Järv elukeskkonnana
Jääaja Keskus

Õpime tundma järvede ja järveelustiku eripära. Õpime tundma ning mõistma looduses toimivaid seoseid. Õpime nägema järve enamana kui ainult veekoguna – veeressurss, toidubaas, energiaressurss, erinevad rekreatiivsed võimalused.

Õpipädevused:

ettevõtlikkuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

LOODUSÕPETUS
2.3. II kooliaste
2.3.2.3. Elu mitmekesisus Maal.
2.3.2.5. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond.
2.3.2.6. Vesi kui aine, vee kasutamine.
2.3.2.17. Loodusja keskkonnakaitse Eestis.

2.4. III kooliaste
2.4.2.5. Tahkis, vedelik, gaas.
2.4.2.7. Soojusülekanne.
2.4.2.8. Aine olekute muutumine

BIOLOOGIA
3.2. III kooliaste
3.2.1.7. Selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid.
3.2.1.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse.

GEOGRAAFIA
4.2. III kooliaste
4.2.2.1. Kaardiõpetus.

FÜÜSIKA
5.2. III kooliaste
5.2.4.3. Aine olekute muutused. Soojustehnilised rakendused. Gümnaasiumi riiklik õppekava, „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 15 lõike 2 alusel.

GEOGRAAFIA
3.4.2. Vesi ja veega seotud probleemid

Juhis õpetajale:

Vajalik tuulekindel riietus.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

150€

Läbiviimise koht:

Jääaja Keskus, Saadjärv

Maakond:

Tartumaa

Keskus:

Otsekontakt:

info@jaaaeg.ee
+372 5911 3318

Programmi läbiviija:

Jääaja Keskus

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Järv elukeskkonnana
Author:
Jääaja Keskus
Jarv_elukeskkonnana_parvelt.pdf(254.78 KB)

Järv elukeskkonnana

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus

Osalejatele tehakse sissejuhatus teemasse ning tutvustatakse tegevuskava. Korratakse üle veeohutuse peamised põhimõtted ning jagatakse päästevestid. Osalejad jagatakse rühmadesse.

Teema arendus

Navigeerimine – Saadjärve kaldal või parvel, halva ilma korral õppeklassis. Töömeetodite ja töövahendite tutvustus. Tutvumine kompassi ja kaardiga, ilmakaarte määramine. Positsioneerime end Saadjärve ümbruse kaardil. Vaatluspunkti jõudmiseks asimuudi kindlaks määramine.

Siseveekogud – Siseveekogude jagunemine. Järvede toitumine, veevahetus, järvevee ringlus. Võrdlus merega.

Mõõtmised parvelt – mõõtmisvahendite ja töömeetodite tutvustamine. Andmete kogumine järvel. Vee temperatuuri mõõtmine, vee sügavuse ja läbipaistvuse mõõtmine.

Vee temperatuuri ja hapnikusisalduse mõõtmine erinevatelt sügavustelt hapnikuanalüsaatoriga.

Mõõtmistulemuste kandmine töölehele ning analüüs.

Taimede uurimine – veesiseste ning kaldavees kasvavate taimede uurimine ning määramistabeli abil määramine. Veesiseste taimede püüdmine järvest taimekonksu abil ning kaldavee taimede vaatlemine parvelt. Taimede tähtsus järves, seosed järves.

Kokkuvõte

Kokkuvõtted tehakse parvel tagasiteel sadamasse. Kokkuvõtte käigus korratakse üle olulisemad õppepäeva käigus saadud teadmised.

Viimati uuendatud:

16.07.2020