Tiik
Pernova Hariduskeskus

Avastusretk veeloomade ja taimede tundma õppimiseks:

  •  uuritakse tiiki kui elupaika;
  • püütakse kahvadega veeloomi ja taimi ning määratakse püük;
  • selgitatakse, mis mõjutab elu tiigis.

Kogunetakse Pernova Loodusmaja õuealal, kus asub tiik loomade püügiks.

NB! Programmi saab läbi viia ainult mais.

Selga ilmastikule vastav riietus ja majas liikumiseks kaasa vahetusjalanõud.

 

 

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

tutvub tiigielustikuga (erinevad elusolendid ja nende omavahelised suhted tiigis) ja selgitab mõistet tiik;
kasutab lihtsamaid uurimis- ja töövahendeid (kahv, luup) tiigipüügis;
teab ja arutab teemal, mis mõjutab elu tiigis.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab kujundada sotsiaalseid oskuseid, tunnetus- ja õpioskuseid.

Seos ainevaldkondadega: Mina ja keskkond – looduskeskkond. Suunatakse last ümbritsevat maailma märkama, uurima, võimaldades lapsel ümbritsevat tajuda erinevate meelte ning aistingute abil. Kodukoha loodus, muutused looduses, elukeskkond, inimese mõju loodusele. Keel ja kõne – suhtlemine, jutustamine ja kuulamine. Lapsele luuakse kõnekeskkond, kus ta kuuleb teiste kõnet ning tal on vaja ja ta saab ise kõnelda, tegutsedes koos täiskasvanuga.

Programmid lähtuvad teaduslikust maailmavaatest. Programmi õpetaja tutvub jooksvalt teaduskirjandusega ning täiendab vastavalt programmi sisu. Juhendaja arvamus põhineb teaduskirjandusel ja uurimismeetoditel.

Programmi tulemusena ja uute teadmiste ja kogemuste kaudu erinevatest liikides püüdmisel, määramisel ja nende kaitsest Eestis suureneb lapse keskkonnateadlikkus ja kujunevad säästva eluviisi harjumused ning hoiakud. Programmides käsitletakse vastavalt teemale ja tegevustele seostatult loodus-, kultuuri-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda.

 

Meetodid:

Vaatlus, uurimine lihtsamate uurimisvahenditega; vestlus, suhtlemine; jutustamine pildimaterjali põhjal; küsimuste esitamine ja neile vastamine.

Vahendid: kahv, luup, vesivann, määramiskaart.

 

Juhis õpetajale:

Õpetaja tutvub programmi sisu ja eesmärkidega; 10 lapse kohta kaasas üks täiskasvanu; kaasas olevad täiskasvanud innustavad lapsi programmist aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et lapsed käituvad headele tavadele vastavalt; vajadusel täidavad kohapeal programmi raames kokkulepitud ülesandeid.

NB! Muu oluline teave: jalga veekindlad jalanõud, selga ilmastikule vastav riietus.
 

Sihtgrupp:

Lasteaed

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 24 õpilast 

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ ja  3x45 min 140€, kuni 24-le  2x45 min 140€ ja  3x45 min 210€.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga õpilasele ligipääs hoovialal ja majas.

Keskusel olemas parkla (ka bussid).

Läbiviimise koht:

tiik hoovialal, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu (kui ei ole kokkulepitud teisiti).

Läbiviimise asukoht:

58.375443925788, 24.5311939

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Kadri Kilusk (Bioloogia MSc) ja/või Mari Sisask (Bioloogia MSc) ja/või Karin Klaus (Bioloogia MSc), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus (15 min):

  • mis on tiik;
  • kes seal elavad;
  • kuidas neid püütakse ja kuidas kasutada püügivahendeid ohutult.

Teema arendus (60 min):

  • püük kahvadega tiigist;
  • hiljem klassis saagi uurimine ja määramine;
  • tutvume mõne loomaga lähemalt (keda sööb, kui suureks kasvab, kes sööb teda jne).

Kokkuvõte (15 min):

  • vestlus ja arutelu, tiik kui elupaik – mis mõjutab elu tiigis?

Viimati uuendatud:

23.02.2021