Hüljes

Aktiivõppel põhineva ja mõtlemapaneva veekeskkonnaprogrammi keskmes on Läänemeri, mere eripärad, taimestik ja elustik, mereprügi ning kalade, veeloomade ja – lindude üha halvenevad elutingimused.  Programmis tutvustatakse Läänemere levinumaid kalaliike, imetajaid  ja merelinde ning otsitakse seoseid, kuidas inimeste tegevus ja tarbimine nende elukeskkonda ja -tingimusi otseselt mõjutavad. Suunatakse märkama ümbritsevat, arutletakse, mida on meil igaühel võimalik teha, et Läänemeri oleks puhtam ja loomastiku elutingimused paremad, õpetatakse sorteerima prügi ja antakse teadmisi prügi lagunemisest vees.

Õpipädevused:

ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

Õpilane omandab teadmisi:
• Läänemere eripäradest ja elukeskkonnas;
• iseenda mõjust loodusele, s.h veekeskkonnale;
• Läänemere tuntumatest kaladest, veeloomadest ja -lindudest;
• vastutustundlikust tarbimisest;
• prügi sorteerimise vajalikkusest.
Õpilane õpib:
• Sorteerima prügi (taara, klaas, papp ja paber, olmeprügi, ohtlikud jäätmed);
• märkama ümbritsevat looduskeskkonda;
• käituma loodussõbralikult.
Programm aitab kaasa õigete väärtushinnangute kujunemisele:
• Looduse väärtustamine, hooliv ja hoidev suhtumine loodusesse, s.h veekeskkonda;
• mõistmine, et igast inimesest sõltub looduse hoidmine.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programm toetab riiklikku õppekava loodusõpetuse ja keskkonnaõpetuse valdkonna õppe-eesmärke.
Õpilane teab Läänemere asukohta kaardil ja Läänemere levinumaid veeloomi, kala- ja linnuliike; mõistab inimtegevuse ja looduskeskkonna seoseid ning inimese mõju loodusele; teab miks on vaja prügi sorteerida, oskab kirjeldada asjade korduva kasutuse võimalusi ning mõistab asjade säästliku kasutamise vajalikkust.

Meetodid:

  • Slaidi- ja videoprogrammi vaatamine, arutelu
  • praktiline prügisorteerimise õpetus
  • tutvumine museaalidega – vanaaegsed kalastustarved
  • töölehtede täitmine
  • kalaviktoriin

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

30

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

130€

Läbiviimise koht:

Rannarahva Muuseumi siseruumides aastaringselt; Viimsi vabaõhumuuseumis mais ja septembris

Läbiviimise asukoht:

59.5086566, 24.8114268

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Annaliisa Sisask-Silla

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Viimati uuendatud:

08.04.2021