Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid. NB! Kaasa vahetusjalanõud!

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

16

Läbiviimise koht:

keemialabor, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Ly Suursild

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Soovituslik 8. kl Eesmärk: seostab metallide iseloomulikke füüsikalisi omadusi metallilise sideme iseärasustega; eristab aktiivseid, keskmise aktiivsusega ja väheaktiivseid metalle, hindab metalli aktiivsust; hindab tuntumate metallide ja nende sulamite rakendamise võimalusi igapäevaelus, seostades neid vastavate metallide iseloomulike füüsikaliste ja keemiliste omadustega; järgib laboratoorse töö ohutusnõudeid. Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, suhtluspädevust. Seos ainekavaga: vastab põhikooli õppekava teemadele „Tuntumaid metalle“ ja „Anorgaaniliste ainete põhiklassid.“ Programmi käik: programm koosneb kahest osast: selgitused praktikumi sisu kohta ja praktikum. Praktikumi osad: Tuntumate metallide näidiste vaatlemine ja füüsikaliste omaduste kirjeldamine. Metallide tiheduse määramine. Metalliioonide ühe analüüsimeetodi- leekreaktsiooni- õppimine ja kasutamine. Erineva aktiivsusega metallide reageerimise veega võrdlemine. Töö põhietapid: õpilane viib läbi erinevate metallide füüsikaliste omaduste uurimuse ja vormistab analüüsi tulemused tabelina ja teeb järeldused. Õpilane viib läbi metallide tiheduse leidmise mõõtmised; etteantud metallilahuste leekreaktsioonid, metallide reaktsioonid veega ja vastab küsimustele. Vahendid: metalli näidiste kast; leeknõelad; CuCl2 lahus; LiCl lahus; NaCl lahus; BaCl2 lahus; Na; Ca; Mg; Zn; Fe; Cu; Al; HCL lahus; katseklaasid; statiiv; katseklaasi statiiv; kaitseprillid; bensiin; fenoolftaleiin. Otsingusõnad: metall, metallide tihedus, metallide füüsikalised omadused, leekreaktsioon, laboratoornetöö.
Maksumus: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel

Viimati uuendatud:

20.03.2020