Pernova
Pernova Hariduskeskus

Tänapäeval me teame, et nii eluta kui elusloodus koosneb samadest keemilistest elementidest. Elusorganismid koosnevad peamiselt veest ja orgaanilistest ainetest nagu süsivesikud, lipiidid, valgud ja nukleiinhapped. Eluta looduses domineerivad lihtsama ehitusega anorgaanilised ained. Elus ja eluta loodus on aineringe kaudu omavahel tihedalt seotud.

III kooliasmes :

 • Arutleme elementide esinemisvormi üle erinevates ühendites, mis on ioonid ja kuidas need tekivad, kuidas tuvastada inimsilmale nähtamatuid osakesi, mis on keemiline reaktsioon, kuidas seda ära tunda, miks on vaja teatud elemente inimese tervise seiukohalt ja kus neid inimeses leidub.
 • Praktikumis viib õpilane läbi kvalitatiivse analüüsi kolme metalliiooni kohta rohelises taimes ja mõnes kaltsiumkarbonaati sisaldavas looduslikus objektis. Enne keemiliste katsetega alustamist püstitab õpilane hüpoteesi, milline objekt sisaldab rohkem ioone. Katsete käigus omandab õpilane oskusi mitmete keemialaboris kasutatavate vahenditega ümberkäimiseks.
 • Laboritöö lõpuks kontrollib õpilane oma hüpoteesi paikapidavust.

Gümnaasiumi astmes:

 • Arutleme ioone sisaldavate lahuste tekke polaarsete ja ioonsete ainete lahustumisel; ioonidevaheliste reaktsioonide lahustes, nende kulgemise tingimuste üle.
 • Praktikumis viib õpilane läbi ioonidevahelised reaktsioonid lahustes ja vormistab need reaktsioonivõrrandite näol.
 • Kvalitatiivse analüüsi käigus saadud tulemuste kohta täidab ka tabeli ning teeb järeldused tabeliandmetele ja reaktsioonivõrranditele toetudes.

Õppetöö viiakse läbi keemialaboris 12 õpilasele.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

III kooliaste:
tuneb ja kasutab erinevaid labori vahendeid keemiliseks analüüsiks ja järgib labori ohutusnõudeid;
tunneb ja viib läbi erinevaid analüüsi meetodeid;
on teadlikum keemilise analüüsi võtetest ja looduslikes objektides sisalduvate komponentidest;
väärtustab tervisliku toitumise ja tervislike eluviiside põhimõtteid ning
elukeskkonda ja sellesse säästvat suhtumist.

Gümnaasium:
analüüsib ioonidevaheliste reaktsioonide kulgemise tingimusi vesilahustes ning koostab
vastavaid reaktsioonivõrrandeid;
rakendab omandatud eksperimentaalse töö oskusi ning kasutab säästlikult ja ohutult
keemilisi reaktiive nii keemialaboris kui ka igapäevaelus;
suhtub vastutustundlikult elukeskkonda ning väärtustab tervislikku ja säästvat eluviisi.


Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, suhtluspädevust.

Ainetevaheline lõiming: keemia ainekava: millega tegeleb keemia; molekulid ja ioonid.

Sotsiaalained - loodusainete õppimine aitab mõista inimese ja ühiskonna toimimist, kujundab oskust näha ühiskonna arengu seoseid keskkonnaga, teha teadlikke valikuid.

Programm lähtub teaduslikust maailmavaatest. Programmides käsitletakse vastavalt teemale ja tegevustele seostatult loodus-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda. 

Meetodid:

Metoodika:  erinevate katioonide ja anioonide olemasolu on võimalik tuvastada mitmeti. Kõige lihtsam on selle jaoks läbi viia keemilisi reaktsioone, mille tulemusena leiavad aset meelte abil hästi jälgitavad muutused: värvuse muutus, sademe teke, gaasi eraldumine, lõhna teke vm.

Vahendid: uhmer; tiiglitangid; piirituslamp; statiiv; lehter; filterpaber; keeduklaasid; pipett; katseklaasid; karbonaate sisaldavad looduslikud objektid; puu-, maitsetaimede, lillede või salatilehed; okaspuu oksad; puu- ja juurviljad; toiduõli; kalamaksaõli; C-vitamiin; äädikhape; soolhape; KSCN lahus; oblikhape; ammooniumfosfaadi lahus; katseklaasi hoidja, katseklaasi statiiv. 

Juhis õpetajale:

Kaasas oleva õpetaja/ saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid. Õpitulemuste saavutamist jälgib läbiviija pidevalt praktikumi käigus õpilaste tegevusi vaadeldes ja juhendades. Tagasiside õpetajalt võetakse vahetult peale programmi läbimist suuliselt.

NB! Kaasa vahetusjalanõud. Mitte kaasa võtta mobiiltelefone.

Õppeprogrammi toimumise järel kogume tagasisidet õpetajatelt vahetult ning kohapeal, lähtuvalt kiirele küsimustikule tahvelarvutis, mille vastused kogume oma andmebaasidesse, et vajadusel sisse viia parendused.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

12

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12 õpilast.

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 140€. Suurema klassi korral võimalus valida kõrvale teiene programm.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Parkimine: keskusel olemas parkla.

Läbiviimise koht:

keemialabor, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.375443925788, 24.5311939

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Ly Suursild (Keemia MSc ) vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Soovituslik 8.-9. kl, gümnaasium

Programm koosneb kahest osast: selgitused praktikumi sisu kohta, tööohutusest laboris ja praktikum.

Sissejuhatus (15 min):

 • Arutelu eluta ja eluslooduse koostise ning ümbritseva keskkonna mõju inimese tervisele üle.
 • Laborivahendite tutvustamine.
 • Keemilise reaktsiooni tunnuste ja tingimuste meenutamine.

Teemakäsitlus (60 min):

 • Looduslike objektide keemilise koostise uurimine, sellega seoses lahuste teema käsitlemine.
 • Taimede keemilise koostise uurimine.

Kokkuvõte (15 min):

 • Arutelu ja järeldused praktikumi tulemuste üle.

Töö põhietapid III kooliaste:

 • Õpetaja viib läbi kvalitatiivsed reaktsioonid sooladega.
 • Õpilane viib läbi etteantud proovi analüüsi.
 • Õpilane vormistab analüüsi tulemused tabelina ja teeb järeldused.

Töö põhietapid gümnaasium:

 • Õpetaja viib läbi kvalitatiivsed reaktsioonid sooladega.
 • Õpilane viib läbi etteantud proovi analüüsi.
 • Õpilane vormistab analüüsi tulemused tabelina.
 • Õpilane koostab vastavaid reaktsioonivõrrandeid (molekulaarsel ja ioonsel kujul)
 • Õpilane teeb järeldused toetudes katsetulemustele ja reaktsioonivõrranditele.

Viimati uuendatud:

05.04.2021