Jääaja pärandus
Jääaja Keskus

Programmis osalejatele tutvustatakse jääliustiku kasvamist, liikumist, kulutavat ja kuhjuvat toimet. Selgitatakse erinevate rändkivimite tekkimist, päritolu, rändeteed. Luuakse seoseid rändkivide ja Põhja-Euroopa kivimikihtide paiknemise vahel. Kivipargis ja Jääaja Keskuses tutvutakse erinevate kivimitüüpidega. Tardkivimeid, settekivimeid ja moondekivimeid õpitakse üksteisest eristama rühmatöö käigus.

Õpipädevused:

digipädevus
enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Vabariigi Valitsuse 06.01. 2014. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava”
Lisa 13 Läbivad teemad 2) keskkond ja jätkusuutlik areng

2.3.4.2. Geoloogia
Õpitulemused
1. selgitab kivimite murenemist, murendmaterjali ärakannet ja settimist ning sette- ja tardkivimite teket;
2. iseloomustab ja tunneb nii looduses kui ka pildil liiva, kruusa, savi, moreeni, graniiti, liivakivi, lubjakivi, põlevkivi ja kivisütt ning toob näiteid nende kasutamise kohta;
3. mõistab geoloogiliste uuringute vajalikkust ja omab ettekujutust geoloogide tööst.

2.3.4.3. Pinnamood
Õpitulemused
1. Toob näiteid pinnavormide ja pinnamoe muutumise kohta erinevate tegurite (murenemise, tuule, vee, inimtegevuse) toimel;

Meetodid:

Vahendid:
 Töölehed: Rändrahnud Mineraalid ja fossiilid
 Kivimeid moodustavad mineraalid, kivimites leiduvaid fossiile
 Mohsi skaala
 Kirjutusalused ja -vahendid

Juhis õpetajale:

Enne õppepäevale tulekut palume teha õpilastele väikese sissejuhatuse programmi teemasse, et kõikidel oleks teadmine eesootavast programmist.

Õpetaja vastutab oma õpilaste eest nii õppeprogrammi toimumise ajal kui ka vaba aja veetmisel.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

145€

Lisainfo:

Programmi hind võõrkeeles on 155.- €

Suurema grupi puhul saame pakkuda juurde teist programmi koos juhendajaga, sellisel juhul tuleb arvestada lisanduva programmi hinnaga.

Ligipääs ratastooliga on tagatud.

Et kõigil oleks meeldiv ja turvaline tutvu meie kodukorraga.

Õppeprogrammi juhendajad.

Läbiviimise koht:

Jääaja Keskuse kivipark, Jääaja Keskuse 1. korruse ja 2. korruse ekspositsioon

Läbiviimise asukoht:

58.5268921, 26.6739163

Maakond:

Tartumaa

Keskus:

Otsekontakt:

info@jaaaeg.ee
+372 5911 3318

Programmi läbiviija:

Jääaja Keskuse giid-juhendaja

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Seotud failid:

Jääaja pärandus
Author:
Jääaja Keskus
PKIII_OP_Kivimid.pdf(142.75 KB)

Jääaja pärandus pdf

Pikk kirjeldus:

Eesmärk:

  1. Osalejad mõistavad jääaegade vaheldumise tsüklit Maal, jääaegade tekkepõhjuseid;
  2. Osalejad õpivad tundma erinevaid jääaja tekitatud jälgi Eesti maastikus;
  3. Osalejad õpivad tundma erinevaid kivimitüüpe;
  4. Õpilased õpivad tundma kivimeid moodustavaid mineraale ning kivimites leiduvaid kivistisi;
  5. Osalejad saavad kivipargi ekspositsioonist teabe leidmise ja olulisema teabe väljatoomise kogemusi.


Sihtrühm: 7.-9. klass


Kestus: 1,5 tundi


Koht: Jääaja Keskuse kivipark, Jääaja Keskuse 1. korruse ja 2. korruse ekspositsioon


Vahendid:

  • Töölehed: 

Rändrahnud 

Mineraalid ja fossiilid

  • Kivimeid moodustavad mineraalid, kivimites leiduvad fossiilid
  • Mohsi skaala
  • Kirjutusalused ja -vahendid

Tegevused


Sissejuhatus - ca 10 minutit
Õpilastele tehakse sissejuhatus teemasse ning tutvustatakse aja- ja tegevuskava. Õpilased
jagatakse rühmadesse. Rühmadesse jagamisel võib kasutada erinevaid kivimeid.


Teema arendus


1. Õpilastega arutletakse jääaegade esinemise ning jääaegade tekkepõhjuste üle Maal. Millal
lõppes viimane jääaeg ja kui paks oli siis jää. Mandrijää tekkimine ning liustike liikumine.
Kuidas jääajad mõjutavad elusloodust ning pinnamoodi.– ca 20 minutit


2. „Õpitoad“ - ca 50 minutit
Kivipargis moodustatakse kolm „õpituba”, kus õpilased kehastuvad erinevate
geoloogiateaduste esindajateks. Kasutatakse kivipargis olevaid infostende ning kividel olevaid
infosilte. Soovituslik on internetiga varustatud nutiseadme olemasolu.

Petroloog – uurib kivimite päritolu, struktuuri ning koostist. Õpilased uurivad erinevaid
kivimitüüpe ning kivimite teket. Õpilased vaatlevad rändkivide levikut Eestis ning uurivad
rändkivide päritolu


Mineraloog – uurib kivimites sisalduvaid mineraale. Õpilased õpivad tundma levinumaid
kivimites leiduvaid mineraale. Õpilased tutvuvad mineraalide kõvaduse skaala ehk Mohsi
skaalaga.


Paleontoloog – uurib kivimites leiduvaid kivistisi. Kivimis säilinud looma- või taimejäänused
või nende jäljendid aitavad luua ettekujutuse minevikus eksisteerinud kooslustest. Õpilased
õpivad märkama eluslooduse jälgi kivimites.

Kokkuvõte - ca 10 minutit

Kokkuvõtteks vaadatakse üle olulisem informatsioon ning arutletakse õpitud teemadel.
Vaadatakse ka tulevikku – kas meist võib jääda maha fossiile? Mida võiks tuleviku teadlane
leida meie elutegevuse jälgi uurides?

 

Viimati uuendatud:

31.01.2021