kevad mõisapargis, lillede istutamine
Gea Järvela

Programm algab Luke mõisa kärnerimaja juurest.

Luke mõisa kevadprogrammi võib jagada kaheks.

Programmi esimeses osas tutvutakse eelmisel sajandivahetusel kasutuses olnud kärneri tööriistadega. Edasi jätkub töö rühmades: Lapsed saavad ise istutada lilletaimi vanade istutuspulkadega, õppides selle juures taime elutsüklit ja taimele eluks vajalikke tingimusi. Lapsed maalivad „oma kivi“, mis paigutatakse istutatud lillede juurde, et suvi läbi oleks külastajatel võimalik vaadata, kes milliseid lilli on istutanud. Rühmatöös tutvutakse pargis kasvavate lilledega.

Programmi teises osas toimub õpperetk mõisapargis (1 km), mille raames tutvutakse eri vanustes olevate puudega, käsitletakse puude vanuse ja kõrguse mõõtmist ning pööratakse tähelepanu mõisas olevale välisruumile – mõisapargile. Vanemad lapsed (3-6. klass) tutvuvad mõisakompleksi plaaniga. Õpitakse kompassi kasutamist ning objektide määratlemist plaanil ja mõisakompleksis. Saadud teadmised kinnistatakse maastikumänguga.

Kogu programmi tegevused on ühildatud mängulisusega (puude vanuse mäng, jah ja ei mäng, vaatlusmäng, maastikumäng), uurimistöödega ja käeliste tegevustega. Kui õpetaja soovib, saavad koolilapsed õppeprogrammis kasutada ka töölehte või võtta selle kaasa õppepäeval saadud teadmiste kinnistamiseks.

Programm lõpeb lõpuringis, kus lapsed saavad kaasa tunnistuse. Programm on välja töötatud läbiviimiseks mõisapargis. Luke mõisakompleksi ajalooline ja kultuuriline eripära toetab programmi tegevusi.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Lasteaialaps:
1) väärtustab keskkonda hoidvat mõtteviisi;
2) märkab nähtusi ja muutusi looduses;
3) rühmitab esemeid ja nähtusi erinevate tunnuste alusel;
4) kasutab mängudes loovalt erinevaid vahendeid;
5) täidab mängudes erinevaid rolle;
6) käitub loodust hoidvalt;
7) väärtustab kevadist loodust ja selle elurikkust;
8) tunneb lihtsamaid mõisapargi kevadlilli
Õpilane:
1) väärtustab uurimistegevust pargikoosluse tundmaõppimisel, kasutab julgelt loovust ja fantaasiat.
2) väärtustab mõisapargi elurikkust ja maastikulist mitmekesisust.
3) tunneb mõisapargi levinumaid puuliike ja kevadlilli. Oskab määrata puude vanust.
4) märkab muutusi looduses ning seostab neid aastaaegade vaheldumisega;
5) orienteerub mõisapargi plaanil (3-6 kl) ja teab mõisapargi olulisemaid objekte.
6) väärtustab mõisapargi elurikkust, maastikulist mitmekesisust ja säästva majandamise põhimõtteid. Väärtustab keskkonnahoidlikku tarbimist ja käitub pargis keskkonnateadlikult.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos riikliku õppekavaga:

Programm vastab koolieelsete lasteasutuste riiklikule õppekavale: Valdkond: mina ja keskkond.

Programm vastab põhikooli riiklikule õppekavale.  Loodusõpetus: 2.1.4.2. Aastaajad; 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad; 2.1.4.7 Organismide rühmad ja kooselu; 2.1.4.10. Minu kodumaa Eesti

Õppeained: Loodusõpetus, inimeseõpetus, kunstiõpetus, kehaline kasvatus, ajalugu (4-6. kl)

Ainetevaheline lõiming: loodusõpetus, inimeseõpetus, kehaline kasvatus,kunstiõpetus, ajalugu (4-6 kl).

Läbiviidavad tegevused  toetavad loodusõpetuse läbivate teemade “Keskkond ja jätkusuutlik areng” , “Kultuuriline identiteet” ja  “Väärtused ja kõlblus” eesmärke ning põhimõtteid.

Meetodid:

Teema, alateema: Kevad looduses, aastaajad, plaan, kompass, orienteerumine

Mõisted:: Kompass, orienteerumine, plaani koostamine, elutsükkel, soojus, valgus, taim, maastik, kevade märgid, kevadkuud, aastaajad. õied, pungad

Märksõnad: keskkonad ja jätkusuutlik areng, loodusseadused, kevad, aastaajad, plaan, orienteerumine

Metoodika: Looduse vaatlemine ja tundmaõppimine läbi isetegemise ja praktilise õpperetke,  Programmi läbiviimisel kasutatakse aktiivõppemeetodeid: uurimustöö grupis, vaatlemine, võrdlemine, mõõtmine, seoste loomine, grupitöö kogemus, mängud.  Programmi koostamisel on lähtutud teaduspõhisest lähenemisest.

Programm on lõimitud loodus-, kultuuri-, sotsiaalse- ja majandusliku keskkonnaga.

Kasutatavad vahendid:

Kõik programmiks, mängudeks ja rühmatöödeks vajaminevad vahendid on kohapeal olemas. Vahendeid on arvestatud 25-le lapsele.

Juhis õpetajale:

Palume õpetajal enne õppeprogrammile tulekut teavitada laste erisustest ja vajadusel erivajadusega last abistada. Palume õpetajal teavitada, millised õppeprogrammi teemad on talle kõige olulisemad, et juhendajad saaksid neid tegevusi eelistada. Grupitööde läbiviimisel palume õpetaja abi. Programmi erisust arvestades saame korraga vastu võtta ühe rühma.

Õpetajatel palume täita programmi lõppedes õppeprogrammi tagasisideleht.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad

Hind:

150€

Lisainfo:

Õppeprogrammil on 2 juhendajat, kellest vähemalt üks on Vapramäe Loodusmaja poolt atesteeritud õppeprogrammi läbiviija. Teine juhendaja aitab rühmatööde läbiviimisel, on toetav ja abistav käeliste tegevuste ja mängude läbiviimisel ning taimede istutamisel. Juhendajad tunnevad hästi Luke mõisaparki.

Lõpuringis kinnistatakse juhendaja abiga õpitut.  Lapsed meenutavad, mis neile tänases päevas kõige enam meelde jäi. Lapsed saavad tunnistused

Läbiviimise koht:

Luke mõisapark, looduses ja vajadusel halva ilma korral siseruumides

Läbiviimise asukoht:

58.2868733, 26.5106094

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Luke Mõis Sihtasutus

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

foto programmist
Author:
Gea Järvela
Õppeprogrammid Lukel kevad 2010 063.jpg(1.8 MB)

Maastikumäng

Foto programmist
Author:
Gea Järvela
Õppeprogrammid Lukel kevad 2010 104.jpg(1.7 MB)

Puude vanuse mäng

Foto programmist
Author:
Gea Järvela
Õppeprogrammid Lukel kevad 2010 109.jpg(1.53 MB)

Grupitöö

Pikk kirjeldus:

Programm algab Luke mõisa kärnerimaja juurest.

Luke mõisa kevadprogrammi võib jagada kaheks.

Programmi esimeses osas tutvutakse eelmisel sajandivahetusel kasutuses olnud kärneri tööriistadega. Edasi jätkub töö rühmades: Lapsed saavad ise istutada lilletaimi vanade istutuspulkadega, õppides selle juures taime elutsüklit ja taimele eluks vajalikke tingimusi. Lapsed maalivad „oma kivi“, mis paigutatakse istutatud lillede juurde, et suvi läbi oleks külastajatel võimalik vaadata, kes milliseid lilli on istutanud. Rühmatöös tutvutakse pargis kasvavate lilledega.

Programmi teises osas toimub õpperetk mõisapargis (1 km), mille raames tutvutakse eri vanustes olevate puudega, käsitletakse puude vanuse ja kõrguse mõõtmist ning pööratakse tähelepanu mõisas olevale välisruumile – mõisapargile. Vanemad lapsed (3-6. klass) tutvuvad mõisakompleksi plaaniga. Õpitakse kompassi kasutamist ning objektide määratlemist plaanil ja mõisakompleksis. Saadud teadmised kinnistatakse maastikumänguga.

Kogu programmi tegevused on ühildatud mängulisusega (puude vanuse mäng, jah ja ei mäng, vaatlusmäng, maastikumäng), uurimistöödega ja käeliste tegevustega. Kui õpetaja soovib, saavad koolilapsed õppeprogrammis kasutada ka töölehte või võtta selle kaasa õppepäeval saadud teadmiste kinnistamiseks.

Programm lõpeb lõpuringis, kus lapsed saavad kaasa tunnistuse. Programm on välja töötatud läbiviimiseks mõisapargis. Luke mõisakompleksi ajalooline ja kultuuriline eripära toetab programmi tegevusi.

Programmi sihtrühm:

Programmi viiakse läbi kolmes vanuseastmes: lasteaialastele (5-7a), I kooliaste (1-3. klass) , II kooliaste (4-6.klass). vastavalt vanuseastmele on koostatud eraldi töölehed ning programmi tegevused on viidud vastavusse laste vanusega.

Ühe grupi suurus kuni 25 last, programmi viime läbi nii eesti kui vene keeles.

Programmi kestus: 2 tundi

Programmi toimumise aeg: kevad

Programmi läbiviimise koht: Luke mõisapark.

Programm toimub õues, palume lastel riietada vastavalt ilmale ja panna jalga ilmale vastavad jalanõud. Väga halva ilma puhul kasutame tegevuste läbiviimiseks kütteta kultuuriaita. Kui õpilased soovivad pidada piknikku, siis palume seda teha enne või pärast õppeprogrammi. Luke mõisapark on kompaktne ja turvaline paik programmi läbiviimiseks.

Juurdepääs: Palume parkida parklasse. Ligipääs ratastooliga olemas, kuid vajalik täiskasvanu abi. Erivajadustega õpilastest palume meid ette teavitada.

Programmi eesmärk:

Tutvumine mõisapargi looduskoosluse ja kultuurilooga.

Keskkonnahoidlikku mõtteviisi väärtustamine.

Kevade märkide ja tunnuste otsimine läbi ise tegemise ja mängude. Taimed eri aastaaegadel. Aastaaegade vaheldumine looduses.

Teada saada, milliseid tööriistu kasutati mõisas vanasti.

Teada saada, kuidas istutati mõisas taimi vanasti.
Puude vanuse ja kõrguse määramine, puude õppimine.
Kompassi tundmine ja plaanil orienteerumine (3-6 kl)

Kinnistada kooli/lasteaiaprogrammis omandatud mõisteid  kevade märgid, kevadkuud, aastaajad. õied, pungad,( plaan, kompass – 3-6 kl)

Viimati uuendatud:

15.03.2021