Soos loodust uurimas
Ökokratt

Räätsamatka käigus tutvutakse soo arengujärkudega ning õpitakse tundma rabaelustikku, rabas elavate liikide omavahelisi suhteid ja seoseid elukeskkonnaga.

Vaadeldakse raba kindla liigi seisukohast ning retke lõpus arutletakse liigi elutingimuste üle. Soo, siirdesoo ja raba taimestik, loomastiku areng ja tegevusjäljed looduses. Õpitakse tundma Järvesood ja Savalduma sood ning selle väärtusi. Vaatleme kurisuid, mis neelavad Järvesoost ja Savalduma soost valguvat vett. Puhkehetkel keedame teed rabaveest ja looduslikest taimedest.

Läbime 3 tunni jooksul ligi 5 km, sellest räätsadega 1,5- 3 km olenevalt sademetest. vajalikud 10- 20 cm ulatuses veekindlad jalanõud.

 Räätsamatku ei toimu 23.aprill kuni 24 juuni, mil on räätsarahu!

Rabasõbralikud räätsad video:

Programmile on omistatud ökoturismi kvaliteeti kinnitav EHE märgis.

Programmi kohandatakse puuetega lastele vastavalt õpilaste individuaalsetele õppekavadele. Pole võimalik kohaldada abivahendiga liikujatele.Meie juhendajad on saanud puuetega inimestega tegelemiseks ettevalmistuse ja läbinud esmaabi kursuse.

Õpipädevused:

enesekohased oskused
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

II kooliastme õpilane:
- oskab põhjendada Eesti sooderohkust;
- selgitab soode kujunemist ja arengut;
- seostab turbasambla ehitust ja omadusi raba kui elukeskkonna eripäraga;
- võrdleb taimede kasvutingimusi madalsoos ja rabas;
- selgitab soode tähtsust ja kaitse vajadust.
- oskab kasutada räätsi ja rabamaastikul nende abil liikuda.
III kooliastme õpilane:
- võrdleb eri taimerühmadele iseloomulikku välisehitust, paljunemisviisi, kasvukohta ja levikut;
- analüüsib taimede osa looduse kui terviksüsteemi jätkusuutlikkuse tagamisel ja inimtegevuses ning toob selle kohta näiteid;
- väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning suhtub vastutustundega ja säästvalt erinevatesse ökosüsteemidesse ning elupaikadesse;
- saab aru eluslooduse tähtsamatest protsessidest ning organismide omavahelistest suhetest ja seostest eluta keskkonnaga ning kasutab korrektset bioloogiasõnavara;
- oskab kasutada räätsi ja rabamaastikul nende abil liikuda.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekavaga

II kooliaste

Soo elukeskkonnana. Soode teke ja paiknemine. Soode areng: madalsoo, siirdesoo ja raba. Elutingimused soos. Soode elustik. Soode tähtsus. Turba teke ja kasutamine.

III kooliaste

Organismide rühmad ja kooselu;

Ökoloogia ja keskkonnakaitse;

Eluta ja eluslooduse tegurid (ökoloogilised tegurid) ning nende mõju eri organismirühmadele.

Läbivad teemad

„Keskkond ja jätkusuutlik areng”,

„Tervis ja ohutus”,

Ainete lõiming

  • keemia: raba happeline keskkond; pH mõiste kordamine;
  • kehaline kasvatus: liikumine räätsadega

Meetodid:

Aktiivvestlus, räätsamatk arutelu, vaatlus, rühmatöö, praktiline töö. Programmis kasutatakse elamusõpet. 

Vahendid: räätsad igale osavõtjale, 1 digitaalne miksoskoop kahele õpilasele, 1 jõupaberist ümbrik näidiste kogumiseks igale rühmale;Vahendid antakse juhendaja poolt.

Juhis õpetajale:

Õppekäik sobib kõigile, kes on võimelised kõndima 5 km maastikul ja 1,5 km räätsadel. Rada ei ole sobiv ratastooliga inimesele, kuid teiste erivajaduste korral on raja läbime mõningase abiga võimalik.

Vajalikud on veekindlad jalanõud, riietus vastavalt ilmastikule. Programmi kestus on koos söögipausiga 3 tundi. Palume söök ja jook kaasa võtta. Võtame vastu samaaegselt 2 gruppi. Näiteks rakverest tulles saab tulla ühe bussiga ja transpordiraha jaguneb kahe klassi vahel. Riietus ja jalanõud palume valida vastavalt ilmastikule ja õues viibimiseks. Soovitame eelnevalt õpilastele tutvustada programmi teemat ning asukohta. Peale õppekäigu toimumist soovitame programmil nähtut/kuuldut korrata.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

28

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

185€

Lisainfo:

Erivajadustega õpilaste osalemise puhul on vajalik võtta kontakti. Abivahendiga liikujatel kahjuks osalemise võimalus puudub. 

Tagasisidet õppeprogrammi kvaliteedi kohta saab anda keskkonnahariduse veebilehe kaudu. Vahetu tagasiside õpetajalt ja õpilastelt saadakse programmi kokkuvõtte tegemisel suuliselt: millest räägid oma kaaslasele või perele, mis õnnestus, mis üllatas, mis häiris, mida teha teisiti, kas tuled uuesti järgmisele programmile.

Juhendajate hariduslik valmisolek.

Priit Adler: kõrgharidus- õpetatud agronoom, keskkonnaspetsialist, keskkonnamõju hindaja, müraekspert, loodusgiid tase 5, noorsootöötaja tase 6, matkajuht,  TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Ain Aasa: kõrgharidus, loodusainete õpetaja, loodusgiid, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Läbiviimise koht:

Savalduma ja Järvesoo soo

Läbiviimise asukoht:

59.167478787241, 26.0465905

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

info@metsamoisa.ee
+372 513 2149

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Kestus 3 tundi koos 30 min söögipausiga,

15 min – Õppekäigu eesmärkide tutvustamine. Kuidas käituda metsas ja õppekäigul, kuidas kasutada räätsasid, ohutusreeglite selgitamine. Selgitatakse, miks on ilma laudteeta rabas grupil soovitav liikumisteid vältida „hanereas“ liikumist ning hajutatult kõndida.

Tegevused 2,5h

Järvasoo ja Savaldusma soo retke käigus tutvutakse soo kolme arengujärguga ning õpitakse tundma rabaelustikku taimi ja loomi, otsitakse looduses erinevate loomaliikide tegevusjälgi, soos, siirdesoos, rabas elavate liikide omavahelisi suhteid ja seoseid elukeskkonnaga. Looduse uurimisel kasutame mikroskoope, mis kinnitatatakse telefonide külge. Vaadeldakse raba kindla liigi seisukohast ning retke lõpus arutletakse liigi elutingimuste üle. Õpitakse tundma sood, siirdesood ja raba ning selle väärtusi. 

Õpitakse tundma rabaelustikku (põdra- ja porosamblikud, turbasammal, kattekold, jõhvikas, pohl, küüvits, sookail, mänd, vaevakask), rabas elavate liikide omavahelisi suhteid ja seoseid elukeskkonnaga. Eluta ökoloogiliste tegurite toime rabaelustikule. Happeline keskkond rabas. Süsinikuringe ja veeringe mõju soo tekkele, põhjustele ja arengule.

Turbasambla omaduste uurimine. Turbasambla ehituse seosed raba kui elukeskkonnaga. Turba teke ja selle kasutamine. Turbasambla omadus imada rohkesti vedelikku ja selle omaduse kasutamine rahvatraditsioonis. Arutelu: kas turvas on taastuv või taastumatu loodusvara?

Liikumine rabas ligi 1,5- 3 km on räätsadel. Teekonna pikkus 5 km.

Räätsamatku ei toimu 23.aprill kuni 24 juuni, mil on räätsarahu!

Söögipaus 30 minutit vastavalt õpilaste söögiaja harjumusele ja soovile.

Kokkuvõte    

15 min - Kokkuvõte õppekäigust. Nimetage madalsoos, siirdesoos ja rabas elavaid taimi ja loomi, keda täna kohtasime, kelle tegevusjälgi nägime. Kuidas nad on kohastunud oma elukeskkonnaga? Arutleme, millised on eluta ökoloogiliste tegurite toime rabaelustikule. Näita oma seisukohta: kas turvas on taastuv või taastumatu loodusvara?.

Viimati uuendatud:

06.04.2022