Valmistumine ööbimiseks looduses
Ökokratt

Programmi käigus tutvustatakse võtteid metsas eksimise vältimiseks ning mida teha eksimise olukorral. Õpitakse valmistama okstest onni ja süütama lõket ilma tikkudeta, õpitakse kohapeal kasutama looduslikke ressursse ja nende vajalikkust hindama looduses iseseisvalt hakkama saama. Lisaks õpitakse joogivee leidmise võimalusi looduses, kuidas vältida eksimist, märku andmist otsijatele, looduses toidu leidmine, alajahtumise vältimine, orienteerumist looduses, eksinu abistamist, abivahendite kasutamist ellujäämisel. Lõkkel keedetakse teed ja soovi korral ka suppi. Korratakse kooliprogrammis õpitut: ilmakaared, vesi, destilleerimine, taimed, loomad, meeled.

Programmi kohandatakse puuetega lastele vastavalt õpilaste individuaalsetele õppekavadele. Pole võimalik kohaldada abivahendiga liikujatele.Meie juhendajad on saanud puuetega inimestega tegelemiseks ettevalmistuse ja läbinud esmaabikursuse.

Õpipädevused:

enesekohased oskused
kultuuri- ja väärtuspädevus
mänguoskused
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

Alusharidus:
Laps
- oskab looduses liikuda, teab, mis;
- teab, miks on valgus ja temperatuur metsataimedele ja -loomadele tähtsad;
- on tundma õppinud mõningaid metsale iseloomulikke taimi ja loomi; tunneb ära kuuse ja männi;
- väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult;
- väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
- väärtustab elusloodust.
I kooliaste õpilane:
1) tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat;
2) mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; suhtub
loodusesse säästvalt;
3) märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab oma kodukoha elurikkust ja
maastikulist mitmekesisust;
4) hoolib elusolenditest ja nende vajadustest;
5) liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

I kooliaste:

2.1.4.1. Inimese meeled ja avastamine

2.1.4.2. Aastaajad

2.1.4.3. Organismid ja elupaigad

2.1.4.6. Ilm

2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu

2.1.4.10. Minu kodumaa Eesti

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava

§ 17. Valdkond Mina ja keskkond,

§ 18. Valdkond Keel ja kõne lg3 ja lg4,

§ 20. Valdkond Matemaatika,

§ 21. Valdkond Kunst,

§ 22. Valdkond Muusika,

§ 23. Valdkond Liikumine

Meetodid:

Elamusaktiiv- ja kogemusõpe, praktiline käitumine juhendaja juuresolekul, grupiülesanded tikuta tule süütamine, metsaonni ehitamine juhendamisel, mäng lasteaia lastele ja I kooliastme õpilastele: Meenuta ja ütle!

Kõik programmiks vajalikud vahendid on retkejuhil kaasas: oksakäärid, oksasaag, kirves, nuga, tulepulk, kompass, veeämber, räätsad jne. Tööriistade kasutamine toimub vastvalt eakohasusele ja võimetele.

Juhis õpetajale:

Riietus ja jalanõud palume valida vastavalt ilmastikule ja õues viibimiseks. Tutvustage õpilastele eelnevalt programmi teemat ning asukohta. Alustada teema tutvustamisega koolis, et õpilastel on võimalus omandatud teadmisi rakendada praktikasse looduses liikudes. Peale õppekäigu toimumist jätkake teema käsitlemist koolis. Korrake programmil nähtut/kuuldut.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

28

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

170€

Lisainfo:

Viime programme läbi soovi kohaselt haridusasutustes või soovitud asukohas.

Erivajadustega õpilaste osalemise puhul on vajalik võtta kontakti. Selgitame välja puuded, erivajadused ja taristu võimalused.

Tagasisidet õppeprogrammi kvaliteedi kohta saab anda keskkonnahariduse veebilehe kaudu. Vahetu tagasiside õpetajalt ja õpilastelt saadakse programmi kokkuvõtte tegemisel suuliselt: millest räägid oma kaaslasele või perele, mis õnnestus, mis üllatas, mis häiris, mida teha teisiti, kas tuled uuesti järgmisele programmile.

Juhendajate hariduslik valmisolek.

Priit Adler: kõrgharidus- õpetatud agronoom, keskkonnaspetsialist, keskkonnamõju hindaja, müraekspert, loodusgiid tase 5, noorsootöötaja tase 6, matkajuht,  TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Ain Aasa: kõrgharidus, loodusainete õpetaja, loodusgiid, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Läbiviimise koht:

Ubari Loodustarkuse Keskus

Läbiviimise asukoht:

59.5001344, 24.8479744

Maakond:

Harjumaa jätk

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Priit Adler; Ain Aasa; Helgi Sammel: matkajuhid, loodusgiidid, ja Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetajad, looduskailitusste spetsialistid, noorsootöötaja tase 6, loodusgiid tase 5, TÜ uurmusliku õppe tunnistus, esmaabi tunnistus

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus

Sissejuhatus 15 min – Õppekäigu eesmärkide tutvustamine. Kuidas käituda metsas ja õppekäigul, ohutusreeglite selgitamine

Tegevused 2,5 h

Programmi käigus tutvustatakse võtteid metsas eksimise vältimiseks ning mida teha eksimise olukorral. Tähistama oma teekonda, jätma selgelt eristatavaid märke otsijatele ning andma märku otsijatele. Õpitakse valmistama okstest onni ja süütama lõket ilma tikkudeta, õpitakse kohapeal kasutama looduslikke ressursse, vajalikkust, hindama objektiivselt olukorda, et  looduses iseseisvalt hakkama saama. Õpitakse joogivee saamise võimalusi looduses, selle puhastamist ja keetmist, eksimise vältimist, märku andmist otsijatele, looduses toidu hankimist, alajahtumise vältimist, orienteerumist looduses, eksinu abistamist, abivahendite kasutamist. Lõkkel keedetakse teed ja soovi korral ka suppi. Korratakse kooliprogrammis õpitut: ilmakaared, reljeef, päikeseenergia, vesi, filtratsioon, päikesekiirgus, destilleerimine, taimed, loomad, energia, meeled. Söögipaus 30 minutit vastavalt õpilaste söögiaja harjumusele ja soovile.

Kokkuvõte    

15 min - Kokkuvõte õppekäigust. Küsimus mida teha eksimise vältimiseks looduses?

Mäng lasteaia lastele ja I kooliastme õpilastele: Meenuta ja ütle!

Tegevus põhikooli õpilastele – kust saab juua ja süüa looduses ja kuidas mitte eksida.

Viimati uuendatud:

06.04.2022