Konn
Mahe Metsalu

Uurime tiigi elustikku ja räägime, kes moodustavad tiigi elustiku. Kui tähtsad on erinevad isendid toiduahelas ja keskkonnas. Arutleme teemal vesi, kui elu keskkond, veekasutus, vee reostus. Tutvume tiigi taimestikuga ja loomastikuga. Selgitame välja, kes on kahepaiksed. Pöörame tähelepanu veeloomadele, kellel on soomused, uimed, lõpused, ujulestad. Täidame koos töölehte.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus

Õpitulemused:

Õpilane oskab nimetada mõnda liiki, kes elavad tiigis või kraavis.
Õpilane teab, miks ja kellele on tiigielustik eriti oluline.
Õpilane oskab selgitada, kuidas veereostus mõjutab meie igapäevaelu.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

1 – 3 kl  I kooliaste – loodusõpetus – kalad, kahepaiksed, nende ehitus, välimus, elupaigad

4 – 6  kl  II kooliaste  - loodusõpetus - Eesti veekogud ja nende elustik, vesi kui elukeskkond, vee kasutamine, veereostus, veepuhastus

7 – 9 kl III kooliaste – bioloogia – selgrootud loomad,  loodus ja keskkonnakaitse, looduslik tasakaal, säästev areng

Meetodid:

Arutelu, praktiline töö veekogu ääres, tööleht

Juhis õpetajale:

Jalga kummikud ja selga ilmale vastav riietus.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

45 minutit

Grupi suurus:

20

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

0€

Läbiviimise koht:

Kooli lähedal asuv laugete servadega tiik või oja

Läbiviimise asukoht:

58.298331050516, 22.099911036493

Maakond:

Saaremaa

Otsekontakt:

mahe.metsalu@keskkonnaamet.ee
+372 5304 7882 (Mahe Metsalu)

Programmi läbiviija:

Mahe Metsalu, Keskkonnaamet

Keel:

Eesti keel

Viimati uuendatud:

29.05.2020