keemia
Pernova Hariduskeskus

Keemia õppimine aitab mõista puhta looduskeskkonna ja tervise seoseid, kujundab õpilaste vastutustunnet ja austust looduse vastu ning arendab oskust hinnata oma otsustuste või tegevuse otseseid või kaudseid tagajärgi.

 • Anorgaaniliste ainete keemiliste omaduste programm aitab omandada oskust mõista  keemiaalast teksti, mõtestada ja korrektselt kasutama keemiasõnavara ning märksüsteemi, mõista erinevate aineklassidevahelisi (alused, happed, oksiidid, soolad) seoseid.
 • Arutleme hapniku omaduste ja rolli põlemisreaktsioonides ning eluslooduses, osoonikihi hõrenemise keskkonnaprobleemina, tähtsamate hapete ja aluste koostise ja ohutusnõuete üle. 
 • Õpilane määrab lahuse keskkonda kasutades erinevaid indikaatoreid ja tuvastab neutraalse lahuse; teeb läbi oksiidi saamise katse lihtaine põlemisreaktsioonil ja kahe aine omavahelise reageerimise teel; tuletab meelde keemilise reaktsiooni tunnused õpetaja näitkatse põhjal; viib läbi reaktsioone erinevate aineklasside vahel ja määrab reaktsiooni tunnused; viib läbi vesiniku saamise ja tõestamise katse, kasutab aineklassidevahelisi seoseid ainetevahelisi reaktsioone põhjendades ja vastavaid reaktsioonivõrrandeid koostades.

Õppetöö viiakse läbi keemialaboris 12 õpilasele.

 

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

teab ja tunneb laboris vajalike ohutusnõudeid;
kasutab aineklasside vahelisi seoseid ainete vahelisi reaktsioone põhjendades ja vastavaid reaktsioonivõrrandeid koostades;
korraldab neid reaktsioone praktiliselt ja teeb järeldusi;
kasutab vajaliku info saamiseks lahustuvustabelit;
teab ja määrab erinevate vedelike tihedust, seostab seda lahuse protsendilise koostisega ning tuvastab vedelikke nende tiheduse järgi; järgib laboratoorse töö ohutusnõudeid.

Programmi läbimise järgselt mõistab õpilane igapäevaelus kasutatavate kemikaalide ja materjalide ohtlikkust ning rakendab neid kasutades vajalikke ohutusnõudeid.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, suhtluspädevust.

Ainetevaheline lõiming: keemia ainekava: anorgaaniliste ainete põhiklassid ja nende vahelised seosed; lahused.

Sotsiaalained - loodusainete õppimine aitab mõista inimese ja ühiskonna toimimist, kujundab oskust näha ühiskonna arengu seoseid keskkonnaga, teha teadlikke valikuid.

Programm lähtub teaduslikust maailmavaatest. Programmides käsitletakse vastavalt teemale ja tegevustele seostatult loodus-, kultuuri-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda. 

Meetodid:

Meetodid: loodusteaduslik uurimismeetod, katsed, järeldused.

Vahendid: kaalud; mõõtemensuurid; areomeetrid; keeduklaasid; klaaspulgad; petri tassid; spaatlid; katseklaasid; tilkanalüüsplaat; statiivid; piirituslambid; katseklaasistatiiv; pipetid; H2SO4 lahus; HCl lahus; NaOH lahus; NaCl lahus ; HNO3 lahus; NaCl; FeCl3 lahus; AgNO3 lahus; Pb(NO3)2 lahus; KJ lahus; BaCl2 lahus; KSCN lahus; CuSO4 lahus; Na2SO4 lahus: Na3PO4 lahus; metüüloranž; fenoolftaleiin; CuO.

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid. Õpitulemuse saavutamist jälgib läbiviija jooksvalt praktikumi käigus õpilaste töölehtede täitmist ja katsete läbiviimist jälgides. Tagasisidet küsitakse programmi läbimise järgselt koheselt suuliselt.

NB! Kaasa vahetusjalanõud. Mitte kaasa võtta mobiiltelefone. 

Õppeprogrammi toimumise järel kogume tagasisidet õpetajatelt vahetult ning kohapeal, lähtuvalt kiirele küsimustikule tahvelarvutis, mille vastused kogume oma andmebaasidesse, et vajadusel sisse viia parendused.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

12

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12 õpilast.

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 140€. Suurema klassi korral võimalus valida kõrvale teiene programm.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Parkimine: keskusel olemas parkla.

Läbiviimise koht:

keemialabor, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.375443925788, 24.5311939

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Ly Suursild (Keemia MSc) vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programm koosneb kahest osast: selgitused praktikumi sisu kohta ja ohutusnõuded, millele järgneb praktikum.

Sissejuhatus (15 min):

 • laborivahendite ja ohutusreeglite tutvustus;
 • arutlus aineklasside omaduste ja omavaheliste seoste üle.

Teemakäsitlus (60 min):

 • lahuse keskkonna määramine ja selle muutuse jälgimine happe lisamisel;
 • oksiidide saamise katsed;
 • reaktsiooni tunnuste määramine;
 • soolade valmistamine;
 • vesiniku saamine ja tõestamine.

Kokkuvõte (15 min):

 • analüüsib aineklassidevahelisi seoseid;
 • koostab reaktsioonivõrrandeid õpitud reaktsioonitüüpide piires.

 

Viimati uuendatud:

01.03.2021