Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid. NB! Kaasa vahetusjalanõud!

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

16

Läbiviimise koht:

keemialabor, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Ly Suursild

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Soovituslik 7.kl Eesmärk: oskab kasutada erinevaid labori vahendeid keemiliseks analüüsiks ja järgib labori ohutusnõudeid; oskab erinevaid analüüsi meetodeid; saab teadlikumaks keemilise analüüsi võtete kohta ja erinevates veeproovides sisalduvate komponentide kohta. Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, suhtluspädevust. Seos ainekavaga: vastab põhikooli õppekava teemadele „Millega tegeleb keemia“; „Molekulid ja ioonid“, loodusõpetuse ainekava: puhas aine, ainete segu, lahus; positiivne ja negatiivne elektrilaeng, füüsika õppesisuga: vastasmärgiliste laengute tõmbumine, loodusõpetuse õppesisuga: ainete olekud ja füüsikalised omadused; puhas aine, ainete segu, lahus; erineva soolsusega veekogud, geograafia õppesisuga: vesi Maa kliima kujundajana. Programmi käik: programm koosneb kahest osast: selgitused praktikumi sisu kohta ja praktikum. Praktikumi osad: Laborivahendite tutvustamine. Keemilise reaktsiooni tunnuste õppimine. Veeproovide füüsikaliste omaduste vaatlemine. Katioonide ja anioonide sisalduse uurimine veeproovides Töö põhietapid: õpetaja viib läbi kvalitatiivsed reaktsioonid sooladega, mis sisaldavad antud katiooni või aniooni alltoodud metoodikate järgi. Õpilane viib läbi etteantud proovi analüüsi, vormistab analüüsi tulemused tabelina ja teeb järeldused. Vahendid: piirituslamp; keeduklaasid; pipett; katseklaasid; klaaspulgad; katseklaasi korgid; äädikhape; soolhape; KSCN lahus; oblikhape; katseklaasi statiiv; lämmastikhape; baariumkloriid; hõbenitraadi lahus; naatriumhüdroksiidi lahus; kraanivesi; erinevate looduslike veekogude veeproovid; erinevad mineraalveeproovid; indikaatorpaber. Otsingusõnad: vesi, vee analüüs, keemiline reaktsioon, veeproov, kationid, anioonid, keemiline analüüs, laboratoornetöö.
Maksumus: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel

Viimati uuendatud:

20.03.2020