Sarved ei ole lihtsalt ühkuseks
Ökokratt

Programmi eesmärk on kaasa aidata osalejate loodushoidlikku ja keskkonnasõbraliku mõtteviisi kujundamisele. Õppekäigul loodusesse õpitakse tundma metsaelanike tegevusjälgi looduses, tutvutakse jahimeeste tegemistega, räägitakse looduse ja inimese suhetest. Programm on sobilik koolieelealistele ja 1.-4. klassi õpilastele.

Programmi kohandatakse puuetega lastele vastavalt õpilaste individuaalsetele õppekavadele. sh abivahendiga liikujatele. Meie juhendajad on saanud puuetega inimestega tegelemiseks ettevalmistuse ja läbinud esmaabikursuse.

Õpipädevused:

enesekohased oskused
enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
mänguoskused
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
sotsiaalsed oskused
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

Osavõtjad
- on tundma õppinud mõningaid metsale iseloomulikke taimi ja loomi;
- on tutvunud erinevate ulukite karvkatte, kolpade, ekskrementide, tegevusjälgede jms. Seostavad neid üldiselt loomade eluviisidega;
- väärtustavad elusloodust, arutlevad looduse ja inimese vaheliste suhete üle;
- väärtustavad keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi. märkavad enda ja teiste tegevuse mõju ja tagajärgi keskkonnale;
Alusharidus:
Laps teab, millega tegeleb jahimees
1.-4. klassi õpilane:
- toob näiteid erinevate loomade eluavalduste ja omavaheliste seoste kohta eri aastaaegadel;
- käitub loodushoidlikult ning järgib koostegutsemise reegleid.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Alusharidus:

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava

  • Valdkond Mina ja keskkond
  • Valdkond Liikumine

I kooliaste, 1.-4. klass:

- Organismid ja elupaigad,

- Organismide rühmad ja kooselu.

Läbivad teemad:

  • Keskkond ja jätkusuutlik areng
  • Kultuuriline identiteet
  • Tervis ja ohutus

Ainete lõiming

  • Kehaline kasvatus

Meetodid:

Vaatlemine ja võrdlemine, arutelu, mäng, praktiline töö karvkatte järgi looma tundmine ja kas on tegemist suvise või talvise karvkattega., ekskrementide järgi looma ja looma sugu määramine.

Juhendajal on kaasas Eesti metsloomade karvkatte näidised 1 kast, ekskrementide kogu 10 purki, loomade häälte näidised, metsloomade 10 kolpa ja silmahambad, sarved, käbide näidised, mis on erinevate loomade poolt söödud.

Juhis õpetajale:

Riietus ja jalanõud palume valida vastavalt ilmastikule ja õues viibimiseks. Tutvustage õpilastele eelnevalt programmi teemat ning asukohta. Alustada teema tutvustamisega koolis, et õpilastel on võimalus omandatud teadmisi rakendada praktikasse looduses liikudes. Peale õppekäigu toimumist jätkake teema käsitlemist koolis. Korrake programmil nähtut/kuuldut.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

20

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

170€

Lisainfo:

Viime programme läbi soovi kohaselt haridusasutustes või soovitud asukohas.

Erivajadustega õpilaste osalemise puhul on vajalik võtta kontakti. Selgitame välja puuded, erivajadused ja taristu võimalused.

Tagasisidet õppeprogrammi kvaliteedi kohta saab anda keskkonnahariduse veebilehe kaudu. Vahetu tagasiside õpetajalt ja õpilastelt saadakse programmi kokkuvõtte tegemisel suuliselt: millest räägid oma kaaslasele või perele, mis õnnestus, mis üllatas, mis häiris, mida teha teisiti, kas tuled uuesti järgmisele programmile.

Juhendajate hariduslik valmisolek.

Priit Adler: kõrgharidus- õpetatud agronoom, keskkonnaspetsialist, keskkonnamõju hindaja, müraekspert, loodusgiid tase 5, noorsootöötaja tase 6, matkajuht,  TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Ain Aasa: kõrgharidus, loodusainete õpetaja, loodusgiid, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Läbiviimise koht:

Ubari Loodustarkuse Keskus

Läbiviimise asukoht:

59.487329426946, 25.2675776

Maakond:

Harjumaa

Programmi läbiviija:

Priit Adler; Ain Aasa; Helgi Sammel: matkajuhid, loodusgiidid, ja Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetajad, looduskailitusste spetsialistid, noorsootöötaja tase 6, loodusgiid tase 5, TÜ uurmusliku õppe tunnistus, esmaabi tunnistus

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programm kestab 3 tundi koos söögipausiga 30 minutit vastavalt õpilaste söögiaja harjumusele ja soovile.

Sissejuhatus – 15 minutit

Õppekäigu eesmärkide tutvustamine. Kuidas käituda metsas ja õppekäigul, ohutusreeglite selgitamine.  

 Tegevused - 2 tundi

Retkel loodusesse lahendavad õpilased praktilisi ülesandeid looduses, imetajate äratundmine karvkatte järgi, kas tegemist on suvise või talvise karvkattega, õpivad tundma selgroogseid imetajaid karvkatte, kolba ja ekskrementide järgi, uurivad loomade tegevusjälgi looduses. Uuritakse, kuidas erineb ulukite talvine karvkate suvisest ja mis on selle põhjuseks.  Uuritakse, mida ulukid söövad, kuidas erinevad vastavalt sellele nende hambad. Millised loomad söövad taimi ja millised söövad teisi loomi? Kas on olemas „häid“ ja „halbu“ loomi? Miks on kiskjaid looduses vaja? Kuidas elavad loomad üle talvise toidupuuduse? Mis võib juhtuda, kui metsloomad  leiavad inimeste elamute lähedalt liiga lihtsalt toidupoolist? Miks ja kuidas jahimehed looduse eest hoolitsevad?

Osalejad toituvad looduslike võimaluste piires taimeosadest, käbide seemned, jänesekapses, hapuoblikas, marjad. Matkitakse loomade häälitsusi nagu põder, sokk, rebane jne

Tutvutakse metsloomade lisasöötmise vajadust ja ohte, jahimeeste vajalikkusega ning käsitleda loodushoidlikku ja keskkonnasõbralikku mõteviisi.

Kokkuvõte – 15 minutit  

Kokkuvõte õppekäigust. Kes elavad metsas? Miks ja kuidas hoolitsevad jahimehed looduse eest?

Mäng lasteaia lastele ja I kooliastme õpilastele: kus elab loom ja mida sööb!

Tegevus põhikooli õpilastele – tunne ära õpitud karvkate ja kolbad.

Viimati uuendatud:

26.11.2021