Prügi sorteerimise mäng. Foto: Veronika Plotnikova
Veronika Plotnikova

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

4-6 kl II kooliaste - Loomad, taimed, loodus- ja keskkonnakaitse. Jõgede ja järvede tähtsus, kasutamine ning kaitse. Vee kasutamine. Vee reostumine ja kaitse. Vee puhastamine. Soode tähtsus. Turba kasutamine. Inimese mõju ökosüsteemidele. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis

7-9 kl III kooliaste - Loomad, taimed, säästev areng, loodus- ja keskkonnakaitse. Looduslik tasakaal. Inimmõju populatsioonidele ja ökosüsteemidele. Bioloogilise mitmekesisuse tähtsus. Inimtegevus keskkonnaprobleemide lahendamisel. Veekogude kasutamine ja kaitse. Linnastumisega kaasnevad majanduslikud, sotsiaalsed ja keskkonnaprobleemid. 

Gümnaasium ja täiskasvanud - Loomad, taimed, säästev areng, loodus- ja keskkonnakaitse. Bioloogia: Keskkonnakaitse (Liikide hävimist põhjustavad antropogeensed tegurid ning liikide kaitse võimalused. Säästva arengu strateegia rakendumine isiklikul, kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil. Looduskaitse seadusandlus ja korraldus Eestis. Kodanikuaktiivsusele tuginevad loodus- ja keskkonnakaitselised suundumused ning meetmed. Geograafia: Põhjavee kasutamine, reostumine ja kaitse. Metsade säästlik majandamine ja kaitse.  Energiamajandusega kaasnevad keskkonnaprobleemid.

Meetodid:

Esimene osa on programmi põhiosa. Teine osa – lisa tegevus, nõuab eelnevat kokkulepet.

I osa - loeng:

Iisaku Looduskeskuses või koolis, programm koosneb PP-esitlusest, arutelust ja praktiliselt prügi sorteerimisest. Programmi käigus vaadeldakse prügi sorteerimise põhimõtted ja viisi.

II osa - õppesõit 2 võimalust:

1.Uikala Prügilas programm jätkub ekskursiooniga jäätmejaamas ja prügilas, mille käigus vaadeldakse prügiga teostatavaid tegevusi ning kirjeldatakse, millised on erinevate materjalide ümbertöötlemise ja taaskasutamise võimalused.

2.Tööstusalad:         ekskursioon maakonna     tööstusaladel ja kaevanduspiirkondades, mille käigus vaadeldakse/arutletakse maavarade, tööstusjäätmete ning muudetud maastiku erinevate kasutusvõimaluste üle. Programmi pikkus ja sisaldus sõltuvad vanusest, ilmast ja kohast kus õppeprogramm toimub.

Juhis õpetajale:

Eelteadmised: loodusteaduste alused

Oskused: kuulamisoskus, iseseisva ja rühmatöö oskused

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

0€

Lisainfo:

Õppeprogrammi läbiviijad jätavad endale õiguse teha vastavalt olukorrale jooksvaid muudatusi.

Läbiviimise koht:

Iisaku Looduskeskus (Keskkonnaamet), kool, Uikala prügila

Läbiviimise asukoht:

59.095074612435, 27.316346168518

Maakond:

Ida-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Anne-Ly Feršel, Veronika Plotnikova

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Õppeprogrammi "Jäätmetekke ennetamine" kirjeldus
Author:
Veronika Plotnikova
Lisa_oppeprogrammi_kirjeldus_Jaatmetekke_ennetamine.pdf(285.33 KB)

Õppeprogrammi "Jäätmetekke ennetamine" pikk kirjeldus.

Pikk kirjeldus:

Tutvustada ja näidata erinevaid tooteid ja pakendeid; pöörata tähelepanu millistest materjalidest toodetakse tooteid ja pakendid ja kas neid on võimalik ümber töödelda; kirjeldada ja selgitada prügi sorteerimise põhimõtteid ja taaskasutuse võimalusi.

Viimati uuendatud:

05.05.2020