Hakkamasaajad lõkke ümber
Hakkamasaajad lõkke ääres

Programmi käigus tutvustatakse võtteid metsas eksimise vältimiseks ning mida teha eksimise olukorral. Õpitakse valmistama okstest onni ja süütama lõket ilma tikkudeta, õpitakse kohapeal kasutama looduslikke ressursse ja nende vajalikkust hindama looduses iseseisvalt hakkama saama. Lisaks õpitakse joogivee leidmise võimalusi looduses, kuidas vältida eksimist, märku andmist otsijatele, looduses toidu leidmine, alajahtumise vältimine, orienteerumist looduses, eksinu abistamist, abivahendite kasutamist ellujäämisel. Lõkkel keedetakse teed ja soovi korral ka suppi. Korratakse kooliprogrammis õpitut: ilmakaared, reljeef, päikeseenergia, vesi, filtratsioon, päikesekiirgus, destilleerimine, taimed, loomad, energia, meeled.

Programmi kohandatakse puuetega lastele vastavalt õpilaste individuaalsetele õppekavadele. Pole võimalik kohaldada abivahendiga liikujatele.Meie juhendajad on saanud puuetega inimestega tegelemiseks ettevalmistuse ja läbinud esmaabi kursuse.

Õpipädevused:

enesekohased oskused
enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

II kooliaste õpilane:
Teab, kust saada joogivett ja kuidas seda välitingimustes puhastada.
Toob näiteid inimtegevuse mõjust looduskeskkonnale.
Oskab selgitada looduskaitse vajalikkust.
Kirjeldab, kuidas ära hoida õnnetusjuhtumeid.

III kooliaste õpilane:
oskab orienteeruda loodusmärkide abil;
oskab kasutada teadmisi looduses viibimisest (varjualuse ehitamine, sooja hoidmine, joogivesi, riietus jne);
oskab valmistada lõket ohutult ja looduslikult;
tunneb matkatööriistu ja oskab neid kasutada.
selgitab põhjavee kujunemist ja võrdleb katse abil erinevate pinnaste vee läbilaskvust; 6) kirjeldab joogivee saamise võimalusi ning põhjendab vee säästliku tarbimise vajadust;
väärtustab säästlikku eluviisi;
tunneb Eesti levinumaid metsapuid ja -taimi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Õpitakse matkatarkusi ja looduses liikumist:
- veeohutus (käitumine, üksteisega arvestamine, veesõidukid, turvavarustus)
- looduses liikumine kaitsealal (piirangud, lubatud-keelatud tegevused)
- orienteerumine kaardi järgi
- looduse vaatlemine (erinevat tegevusjälgede tundmaõppimine)
- looduse vaatlemine (orientiiride jälgimine, tähele panemine)
- söödavate ja mürgiste taimede tundmaõppimine
- meeskonnatöö harjutamine
- ohtude märkamine

II kooliaste:

2.1.6.3. Elu mitmekesisus Maal

2.1.6.8. Pinnavormid ja pinnamood

2.1.6.12. Mets elukeskkonnana

2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis

III kooliaste:

2.1.9.3. Loodusnähtused

2.1.9.4. Elus- ja eluta looduse seosed

2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse

Meetodid:

Kogemuslik ja elamusaktiivõpe, praktiline käitumine juhendaja juuresolekul, grupiülesanded tikuta tule süütamine, metsaonni ehitamine, töövahendite käsitlemine looduses, räätsadega liikumine pehmetel pinnastel.

Kasutatavad vahendid:

Kõik programmiks vajalikud vahendid on retkejuhil kaasas oksakäärid, oksasaag, kirves, nuga, tulepulk, kompass, veeämber, räätsad jne.

Juhis õpetajale:

Riietus ja jalanõud palume valida vastavalt ilmastikule ja õues viibimiseks. Tutvustage õpilastele eelnevalt programmi teemat ning asukohta. Alustada teema tutvustamisega koolis, et õpilastel on võimalus omandatud teadmisi rakendada praktikasse looduses liikudes. Peale õppekäigu toimumist jätkake teema käsitlemist koolis. Korrake programmil nähtut/kuuldut.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

28

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

170€

Lisainfo:

Viime programme läbi soovi kohaselt haridusasutustes või soovitud asukohas.

Erivajadustega õpilaste osalemise puhul on vajalik võtta kontakti. Selgitame välja puuded, erivajadused ja taristu võimalused.

Tagasisidet õppeprogrammi kvaliteedi kohta saab anda keskkonnahariduse veebilehe kaudu. Vahetu tagasiside õpetajalt ja õpilastelt saadakse programmi kokkuvõtte tegemisel suuliselt: millest räägid oma kaaslasele või perele, mis õnnestus, mis üllatas, mis häiris, mida teha teisiti, kas tuled uuesti järgmisele programmile.

Juhendajate hariduslik valmisolek.

Priit Adler: kõrgharidus- õpetatud agronoom, keskkonnaspetsialist, keskkonnamõju hindaja, müraekspert, loodusgiid tase 5, noorsootöötaja tase 6, matkajuht,  TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Ain Aasa: kõrgharidus, loodusainete õpetaja, loodusgiid, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Läbiviimise koht:

Ubari Loodustarkuse Keskus

Läbiviimise asukoht:

59.487555576946, 25.26725605

Maakond:

Harjumaa jätk

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Priit Adler; Ain Aasa; Helgi Sammel: matkajuhid, loodusgiidid, ja Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetajad, looduskailitusste spetsialistid, noorsootöötaja tase 6, loodusgiid tase 5, TÜ uurmusliku õppe tunnistus, esmaabi tunnistus

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus

15 min – Õppekäigu eesmärkide tutvustamine. Kuidas käituda metsas ja õppekäigul, ohutusreeglite selgitamine

Tegevused 2,5 h 

Programmi käigus tutvustatakse võtteid metsas eksimise vältimiseks ning mida teha eksimise olukorral. Tähistama oma teekonda, jätma selgelt eristatavaid märke otsijatele ning andma märku otsijatele. Õpitakse valmistama okstest onni ja süütama lõket ilma tikkudeta, õpitakse kohapeal kasutama looduslikke ressursse, vajalikkust, hindama objektiivselt olukorda, et  looduses iseseisvalt hakkama saama. Õpitakse joogivee saamise võimalusi looduses, selle puhastamist ja keetmist, eksimise vältimist, märku andmist otsijatele, looduses toidu hankimist, alajahtumise vältimist, orienteerumist looduses, eksinu abistamist, abivahendite kasutamist. Lõkkel keedetakse teed ja soovi korral ka suppi. Korratakse kooliprogrammis õpitut: ilmakaared, reljeef, päikeseenergia, vesi, filtratsioon, päikesekiirgus, destilleerimine, taimed, loomad, energia, meeled. Söögipaus 30 minutit vastavalt õpilaste söögiaja harjumusele ja soovile.

Kokkuvõte    

15 min - Kokkuvõte õppekäigust. Küsimus mida teha eksimise vältimiseks looduses?

Tegevus põhikooli õpilastele – kust saab juua ja süüa looduses ja kuidas mitte eksida.

Viimati uuendatud:

06.04.2022