Järv elukeskkonnana
Jääaja Keskus

Õpime tundma järvede ja järveelustiku eripära. Õpime tundma ning mõistma looduses toimivaid seoseid. Õpime nägema järve enamana kui ainult veekoguna – veeressurss, toidubaas, energiaressurss, erinevad rekreatiivsed võimalused.

Õpipädevused:

ettevõtlikkuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

LOODUSÕPETUS
2.3. II kooliaste
2.3.2.3. Elu mitmekesisus Maal.
2.3.2.5. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond.
2.3.2.6. Vesi kui aine, vee kasutamine.
2.3.2.17. Loodusja keskkonnakaitse Eestis.

2.4. III kooliaste
2.4.2.5. Tahkis, vedelik, gaas.
2.4.2.7. Soojusülekanne.
2.4.2.8. Aine olekute muutumine

BIOLOOGIA
3.2. III kooliaste
3.2.1.7. Selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid.
3.2.1.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse.

GEOGRAAFIA
4.2. III kooliaste
4.2.2.1. Kaardiõpetus.

FÜÜSIKA
5.2. III kooliaste
5.2.4.3. Aine olekute muutused. Soojustehnilised rakendused. Gümnaasiumi riiklik õppekava, „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 15 lõike 2 alusel.

GEOGRAAFIA
3.4.2. Vesi ja veega seotud probleemid

Meetodid:

Töölehtede kirjalik täitmine

Navigeerimine

Mõõtmine

Andmete analüüs

Suunatud diskussioon

Visuaalne hindamine

Juhis õpetajale:

Enne õppepäevale tulekut palume teha õpilastele väikese sissejuhatuse programmi teemasse, et kõikidel oleks teadmine eesootavast programmist.

Õpetaja vastutab oma õpilaste eest nii õppeprogrammi toimumise ajal kui ka vaba aja veetmisel.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

Programm toimub õues Saadjärvel. Vajalik riietus vastavalt ilmale!

Üldine teema käsitlus on kõikidel vanuserühmadel sarnane, kuid programmi täpne sisu ja tegevused kohandatakse vastavalt sihtrühma vanusele. 

Et kõigil oleks meeldiv ja turvaline tutvu meie kodukorraga.

Turvalisuse tagamiseks on parvel alati 2 juhendajat lisaks saatvale õpetajale, varustatud on päästevahenditega.

Õppeprogrammi juhendajad.

Tänu paadisillale ja konarlikule maastikule on ratastooliga ligipääs raskendatud aga võimalik.

Läbiviimise koht:

Jääaja Keskus, Saadjärv

Läbiviimise asukoht:

58.5268921, 26.6739163

Maakond:

Tartumaa

Keskus:

Otsekontakt:

info@jaaaeg.ee
+372 5911 3318

Programmi läbiviija:

Jääaja Keskus

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Järv elukeskkonnana parvelt
Author:
Jääaja Keskus
Jarv_elukeskkonnana_parvelt.pdf(428.18 KB)

Õppeprogrammi pikk kirjeldus

Pikk kirjeldus:

Eesmärk:

Järvede ja järveelustiku eripära tundmaõppimine. Õppida tundma ning aru saama looduses toimivaid seoseid. Õppida nägema järvi enamana kui ainult veekoguna – veeressurss, toidubaas, energiaressurss, erinevad rekreatiivsed võimalused.

Sihtrühm: 1. – 12. klass

Kestus: 90 minutit

Koht: Jääaja Keskus, Saadjärv

Vahendid:

  • Töölehed
  • Kirjutamisalused ning –vahendid
  • Kompass
  • Kaart
  • Mõõdunöör, raskus, secci ketas, taimekonks
  • Termomeetrid
  • Sond

Tegevused

Sissejuhatus ~10 min

Osalejatele tehakse sissejuhatus teemasse ning tutvustatakse tegevuskava. Korratakse üle veeohutuse peamised põhimõtted ning jagatakse päästevestid. Osalejad jagatakse rühmadesse.

Teema arendus ~70 min

Navigeerimine – Saadjärve kaldal või parvel, halva ilma korral õppeklassis. Töömeetodite ja töövahendite tutvustus. Tutvumine kompassi ja kaardiga, ilmakaarte määramine. Positsioneerime end Saadjärve ümbruse kaardil. Vaatluspunkti jõudmiseks asimuudi kindlaksmääramine.

Siseveekogud - Siseveekogude jagunemine. Järvede toitumine, veevahetus, järvevee ringlus. Võrdlus merega.

Mõõtmised parvelt – mõõtmisvahendite ja töömeetodite tutvustamine. Andmete kogumine järvel. Vee temperatuuri mõõtmine, vee sügavuse ja läbipaistvuse mõõtmine.

Vee temperatuuri ja hapnikusisalduse mõõtmine erinevatelt sügavustelt hapnikuanalüsaatoriga.

Mõõtmistulemuste kandmine töölehele ning analüüs.

Taimede uurimine – veesiseste ning kaldavees kasvavate taimede uurimine ning määramistabeli abil määramine. Veesiseste taimede püüdmine järvest taimekonksu abil ning kaldavee taimede vaatlemine parvelt. Taimede tähtsus järves, seosed järves.

Kokkuvõte ~10 min

Kokkuvõtted tehakse parvel tagasiteel sadamasse. Kokkuvõtte käigus korratakse üle olulisemad õppepäeva käigus saadud teadmised.

Viimati uuendatud:

27.03.2021