Kas tunned Vooremaad?
Jääaja Keskus

Programm koosneb kahest osast: esimene toimub Jääaja Keskuses ning teine osa toimub Vooremaa maastikukaitsealal. Keskuses toimuvas programmi osas saavad osalejad teadmisi mandrijäätekkelistest pinnavormidest ning pinnavormide teket mõjutanud protsessidest läbi ekspositsiooni infot käsitlevate ülesannete. Väljasõidul Vooremaale saadakse ülevaade Euroopa ühest esinduslikumast voorestikust. Õpitakse tundma looduskaitselisi objekte ning saadakse teadmisi looduskaitse vajadusest.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

 Osalejad omandavad teadmisi mandrijäätekkelistest pinnavormidest ning neid kujundanud protsessidest;
 Osalejad saavad kogemuse ümbritseva keskkonna iseloomustamisel;
 Osalejad suudavad ennast ning ümbritsevaid objekte positsioneerida;
 Osalejad saavad ülevaate Euroopa ühest esinduslikumast voorestikust.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Loodusõpetus II kooliaste
8. Pinnavormid ja pinnamood.

Õppesisu
... Kodukoha ja Eesti pinnavormid ning pinnamood. Mandrijää osa pinnamoe kujunemises.

Geograafia III kooliaste
3. Pinnamood

Õppesisu
... Pinnavormid ja pinnamood. Pinnamoe kujutamine kaartidel. Pinnamoe ja pinnavormide muutumine aja jooksul.

8. Euroopa ja Eesti geograafiline asend, pinnamood ning geoloogia
Õppesisu
...Eesti pinnamood. Mandrijää tegevus Euroopa, sh Eesti pinnamoe kujunemises

Juhis õpetajale:

Programmis osalemiseks on vajalik transport tellija poolt.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

40

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

170€

Läbiviimise koht:

Jääaja Keskuse 1. ja 2. korruse ekspositsioon, Vooremaa Maastikukaitseala

Maakond:

Tartumaa

Keskus:

Otsekontakt:

info@jaaaeg.ee
+372 5911 3318

Programmi läbiviija:

Jääaja Keskuse giid-juhendaja

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Kas tunned Vooremaad
Author:
Jääaja Keskus
Kas_tunned_Vooremaad.pdf(228.15 KB)

Kas tunned Vooremaad

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus
Osalejatele tehakse sissejuhatus teemasse ning tutvustatakse tegevuskava. Osalejad jagatakse kuni 4-liikmelistesse rühmadesse. Osalejad võivad rühmasid moodustada ise, kuid võib kasutada ka erinevaid kivimeid, nööre jt vahendeid.

Teema arendus
Rühmatöö Raigastvere vaatetorni juures, täidetakse tööleht Maastik vaatetornist. Külastatakse Vooremaa maastikukaitseala huvitavamaid ning looduskaitseliselt olulisemaid paiku.
Rühmatöö Jääaja Keskuses, kasutades 2. korruse ekspositsiooni täidetakse tööleht Kas tunned Vooremaad ning uuritakse Vooremaa maketi juures eelnevalt külastatud paikade asetsemist. Võrreldakse erinevate pinnavormide kuju ning teket – nt. Lõuna-Eesti kuppelmaastik ning Vooremaa.

Kokkuvõte
Kokkuvõtted tehakse Jääaja Keskuses pärast rühmatöö teostamist. Igal rühmal on võimalus edasi anda oma nägemus tehtud tööst. Kokkuvõtte käigus korratakse üle ka olulisemad õppepäeva käigus saadud teadmised.

Viimati uuendatud:

31.01.2021