Elukeskkond, tööstus ja loodus
Raul Savimaa

Keskkonnajulgeoleku ja jätkusuutliku arengu õpitoas räägime sellest, mida keskkonnajulgeolek endast kujutab ning milliseid valdkondi sisaldab. Tutvustame keskkonnajulgeoleku komponente ning keskkonnakaitse, keskkonnajulgeoleku, loodusliku mitmekesisuse, looduskeskkonna taastamise ning ühiskonna ja kogukondade jätkusuutlikku arengu seoseid. Arutame konkreetsete näidete varal võimalikke lahendusi. Õpitoa raames toimuvad ühisarutelud ning tegevused meeskondades.

Õpitoa asukohaks võib olenevalt aastaajast olla klassiruum, koolilähedane õueala või õpitoa korraldaja poolt organiseeritud õpperuum või õppeala vabas looduses.

Õpipädevused:

digipädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Võimalda õpilastele arusaamist keskkonnajulgeoleku erinevatest komponentidest ning seostest keskkonnakaitse, jätkusuutliku arengu, kliimamuutuste ja loodushoiuga; arutleda võimalikust mõjust Eestile; harjutada meeskonnatöö ja kaasamise oskusi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seosed riikliku õppekavaga: kultuuri- ja väärtuspädevus – tajuda, analüüsida ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, ühiskonnaga, loodusega; väärtustada inimlikku, kultuurilist ja looduslikku mitmekesisust; sotsiaalne ja kodanikupädevus – suutlikkus mõista globaalprobleeme, võtta kaasvastutus nende lahendamise eest; väärtustada ja järgida jätkusuutliku arengu põhimõtteid; tunnetada end dialoogivõimelise ühiskonnaliikmena Eesti, Euroopa ja kogu maailma kontekstis; keskkond ja jätkusuutlik areng – taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele.

Seosed keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu teemadega: käsitletakse keskkonnakaitse ning looduskaitseliste tegevuste olulisust, säästlikku ja jätkusuutliku looduskasutust ning käitumist looduses, arutletakse kliimamuutuste mõju üle Eesti loodusele.

Meetodid:

Õppeprogrammi koostamisel oleme seostatult käsitlenud loodus- kultuuri-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda ning kujundanud sisult tervikliku teaduspõhise programmi, mis sisaldab eesmärgipäraseid ja programmi eesmärkide saavutamist toetavaid mõtestatud tegevusi. Kasutame mitmekesiseid kaasavaid õppemeetodeid, kohandades tegevused vastavale sihtrühmale. Peamised teemad:

  1. Keskkonnajulgeolek
  2. Keskkonnakaitse
  3. Kliimamuutused
  4. Jätkusuutlik areng
  5. Keskkonnajulgeoleku, loodusliku mitmekesisuse, looduskeskkonna taastamise ning ühiskonna ja kogukondade jätkusuutlikku arengu seosed

Juhis õpetajale:

Õpperühma saatva õpetaja roll: õpitoa kokkuleppimisel täpsustada võimalikke soove täiendava fookuse osas ning õpperühma suurust, vanust ja võimalikke erivajadusi. Eeldame, et õpetaja tagab osalejate võimalikult asjakohase ja distsiplineeritud käitumise ning osaleb omal äranägemisel õpitoas. Vajadusel saab õpitoa läbi viia ka ilma õpetaja osaluseta.  

Sihtgrupp:

Gümnaasium

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

34

Toimumise aeg:

Aastaringselt
Kevad
Suvi
Sügis
Talv

Hind:

144€

Lisainfo:

Vahendid õpperetke juhendaja poolt. Õpilaste poolt kaasa võetav vajalik varustus: isiklik kirjutusvahend, internetiühendusega nutitelefon või tahvel (soovi korral).

Läbiviimise koht:

Õpitoa asukohaks võib olenevalt aastaajast olla klassiruum, koolilähedane õueala või õpitoa korraldaja poolt organiseeritud õpperuum või õppeala vabas looduses

Läbiviimise asukoht:

59.403297426856, 24.6477099

Maakond:

Harjumaa jätk

Keskus:

Programmi läbiviija:

SelgeSiht loodushariduskeskus

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Keskkonnajulgeoleku ja jätkusuutliku arengu õpituba gümnaasiumile
Author:
SelgeSiht OÜ
Keskkonnajulgeoleku ja jätkusuutliku arengu õpituba gümnaasiumile 2021.pdf(199.25 KB)

Keskkonnajulgeoleku ja jätkusuutliku arengu õpituba gümnaasiumile 2021.

Pikk kirjeldus:

Keskkonnajulgeoleku ja jätkusuutliku arengu õpitoas räägime sellest, mida keskkonnajulgeolek endast kujutab ning milliseid valdkondi sisaldab. Tutvustame keskkonnajulgeoleku komponente ning keskkonnakaitse, keskkonnajulgeoleku, loodusliku mitmekesisuse, looduskeskkonna taastamise ning ühiskonna ja kogukondade jätkusuutlikku arengu seoseid. Arutame konkreetsete näidete varal võimalikke lahendusi. Õpitoa raames toimuvad ühisarutelud ning tegevused meeskondades.

Programmi sihtrühm: gümnaasiumiõpilased (vanus 16-19 aastat), eesti õppekeel, kuni 34 õpilast.

Programm kestab 2 akadeemilist tundi (90 minutit). Programm sobib läbimiseks igal aastaajal.

Vahendid juhendaja poolt. Õpilaste poolt kaasa võetav vajalik varustus: isiklik kirjutusvahend, internetiühendusega arvuti, tahvel või telefon (soovi korral).

Õpitoa asukohaks võib olenevalt aastaajast olla klassiruum, koolilähedane õueala või õpitoa korraldaja poolt organiseeritud õpperuum või õppeala vabas looduses.

Viimati uuendatud:

14.01.2021