Keila juga.
Kauri Kivipõld

Õpilased lähevad koos juhendajaga Keila-Joa parki, otsivad kohale omaseid liike ja määravad neid koos. Jagunetakse gruppidesse ja vastatakse juhendaja esitatud küsimustele. Vastuseid leitakse loodusest, infotahvlitelt või internetist. Programmi lõpus kontrollitakse vastuseid ja tehakse päevast kokkuvõte. Parimad saavad auhinnad.

Teemad on: jõed, vee jõu kasutamine, pargid, elustik, mõis ja võimalikud keskkonnariskid.

Programmi ajakava;

10 min sissejuhatav vestlus, päeva tutvustus, instrueerimine ohutuks liikumiseks õpperajal.

2,5 tundi küsimustele vastamine õpperajal, lindude määramine ja ülesannete lahendamine.

20 min arutelu nähtu üle, kokkuvõtete tegemine.

30 min kaasavõetud toidu söömine juba bussi juures. 

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilased tunnevad jõgede ja jugade kohta käivaid termineid, teavad Keila-Joa lähistel elavate lindude, loomade ja taimede eripärasid, tunnevad ülevaatlikult Keila-Joa lossi ja pargi ajalugu, teavad kuidas inimesed on läbi ajaloo voolavat vett enda teenistusse rakendanud ning sellega seotud keskkonnaprobleeme.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

I kooliaste loodusõpetus: organismid ja elupaigad, inimese meeled ja avastamine.

II kooliaste loodusõpetus: jõgi ja järv, vesi kui elukeskkond, vesi kui aine, vee kasutamine, loodus- ja keskkonnakaitse Eestis. Loodus ja elukeskkond Eestis.

Läbiv teema: keskkond ja jätkusuutlik areng - taotletakse õpilaste kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust on valmis leidma lahendusi keskkonna ja inimarengu küsimustele.

Meetodid:

Aktiivõpe, õuesõpe.

Kasutatavad õppevahendid: programmi jooksul kasutatakse lindude määrajaid, binoklit,
luupe, täidetakse töölehti. Töövahendid on programmijuhil kaasas.

Juhis õpetajale:

Õpetajalt ootame enne programmile tulekut õpilaste informeerimist programmiga seotud olulistest asjadest – kuna programm toimub vabas õhus, siis lapsed peaksid kandma ilmale vastavat riietust ja jalanõusid. Kui ilm on vihmane, siis vihmakeepe ja veekindlaid jalanõusid. Et oleks kaasas jook ja võileivad. Samuti, et kaasas oleks töö tegemiseks vajalik
nutitelefon.

Õpetaja saab õpilaste täidetud töölehed, mis annab võimaluse õues alustatuga koolis edasi minna.
Õpetaja saab tagasisidet anda tagasisidelehtede täitmisega. Tagasiside põhjal korrigeeritakse programme pidevalt.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

Õpetajalt ootame enne programmile tulekut õpilaste informeerimist, et programm toimub vabas õhus ja lapsed peaksid seetõttu kandma ilmale vastavat riietust ja jalanõusid. Kui ilm on vihmane, peaks lastel olema ka vihmakiled ja veekindlad jalanõud. Jook ja võileivad peaksid kaasas olema. Lisaks peaks olema ka töö tegemiseks vajalik nutitelefon.

Läbiviimise koht:

Keila-Joa park

Läbiviimise asukoht:

59.3270634, 26.3975384

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Kauri Kivipõld – bakalaureuse kraad geoökoloogias bioloogia lisaerialaga (Tallinna Ülikool), magistrikraad maastiku hoolduse ja kaitse erialal (Eesti Maaülikool), läbinud Tartu Ülikooli Pedagoogikakursuse. Töötab alates 2006. aastast Lahemaa loo

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Keila-Joe park väikesele loodusesõbrale.
Author:
Kauri Kivipõld
Keila-Joa väikesele loodusesõbrale.pdf(207.8 KB)

Õppeprogrammi kirjeldus.

Pikk kirjeldus:

Programm toimub Keila-Joa loodusrajal. Programmi eesmärk on õpilaste teadlikkuse suurendamine inimtegevuse mõjust keskkonnale, looduse ja keskkonna sidumine jätkusuutliku arengu ning loodusressursside säästliku kasutamisega. Programmi kirjeldus: Õpilased lähevad koos juhendajaga Keila-Joa parki, otsivad kohale omaseid liike ja koos määravad neid. Jagunetakse gruppidesse ja vastatakse juhendaja esitatud küsimustele – vastuseid leitakse loodusest, infotahvlitelt ja internetist. Parimad saavad auhinnad. Teemad on: jõed, vee jõu kasutamine, pargid, elustik, mõis ja võimalikud keskkonnariskid. Tagasiside: Vastused arutatakse õpilastega koos läbi. Programmi lõpus tehakse ühine päeva kokkuvõte. Õpetaja saab õpilaste vastused, mis annab võimaluse õues alustatuga koolis edasi minna. 

Viimati uuendatud:

30.03.2021