:

III kooliaste

Loodusõpetuse ainekava - Inimene uurib loodust - Mõõtmine loodusteadustes, mõõteriistad, mõõteühikud, mõõtmistulemuste usaldusväärsus.

Ökoloogia ja keskkonnakaitse ainekava - Inimtegevus keskkonnaprobleemide lahendamisel.

Geograafia ainekava - „Euroopa ja Eesti geograafiline asend, pinnamood ning geoloogia“, „Euroopa ja Eesti kliima“, „Euroopa ja Eesti majandus“.

Matemaatika ainekava - mõõtmistulemuste võrdlemine ja analüüs.

Füüsika ainekava - valgus, laetud kehadega seotud nähtused looduses ja tehnikas, magnetnähtused.

Gümnaasium

Geograafia kursus „Maa kui süsteem“ (Litosfäär,  Atmosfäär),  „Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid“ (Energiamajandus ja keskkonnaprobleemid).

Füüsika ainekava – elektromagnetlained, valgus ja aine vastastikmõju, soojusnähtused, tuumaenergia.

Keemia ainekava – keemilised reaktsioonid, metallid ja mittemetallid.

Bioloogia ainekava - ökoloogia.

Meetodid:

Meetodid: rühmatöö, arutelu, vaatlus, mõõtmine ja analüüs.

Vahendid: joonised, tööleht,  kaardid, kivimite näidised, kiirguste mõõteriistad - elektri-, magnetvälja ja madalsageduslike elektromagnetlainete mõõtja, RF - analüsaator (kõrgsageduslike elektromagnetlainete mõõtmiseks) - 2 mõõteriista, UV-kiirguste mõõtmiseks andurid - 3 andurit ja radiatsiooni mõõtja.

Juhis õpetajale:

Kaasas oleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Õppeprogrammi toimumise järel kogume tagasisidet õpetajatelt vahetult ning kohapeal, lähtuvalt kiirele küsimustikule tahvelarvutis, mille vastused kogume oma andmebaasidesse, et vajadusel sisse viia parendused.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

12

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

70€

Lisainfo:

Grupi suurus 12 õpilast.

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€. Suurema grupi puhil võimalus valida kõrvale teine programm (nt keemia 12-le  2x45 min 140€.)

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Parkimine: keskusel olemas parkla.

Läbiviimise koht:

klassiruum, keskus Pernova Loodusmaja

Läbiviimise asukoht:

58.375443925788, 24.5311939

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask (Bioloogia MSc) , vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus (20 min):

 • arutelu kiirgustest meie ümber „Kiirgustega kokkupuude igapäevaelus“,
 • kui suur on elektromagnetkiirguste hulk igapäevaelus kasutatavatel elekroonikaseadmetel ning selle mõjud inimesele.

Teemaarendus (50 min):

III kooliaste

 • looduslikud kiirgusallikad atmosfääris ja litosfääris. Õpilased  tutvuvad kivimite näidistega ja mõõdavad loodusliku radiatsiooni ning uurivad, kasutades IKT vahendeid, kus on radioaktiivsed kiirgusallikad Eesti litosfääris.
 • arutelu UV-kiirgus ja selle mõju looduskeskkonnale ning inimesele;
 • maavarade kasutamine tuumaenergeetikas, maavarade kasutamise keskkonnamõjud Eesti loodusele ning elanikkonnale.
 • grupitööna erinevate kiirgustega tutvumine ja nende mõõtmine mõõteriistadega (kirguse mõõteriistu - elektri-, magnetvälja ja madalsageduslike elektromagnetlainete mõõtjat, RF - analüsaatorit (kõrgsageduslike elektromagnetlainete mõõtmiseks), UV-kiirguste mõõtmise andureid ja radiatsiooni mõõtjat).

Gümnaasium

 • rühmatööna tutvutatakse erinevate kiirgustega; 
 • täidetakse individuaalselt tööleht, kus antakse ülevaade erinevatest kiirgustest ja nendega seotud ohtudest; 
 • grupitööna mõõdetakse Loodusmaja erinevaid kiirgusi (grupil 1-2 mõõteriista), kasutades kiirguse mõõteriistu - elektri-, magnetvälja ja madalsageduslike elektromagnetlainete mõõtjat, RF - analüsaatorit (kõrgsageduslike elektromagnetlainete mõõtmiseks), UV-kiirguste mõõtmise andureid ja radiatsiooni mõõtjat. Koos vaadatakse üle saadud tulemused.

Kokkuvõte (10 min):

 • arutelu ja järelduste tegemine - millised olid erinevate kiirguste väärtused ja kuidas ennast kaitsta saame. 

 

Viimati uuendatud:

06.04.2021