Lustlikud helid.
Janika Niitsoo

Rakett69 telesaate stiilis põnev ja tempokas sessioon koosneb I kooliastmel kahest ja II kooliastmel kolmest praktilisest ülesandest. Osalejad omandavad uusi teadmisi veeklaasiksülofoni ja autonoomset vile ehitades ning helipiltide abil mõistatust lahendades. Programm toetab meeskonnatöö- ning  probleemilahendusoskuse kujunemist. Lisaks loome osalejatele tingimused oma ideede elluviimiseks ja koheseks katsetamiseks ning selle kaudu erinevate nähtuste toimimise mõistmiseks. Lisapõnevust pakub pisike meeskondadevaheline võistlusmoment. 

Sessioonid on koostatud vastavalt õppekavale ja õppeastmeti raskustase erineb. I kooliastme sessiooni kestus on 1,5 tundi, II kooliastmel 2 tundi ning selle käigus teeme Rakett69 laadis sissejuhatuse meeskondadeks jaotamisega, varasemaid teadmisi aktiveeriva viktoriini, seejärel vastavalt kaks või kolm avastamisrõõmu pakkuvat praktilist ülesannet. Rõhutame igal sessioonil tööriistade ohutut ning materjalide säästvat kasutamist. Ülesannete lahendamise ajal on juhendaja meeskondadele toeks vihjavate ja suunavate küsimustega. Ülesannete järel näitame õpitut kinnistava kokkuvõtliku video ning sessioon lõpeb viktoriiniga. 

Õpipädevused:

ettevõtlikkuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus

Õpitulemused:

I kooliastme õpilane:
- kasutab oma meeli mängulises ja uurimuslikus tegevuses
- mõistab, et heli liigub ümbritsevas keskkonnas lainetena
- teab, et heli on võimalik visualiseerida erinevatel viisidel
- selgitab, mida tähendab mürareostus
- julgeb oma ideid meeskonnas teostada ning neid katsetada
- kasutab tööriistu ja -vahendeid säästlikult ning ohutusreegleid silmas pidades

II kooliastme õpilane:
- teab, et heli liigub ümbritsevas keskkonnas lainetena
- teab, et heli on võimalik visualiseerida erinevatel viisidel
- mõistab, et heli saab tekitada erinevaid vahendeid kasutades
- selgitab, mida tähendab mürareostus ja mõistab valju heli kahjustavat mõju
- julgeb esitada ideid ja rakendab võimetekohaselt oma loovust nii sõnalises kui ka erinevates muusikalistes eneseväljendustes
- kasutab tööriistu ja -vahendeid säästlikult ning ohutusreegleid silmas pidades

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

I kooliastme sessioon toetab muusikas “Pillimängu” teemat, tööõpetuse teemat “Töötamine” ja inimeseõpetuse teemat “Mina ja meie”.

II kooliastme sessioon toetab loodusõpetuse teemat “Inimese meeleelundid” ja “Õhu liikumine” ning muusikas “Pillimängu” teemat. Puudutatud on ka tehnoloogiaõpetuse teemad “Tehnoloogia igapäevaelus” ning “Materjalid ja nende töötlemine”.

Programm toetab ka “keskkonna ja jätkusuutliku arengu” ning “tervise ja ohutuse” läbivate teemade käsitlemist, kuna räägime sessiooni jooksul meeldivatest ja ebameeldivatest helidest ning ka mürareostusest.

Meetodid:

Rühmatöö, avastusõpe, valikvastustega viktoriin, video, suunatud arutelu.

Iga ülesande lahendamiseks saavad meeskonnad kasti just selle ülesande jaoks vajalike vahenditega. 

Veeklaasiksülofon: kuus klaasi, puupulgad, veeanumad, süstal, mõõtekann, alus nootidega, lugude noodid

Autonoomne vile: voolikujupid, toruliitmikud, isoleerteip, õhupallid, prügikotid, kaablisidemed, pesulõksud, pudelid, papp, vile

Helikirst: mapid helipiltide mõistatusega, vihjepildid

Lisaks on osalejatel võimalus kasutada üldvahendeid tööriistaseintelt (käärid, teibid, lõiketangid jms).

Juhis õpetajale:

Programm ei vaja eraldi ettevalmistust. Õpetaja saab jälgida sessiooni kulgemist kõrvalt, sessiooni juhendaja ülesandeks on kogu tegevuse korraldamine ja läbiviimine. Õpetaja rolliks on abistamine üldise korra hoidmisel.

Kõik vajalikud vahendid on olemas kohapeal, midagi kaasa ei ole vaja võtta (va. talveperioodil vahetusjalatsid).

Vahetu tagasiside küsime õpilastelt programmi kokkuvõtte tegemisel suuliselt: mis oli see midagi, mis sa täna õppisid, milline ülesanne kõige rohkem meeldis ja miks?

Hiljemalt nädal peale sessiooni küsime õpetajalt e-posti teel tagasisidet.

 

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1,5-2 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

250€

Lisainfo:

Ideaalne grupi suurus on 15-25 õpilast, kuid mahutame ära ka 35 osalejat (kui grupi suurus ületab 30 õpilase arvu, viib sessiooni läbi kaks juhendajat).

Korraga saame vastu võtta 4 klassikomplekti jagu lapsi (meil on 4 stuudiot).

Kõik stuudiod on ligipääsetavad ratastooliga.

Meie juurde on oodatud ka HEV väikeklasside õpilased, palume sellest eelnevalt teavitada, et oma programmi vajadusel vastavalt kohandada.

 

Läbiviimise koht:

Rakett69 Teadusstuudiod

Läbiviimise asukoht:

59.419509526873, 24.8082696

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

info@teadusstuudiod.ee
+372 5855 8933

Programmi läbiviija:

Sessiooni viivad läbi Rakett69 Teadusstuudiote juhendajad. Täpsem info lisatud dokumendis.

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Seotud failid:

Programm HELI
Author:
Rakett69 Teadusstuudiod
Programm HELI.pdf(34.87 KB)

Programmi HELI kirjeldus

Pikk kirjeldus:

Õppeprogramm toimub ühes Rakett69 Teadusstuudiote neljast Rakett69 saadet imiteerivas nn black-box stiilis stuudios. Õpilaste saabumisel teeme u 15 min kestva sissejuhatuse, mille raames juhendaja selgitab, kuidas sessioon välja näeb. Pärast lühikest tutvustust jagatakse õpilased loosiga kuni viieks meeskonnaks, mille järel valib iga grupp endale kapteni. Seejärel tutvustame sessiooni teemat, kordame üle nn majareeglid (nende hulgas ka tööriistade ohutu kasutamise) ja teeme varasemaid teadmisi aktiveeriva viktoriini.

1.-3. klassid teevad kaks ülesannet ning sessioon kestab 1,5 tundi, 4.-6. klass teevad kolm ülesannet ning sessioon kestab 2 tundi. Kõikidele ülesannetele otsitakse vastuseid konkreetsete tegevuste ja katsete kaudu.

1. ülesanne (I ja II kooliaste) Veeklaasiksülofon (30-35 min)

Ehitame ebatraditsioonilistest vahenditest pilli ja mängime noodi järgi tuntud lugude meloodiaid.

2. ülesanne (II kooliaste) Autonoomne vile (40 min)

Osalejad meisterdavad vilele süsteemi, mis töötab iseseisvalt.

3. ülesanne (I ja II kooliaste) Helikirst (20-35 min)

Oleme helilained muutnud piltmõistatusteks, millele lahenduse leidmisel saavad osalejad avada aardekirstu.

Iga ülesande lõpus vaatame lühikest videot ning seostame värskelt kogetu igapäevaeluga, toetades nii arusaamist ümbritseva maailma toimimisest. Sessiooni lõpus teeme kokkuvõtva viktoriini, millega kinnistame veel omandatud teadmisi. Kokkuvõttele kulub 10-15 min.

 

Viimati uuendatud:

23.06.2022