placeholder

Kala lahkamine: sieorganite vaatlemine, nende ülesanded, kohastumused eluks vees.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane tunneb ja nimetab antud kalaliigi välistunnuseid; teab ja kirjeldab kala kohastumusi eluks vees; mõistab kala välis- ja siseehituse seoseid veekeskkonnaga; kinnistab õpitu läbi praktilise tegevuse.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös. Seos ainekavaga: bioloogia ainekava - selgroogsete loomade tunnused - selgroogsete loomade aine- ja energiavahetus.

Meetodid:

Praktikum.

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid. NB! Kaasa vahetusjalanõud

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Läbiviimise koht:

Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask ja/või Kadri Kilusk ja/või Karin Klaus

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Soovituslik 7. kl Eesmärk: tunneb ja nimetab antud kalaliigi välistunnuseid; teab ja kirjeldab kala kohastumusi eluks vees; mõistab kala välis- ja siseehituse seoseid veekeskkonnaga; kinnistab õpitu läbi praktilise tegevuse. Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös. Seos ainekavaga: bioloogia ainekava - selgroogsete loomade tunnused - selgroogsete loomade aine- ja energiavahetus. Programmi käik: Sissejuhatus: vestlus ja arutelu teemal kala välised kohastumused vee-eluks. Teema arendus: Õpilaste jagunemine gruppidesse (4 õpilast),  kala paari peale (nt ahven), prepareerimisvahendid (prepareerimisvannid, käärid, skalpellid, pintsetid, kilekindad), ja infoleht. Kala lahkamine, siseorganite vaatlemine ja nende ülesanded. Kokkuvõte: vestlus ja arutelu teemal kala siseehituse seosed veekeskkonnaga. Vaatluslehe täitmine. Vahendid: kala, prepareerimisvahendid, tööleht. Otsingusõnad: kalaliik, kala siseorganid, veekeskkond, prepareerimine, kala siseehitus, kala välistunnused.
Maksumus: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel

Viimati uuendatud:

25.08.2020