keemia
Pernova Hariduskeskus

Vesi on üks kõige levinumatest ainetest nii maal kui ka universumis. Õppeprogerammis "Veeanalüüs " õpime lähemalt tundma seda nii tavalist, aga samas ka ebatavalist ühendit:

 • Räägime, mis on keemilises mõistes puhas aine ja mis on segu, millest koosneb vesi ja mida võib sisalduda seal peale vee molekulide.
 • Arutleme, millistest osakestest ained võivad koosneda ja miks.
 • Praktilises osas on õpilasele antud 6 erinevat veeproovi, mille kohta peab ta kõigepealt püstitama  hüpoteesi ning seejärel uurima erinevate veeproovide füüsikalisi ja keemilisi omadusi: värvus/läbipaistvus, elektrijuhtivus, hägusus, pH. Mõõtmisteks kasutatakse nii keemilisi ühendeid, kui Vernieri andmekogujaid, kui ka lihtsalt välist hindamise meetodit. Esimese katsete vooru järgselt peab õpilane kontrollima oma hüpoteesi paikapidavust.
 • Praktikumi teises osas uuritakse ioonide sisaldust võetud vee proovides. Seejärel kontrollitakse õpilase hüpoteesi teistkordselt.

Õppetöö viiakse läbi keemialaboris 12 õpilasele.

Õpipädevused:

digipädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

kasutab erinevaid labori vahendeid keemiliseks analüüsiks ja järgib labori ohutusnõudeid;
teab ja viib läbi erinevaid analüüsi meetodeid;
saab teadlikumaks keemilise analüüsi võtete kohta ja erinevates veeproovides sisalduvate komponentide kohta.

Õpitulemuste saavutamist kontrollib läbiviija pidevalt praktikumi käigus, jälgides õpilaste töölehtede täitmist jooksvalt. Programm on otseselt seotud jätkusuutliku arenguga, kuna vesi on meie üks olulisemaid loodusvarasid ning selle puhtus on oluline inimkonna kestlikkuse seisukohalt.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, suhtluspädevust.

Ainetevaheline lõiming:

Keemia ainekava: vastab põhikooli õppekava teemadele „Millega tegeleb keemia“; „Molekulid ja ioonid“.

Loodusõpetuse ainekava: puhas aine, ainete segu, lahus; positiivne ja negatiivne elektrilaeng, keskkond.

Füüsika ainekava: vastasmärgiliste laengute tõmbumine, loodusõpetuse õppesisuga: ainete olekud ja füüsikalised omadused; puhas aine, ainete segu, lahus; erineva soolsusega veekogud.

Geograafia ainekava: vesi Maa kliima kujundajana. 

Meetodid:

Meetodid: kasutatakse loodusteaduslikku õppemeetodit, mis sisaldab füüsikalisi ja keemilisi uurimismeetodeid.

Vahendid: piirituslamp; keeduklaasid; pipett; katseklaasid; klaaspulgad; katseklaasi korgid; äädikhape; soolhape; KSCN lahus; oblikhape; katseklaasi statiiv; lämmastikhape; baariumkloriid; hõbenitraadi lahus; naatriumhüdroksiidi lahus; kraanivesi; erinevate looduslike veekogude veeproovid; erinevad mineraalveeproovid; indikaatorpaber, Vernieri andmekogurid, elektrijuhtivuse andur, hägususe andur. 

 

 

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid. Õpilastel mitte kaasa võtta mobiiltelefone. Tagasiside andmine õpetaja poolt toimub programmijärgselt suuliselt.

NB! Kaasa vahetusjalanõud!

Õppeprogrammi toimumise järel kogume tagasisidet õpetajatelt vahetult ning kohapeal, lähtuvalt kiirele küsimustikule tahvelarvutis, mille vastused kogume oma andmebaasidesse, et vajadusel sisse viia parendused.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

12

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12 õpilast.

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 140€. Suurema grupi puhil võimalus valida kõrvale teine programm.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Parkimine: keskusel olemas parkla.

Läbiviimise koht:

keemialabor, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.375443925788, 24.5311939

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Ly Suursild (Keemia MSc ) vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programm koosneb kahest osast: selgitused praktikumi sisu kohta, tööohutus laboris ja praktikum.

Sissejuhatus (5 min):

 • Arutlus teemal: vesi
 • Laborivahendite tutvustamine.
 • Keemilise reaktsiooni tunnuste õppimine.

Teemakäsitlus (60 min):

 • Veeproovide füüsikaliste ja keemiliste omaduste vaatlemine, mõõtmine
 • Katioonide ja anioonide sisalduse uurimine veeproovides.

Kokkuvõtted (15 min):

 • Vaadatakse ühiselt üle õpilaste saadud mõõtmistulemused
 • Arutletakse tulemuste põhjuste üle

Töö põhietapid:

 • Õpetaja viib läbi kvalitatiivsed reaktsioonid sooladega, mis sisaldavad antud katiooni või aniooni alltoodud metoodikate järgi.
 • Õpilane viib läbi etteantud proovi analüüsi, vormistab analüüsi tulemused tabelina ja teeb järeldused.

Viimati uuendatud:

05.04.2021