placeholder

Eesti looduslik mitmekesisus ning maastikud on saanud areneda kõigest viimased 15 000 aastat. Enne seda valitsesid siinmail paksud jääliustikud, mis aeglaselt Skandinaavia mäestikest allapoole libisesid ja oma teelt kõik pühkisid. Milline nägi Eesti välja 15 000 aastat tagasi, mida jää meie maastikega korraldas ning kuidas elusloodus siia tee leidis? 

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane:
tunneb rõõmu looduses viibimisest
suhtub austusega ümbritsevasse keskkonda ja seal elavatesse organismidesse
oskab selgitada Eesti pinnamoe kujunemist peale jääaega
teab, millised muutused on toimunud taimestikus, loomastikus ning inimtegevuses peale jääaega
käitub looduses keskkonnahoidlikult

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

II kooliaste:

pinnavormid ja pinnamood

soo elukeskkonnana

III kooliaste:

Eesti geograafiline asend, pinnamood ning geoloogia

 

 

Meetodid:

Programmide käigus kasutame peale arutelude, rühmatööde, vaatluste ja vestluste ka mängulist õuesõpet. Aktiivõppemeetodite valikul arvestatakse õpilaste vanuse ja eelneva ettevalmistusega.

Juhis õpetajale:

Palume õpilastele programmi temaatikat ja läbiviimise asukohta eelnevalt tutvustada. 

Oluline on riietuda vastavalt õuesõppepäeva ilmale: kihiline riietus, müts, kindad, vihma korral vihmakeep, matkasaapad (soojema vesise ilmaga kummikud). 

Palun jälgige ilmateadet.

Kaasa palume võtta igal õpilasel oma seljakotiga: võileib, energiarikas näks (pähklid, kuivatatud puuviljad) ja jook (vesi või tee – olenevalt aastaajast ja ilmast).

Kevadel võib metsas olla palju sääski. Vesisemal perioodil võib matkarada olla osaliselt porine ja märg.  

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

Programm toimub välitingimustes. 

Kohale sõitmise juhend ja raja kirjeldus:

https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/aegviidu-korvemaa-puhkeala/1226

Soovi korral teeme programmi ka paralleelselt kahele grupile. 

Oleme valmis tegema programme ka keelekümblusklassidele ning erivajadustega rühmadele. 

Läbiviimise koht:

Paunküla maastikukaitseala

Maakond:

Harjumaa

Keskus:

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

MTÜ Loodusmaa retkejuhid

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi läbivaks teemaks on viimane jääaeg ning sellele järgnenud periood Eestis. Paunküla maastikukaitsealal on hästi näha jääajatekkelisi pinnavorme - oose ning jääaegadest maha jäänud taimekooslusi - rabasid. Programm toetab pinnavormide õpet, Eesti ja Euroopa jääaja järgse looduse arenguloo õpet ja ajalugu.

Õppeprogrammi käigus ronime mööda metsaga kaetud kõrgendikke ja piki oosi ja kõnnime läbi raba, kus tutvume erinevate taime- ja loomaliikidega. Tuletame meelde erinevaid jäätekkelisi pinnavorme (oos, mõhn ja voor), tutvume erinevate kliimastaadiumite ning nendel perioodidel esinenud tähtsamate taime- ja loomaliikidega. Järjestame olulisemad sündmused alates jää taandumisest tänapäevani, seda nii looduse kui inimese kontekstis. Üheskoos proovime vastata ka küsimusele, millal need mammutid ikkagi välja surid ning kas neid ka Eesti aladel kohata võis? Programmi toimumispaigaks on Paunküla maastikukaitseala matkarajad Harjumaal.  

Õuesõppeprogrammis peame oluliseks väärtustada vastutustundlikku käitumist loodusesse ja elukeskkonda, äratada huvi ja austust looduse vastu ning tunda looduses viibimisest rõõmu.

Kogunemine on eelnevalt kokkulepitud paigas (nt matkaraja parklas), kus toimub sissejuhatus ning tutvumine kaardiga ja eelseisva programmiga (15 min). Seejärel liigutakse matkaraja algusesse, kus aktiivõppemeetodeid kasutades saavad õpilased tutvustada iseennast, oma eelnevaid teadmisi ja koolis õpitut (15 min). 

Programm on mõeldud eelkõige 6. klassile ja III kooliastmele ning selle kestus on 3,5-4 tundi ning 3-4,5 km sõltuvalt õpilaste füüsilisest ettevalmistusest ning ilmastikuoludest.

Programmi keskel on võimalus teha piknikupaus (20-30 min). Selleks palume osalejatel seljakotiga oma moon kaasa võtta. Programmi lõpus (alguspunkti või parkla läheduses) toimuvad kokkuvõtvad tegevused ning tagasisidering (15 min). 

Viimati uuendatud:

17.12.2020