Õppepäev on jagatud kaheks tunni ja viiekümne minuti pikkuseks osaks, mille vahele jääb kahekümneminutiline lõunapaus. Üks osa õppepäevast toimub nii väli- kui sisetingimustes ning teine osa ainult sisetingimustes. Õppepäeval keskendutakse peamiselt looduse vahetule kogemisele (õppekäik kasvuhoonetes) ning praktilisele tegevusele (ülesanded ilmajaamas ja loodusmaja õppeklassis). Õpilane õpib, milliste näitajatega iseloomustatakse ilma ja kliimat, oskab teha vaatlusi ilmajaamas (kellaaeg, õhutemperatuur, tuulekiirus ja suund, pilvisus, sademete liik ja hulk, õhurõhk ja –niiskus), võrrelda hetkeilma varasemate vaatlusandmetega ning ilma kirjeldamisel kasutada leppemärke. Õppepäeval saavutab õpilane oskuse lugeda kliimadiagramme ja ilmakaarte ning mõistab, milliseid aastaaegu on erinevatel kaartidel kujutatud, samuti saab õpilane aru temperatuuri ja õhurõhu vahelistest seostest ning oskab nimetada Eesti kliimat mõjutavaid tegureid. Õpilane mõistab, kuidas kliimatingimused mõjutavad taimkatet ja selle muutusi. Õppepäeval toimub arutelu erinevate üleilmsete probleemide teemal. Õpilased saavad ise kõike praktiliselt kogeda, teha fotosid ja märkmeid, avaldada oma mõtteid ja arvamusi. Vastavalt osalejate arvule varustatakse õpilased õppepäeva alguses juhendajate poolt töölehtede, kirjutusaluste, kirjutusvahendite jm vajalike õppevahenditega.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane mõistab vastavalt ilmale riietumise olulisust, oskab õues liikuda ja käituda. Õpilane teab,
milliste näitajatega iseloomustatakse ilma ja kliimat, oskab teha vaatlusi ilmajaamas, lugeda
kliimadiagramme ja ilmakaarte. Õppekäik kasvuhoonetes aitab aru saada, kuidas
kliimatingimused mõjutavad taimkatet ja selle muutusi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Õppepäev “Ilm ja kliima” toetab III kooliastet läbivat looduse sügavama mõistmise arendamist.

Meetodid:

Diskussioon, iseseisev töö, paaristöö ja rühmatöö, näitlikustamine, ülesannete lahendamine, praktilised tegevused õues ja siseruumi õppeklassides ning kasvuhoonetes.

Juhis õpetajale:

Programm ei sobi liikumispuudega õpilastele. Palume eelnevalt anda teada, kui õppepäeval osalevad muu erivajadusega õpilased. Võimalus on valida õppeprogrammi algusaeg: 11.00, 12.00 või 13.00. Kohtumispaik on botaanikaaia peasissepääsu juures parkimisplatsil. Õppepäeva algul jagatakse õpilased kahte võrdsesse rühma. Seoses õpilaste jagamisega kahte rühma on vajalik vähemalt kahe õpilaste hulgas autoriteeti omava koolipoolse täiskasvanu juuresolu, kes innustavad õpilasi õppepäevast aktiivselt osa võtma, jälgivad, et õpilased käituvad vastavalt headele tavadele, vajadusel kutsuvad õpilasi korrale ja lahendavad konflikte ning abistavad õpilasi õpiülesannete täitmisel. Osa õppepäevast toimub välitingimustes ning oluline on riietuda vastavalt ilmale. Palume kaasa võtta toit lõunapausiks ning vahetusjalanõud loodusmajas viibimiseks. Palume kaasa võtta ka osalevate õpilaste nimekiri. Õpetajale anname õppepäeva alguses tagasisidelehe, mille palume tagastada täidetuna õppepäeva lõpus.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

4 tundi

Grupi suurus:

36

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

320€

Läbiviimise koht:

Tallinna Botaanikaaed

Läbiviimise asukoht:

59.469824526927, 24.8783611

Maakond:

Harjumaa jätk

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Tallinna botaanikaaia töötajad.

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Ilm ja kliima_4 h
Author:
Tallinna botaanikaaia töötajad.
Ilm ja kliima_4 h.pdf(323.64 KB)

Täpsem programmi kirjeldus.

Viimati uuendatud:

14.12.2020