Sorteeritud jäätmed osalevad ringmajanduses Foto: Mari Kala
Sorteeritud jäätmed osalevad ringmajanduses Foto: Mari Kala

- Mis on jäätmed ja kuidas need tekivad?
- Miks on vaja jäätmeid liigiti koguda ning kuidas see säästab keskkonda?
- Mis on jäätmekäitluse hierarhia?
- Mis erinevus on korduskasutusel ja taaskasutusel?
- Mis saab minu jäätmetest?
- Kuidas igaüks saab vähendada jäätmeteket?

Õppeprogrammi abil mõistetakse, et jäätmed on ainult inimese tekitatud probleem ning nende liigiti kogumine on hädavajalik. Jäätmeid liigiti kogudes osaleme kõik ringmajanduses, sest siis suuname olemasoleva materjali uuteks toodeteks ning hoiame sellega kokku loodusvarasid, energiat ja veekulu. Nii aitame ise kaasa jätkusuutlikule ehk kestlikule arengule.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane teab:
- et jäätmed on ainult inimese tekitatud probleem ning igaühel on kohustus ja vastutus jäätmeid liigiti koguda;
- et ringmajandus on jätkusuutliku arengu tagamiseks ja teab enda rolli selles;
Õpilane oskab:
- jäätmeid liigiti koguda;
- vähendada jäätmeteket igapäevaste tarbimisvalikutega.
Õpilane mõistab:
- loodusressursside piiratust Maal;
- kordus- ja taaskasutuse tähtsust;
- et inimeste majandustegevuse aluseks on loodusvarade kasutamine;
- et iga tegu loeb!

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

4-6 kl II kooliaste – Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis. Õppesisu: Inimese mõju keskkonnale. Jäätmekäitlus. Säästev tarbimine.

7-9 kl III kooliaste - Elus- ja eluta looduse seosed. Õppesisu: Inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik tasakaal. Energia tarbimine ja materjalide taaskasutamine. Euroopa ja Eesti asustus. Õppesisu:  Linnastumisega kaasnevad majanduslikud, sotsiaalsed ja keskkonnaprobleemid.

Gümnaasium ja täiskasvanud – Bioloogia: Keskkonnakaitse Säästva arengu strateegia rakendumine isiklikul, kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil. Looduskaitse seadusandlus ja korraldus Eestis. Kodanikuaktiivsusele tuginevad loodus- ja keskkonnakaitselised suundumused ning meetmed. Geograafia: Põhjavee kasutamine, reostumine ja kaitse. Energiamajandusega kaasnevad keskkonnaprobleemid.

Läbivad teemad keskkond ja jätkusuutlik areng,  tervis ja ohutus ning väärtused ja kõlblus.

Lõimitud on loodusõpetus, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus.

Meetodid:

Õppeprogrammis kasutatakse:

  • slaidiesitlus
  • praktiline jäätmete sorteerimine (vahendid: olmejäätmed ja värvilised konteinerid liigiti sortimiseks);
  • praktiline töö jäätmest uue tooteni teekonna visualiseerimine (vahendid: jäätmed, uued tooted, vaheetapid);
  • arutelu, mida igaüks saab teha jäätmetekke vähendamiseks.

Kõik vajalikud vahendid on õppeprogrammi pakkuja poolt.

Juhis õpetajale:

Programm toimub klassiruumis. Esitluse näitamiseks on vaja projektorit ja kõlareid. 

Vajadusel palume õpetajal enne programmi toimumist informeerida programmi läbiviijat osalejate erivajadustest, kui need võivad mõjutada õppeprogrammi läbiviimist. 

Programmi ajal võib õpetaja praktiliste tööde tegemisel õpilasi innustada ja abistada ning ka ise kaasa teha. Pärast programmi rakendab õpetaja programmil saadud teadmisi ja kogemusi edasises õppetöös.

Teemat täiendavaid jäätmeteemalisi videoklippe leiab siit.

Õppeprogrammi tellides kohustub õpetaja pärast programmi toimumist andma programmile kirjaliku tagasiside keskkonnahariduse portaali kaudu. 

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

45 või 2 x 45 minutit

Grupi suurus:

21

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

0€

Lisainfo:

Õppeprogramm ei kohaldu nägemis-, kuulmis-, vaimupuudega osalejatele. Ratastooliga juurdepääs sõltub kooli võimalustest.

Läbiviimise koht:

kool

Maakond:

Järvamaa

Otsekontakt:

maarika.mannil@keskkonnaamet.ee
5328 5846 (Maarika Männil)

Programmi läbiviija:

Maarika Männil, keskkonnahariduse büroo spetsialist

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi tegevused ja ajakava: 

SISSEJUHATUS (10 min)
- programmi eesmärgid, töökorraldus, töövahendid;
- arutelu: Mis on jäätmed? Kuidas jäätmed tekivad ja kui palju oled jäätmeid tekitanud täna?

TEGEVUSTE KÄIK (65 min)
- slaidettekanne koos aruteluga. Jäätmete teke ja liigitus, jäätmekäitluse hierarhia. Korduskasutus, taaskasutus ja minu roll ringmajanduses,
jäätmete liigiti kogumise vajalikkus ja süsteem Eestis, seos jätkusuutliku arenguga;
- praktiline sorteerimisharjutus ja jäätmest uue tooteni teekonna visualiseerimine. Näited taaskasutatud materjalidest toodetest;
- arutelu: kuidas saab igaüks jäätmeid vähem tekitada.

KOKKUVÕTE (15 min) 
- teadmiste kinnistamine, iga osaleja annab 2 lubadust, kuidas ta edaspidi jäätmeteket vähendab.

45 minutilise programmi puhul toimuvad tegevused vähendatud mahus ja õpetajaga kokkuleppel.

Viimati uuendatud:

07.02.2022