Hull Teadlane ja kuiva jää pilv
Uku Peterson

Sissejuhatavas toimub avatud arutelu, kus kõik saavad jagada oma teadmisi Maa kohta ning demonstreeritakse, kuidas Maa liigub ümber Päikese. Üheskoos selgitatakse välja, mitu päev on aastas ja mida teeb maakera ühe päevaga – luuakse seos päeva, aasta ja Maa liikumisega. Liikudes edasi ilma teema juurde uuritakse lähemalt, mis on õhk, mida visualiseeritakse demonstratsioonkatsetega (süsihappegaasiga küünalde kustutamine, pilve tekitamine pudelis). Õhu omadustest saavad osalejad ise praktiliselt tegeleda temperatuuriga – uuritakse termomeetrit ja tutvutakse selle tööpõhimõtetega. Erinevatest mõõteriistadest tutvutakse veel nt anemomeetriga, räägitakse tuulest. Mõistmaks paremini Maa ehitust, tutvutakse erinevat tüüpi kivimitega. Kokkuvõtteks arutletakse omandatud mõistete ja teadmiste üle ning tehakse kuiva jää pilv.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

Programmi läbinud õpilane:
• oskab iseloomustada ilma ja teha lihtsamaid ilmavaatlusi ning vaatlustulemuste põhjal enesekohaseid järeldusi;
• märkab muutusi looduses ning seostab neid aastaaegade vaheldumisega;
• teeb lihtsate vahenditega praktilisi töid, järgides juhendeid ja ohutusnõudeid.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programm toetab I kooliastme loodusõpetuse ainekava, aidates kaasa nii ainealaste teadmiste ja oskuste kujunemisele kui ka väärtuste ja hoiakute kujunemisele (inimene kui osa loodusest; inimese jt elusolendite seotus keskkonnaga). Lisaks luuakse programmis seoseid teistes ainetes omandatud teadmsite ja oskustega, olulisel kohal on läbivad teemad: nt tervis ja ohutus, eeskätt aga keskkonnateadlikkus ja säästev areng (programmis käsitletakse Maa kui elukeskkonna erilisust ja tähtsust, õhukoostise ja temperatuuride muutust ning nende olulisust elukeskkonnale)

Meetodid:

  • avastusõpe
  • praktilised tööd
  • aktiivõpe
  • avatud arutelud

Juhis õpetajale:

Eelteadmisi programmis osalemiseks vaja ei ole, piisab kui teatakse, et Maa on planeet ja õhk on olemas. Programm toimub TÜ muuseumi õppeklassis, kus on kõik vajaminevad vahendid ja näidismaterjalid olemas; katsete ja praktiliste tööde läbiviimisel on tagatud osalejate turvalisus ja ohutus

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

26

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

4€

Lisainfo:

Programmi kestvus sõltub grupist, suurematele huvilistele saab programmi läbi viia ka 1,5 tunni pikkusena (praktiliste vaatluste osakaalu suurendamine). Suuremate rühmade korral saame vajadusel rühma jagada kaheks, pakkudes samal ajal teisele poolele mõnd muud programmi või tegevust muuseumis (sh TÜ muuseumi osades Tartu Tähetornis või TÜ Kunstimuuseumis). Ka on võimalik tellida programm osana õppepäevast (3 programmi 2 hinnaga, lisaks toitlustamine Tartu Ülikooli kohvikus).

Programmi läbiviijal on kogemusi programmi läbi viima ka erivajadusega õpilastele, meelepuudega õpilastele ei ole siiski täies mahus võimaliks programmi läbi viia. Liikumispuudega õpilastele on ligipääs võimalik ent raskendatud kuna hoones on küll lift, kuid õppeklassi liikumisel tuleb arvestada mõnede trepiastmetega

Läbiviimise koht:

Tartu Ülikooli muuseum, Hullu Teadlase kabinet (Lossi 25, Tartu)

Läbiviimise asukoht:

58.37964783767, 26.715977045239

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

muuseum@ut.ee
737 5674

Programmi läbiviija:

Tartu Ülikooli muuseum

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

HT koolitund Maa
Author:
Tiiu Kreegipuu
TYM_Maa_1.pdf(812.6 KB)

TÜ muuseumi keskkonnaharidusliku programmi Hullu Teadlase koolitund "Maa" kirjeldus ja üldinfo

Pikk kirjeldus:

Uurime, milliseid muutusi toob endaga kaasa aastaaegade vaheldumine looduses ja maakera erinevates piirkondades. Õpime erinevate aastaaegadega kaasnevaid ilmastikunähtusi kirjeldama ja mõõtma (n. õhutemperatuur, tuul, sademed, pilvisus). Õpitulemused Õpilane: * teab, et looduses aset leidvad muutused sõltuvad aastaaegadest ning valgusest ja soojusest (eelkool, I kooliaste); * märkab muutusi looduses ja seostab neid aastaaegade vaheldumisega ning kirjeldab aastaajalisi muutusi(eelkool, I kooliaste); * mõistab, et aastaajalised muutused mõjutavad tema enda ja teiste elu (eelkool, I kooliaste); * teeb ilmavaatlusi ja iseloomustab ilma (I kooliaste); * oskab mõõta erinevaid ilmastikunähtusi nagu õhutemperatuur, tuule suund ja kiirus, sademed, pilvisus (I kooliaste).
Maksumus: 3 € osaleja kohta

Viimati uuendatud:

20.05.2020