Onni ehitamas
Priit Adler

Retk loodusesse, kus õpitakse valmistama okstest onni, süütama tikuta lõket, keedetakse teed ja soovi korral ka suppi lõkkel. Kuidas saada hakkama looduses kui oled eksinud. Tutvustatakse võtteid, mida rakendatakse looduses eksimise situatsioonis ning sellisesse olukorda sattumise vältimiseks. Lasteaed, I, II, gümnaasiumi kooliaste, võimalus kohaldada teistele kooliastmetele sh puuetega inimestele ning täiskasvanutele.

Õpipädevused:

digipädevus
enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

I kooliaste õpilane:
1) tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat;
2) mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; suhtub
loodusesse säästvalt;
3) märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab oma kodukoha elurikkust ja
maastikulist mitmekesisust;
4) hoolib elusolenditest ja nende vajadustest;
5) liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast.
II kooliaste õpilane:
1) nimetab inimese elundkondade tähtsamaid elundeid, kirjeldab nende ülesandeid ja
talitluse üldisi põhimõtteid ning vastastikuseid seoseid;
2) teab, et inimene ja tema eellased kuuluvad loomariiki;
3) seostab inimese ja teiste organismide elundeid nende funktsioonidega;
4) võrdleb inimest selgroogsete loomadega;
5) uurib lihtsa katse või mudeli järgi inimese elundi või elundkonna talitlust;
6) toob näiteid taimede, loomade, seente ja bakterite tähtsuse kohta inimese elus;
7) põhjendab tervisliku eluviisi põhimõtteid ning koostab tervisliku päevamenüü.
III kooliaste õpilane:
1) seostab inimese elundkondi nende põhiülesannetega;
2) selgitab naha ülesandeid;
3) analüüsib naha ehituse ja talitluse kooskõla kompimis-, kaitse-, termoregulatsiooni- ja
eritusfunktsiooni täites;
4) väärtustab naha tervishoiuga seotud tervislikku eluviisi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“

4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“

7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“

I kooliaste: 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad, 2.1.4.5. Inimene, 2.1.4.10. Minu kodumaa Eesti

II kooliaste: 2.1.6.4. Inimene, 2.1.6.12. Mets elukeskkonnana, 2.1.6.15. Elukeskkond Eestis, 2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis

III kooliaste: 2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse, 2.2.4.10. Inimese elundkonnad, 2.3.4.1. Kaardiõpetus,

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava § 17. Valdkond Mina ja keskkond, § 18. Valdkond Keel ja kõne lg3 ja lg4, § 20. Valdkond Matemaatika, § 21. Valdkond Kunst, § 22. Valdkond Muusika, § 23. Valdkond Liikumine

Meetodid:

Uurimuslik õpe. Elamusaktiivõpe, praktiline käitumine juhendaja juuresolekul, grupiülesanded tikuta tule süütamine, metsaonni ehitamine, töövahendite käsitlemine looduses, räätsadega liikumine pehmetel pinnastel.

Juhis õpetajale:

Riietus vastavalt ilmastikule, reaalne kokkupuude loodusega, millega tuleb arvestada riietamisel. Jalanõud liikumiseks maastikul. Kaasa oma söök ja jook. Suppi saame keeta lõkkel, kuid supimaterjal tuleb endal kaasa võtta.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

34

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

170€

Lisainfo:

Programmi aega, kohta, kestust ja läbiviidavate elemente on võimalik muuta vastavalt soovile

Läbiviimise koht:

Ubari Loodustarkuse Keskus

Läbiviimise asukoht:

59.487329426946, 25.2675776

Maakond:

Harjumaa

Programmi läbiviija:

Priit Adler, Ain Aasa, Helgi Sammel

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Hakkamasaajad suppi keetmas
Author:
Priit_Adler
IMG_8602-2.jpg(92.35 KB)

Supi keetmine

Termokile päästab elu
Author:
Priit_Adler
IMG_2888.jpg(2.17 MB)

Termokile katsetus

Metsaonni ehitamas
Author:
Priit_Adler
IMG_2910.jpg(2.91 MB)

Onni karkass

IMG_3115
Author:
Priit_Adler
IMG_3115.jpg(1.94 MB)

Lõkke ümber metsavanaga

Püstkojas
Author:
Priit_Adler
IMGP5463.jpg(2.81 MB)

Tee keetmine

Pikk kirjeldus:

Ajakava: 15 min ohtustehnika, 2 h programm, 15 min kokkuvõte ja kordamine. Retk loodusesse, kus õpitakse valmistama okstest onni, süütama tikuta lõket, keedetakse teed ja soovi korral ka suppi lõkkel. Kuidas saada hakkama looduses kui oled eksinud. Tutvustatakse võtteid, mida rakendatakse looduses eksimise situatsioonis ning sellisesse olukorda sattumise vältimiseks. Lasteaed, I, II, gümnaasiumi kooliaste, võimalus kohaldada teistele kooliastmetele sh puuetega inimestele ning täiskasvanutele. Samaaegselt saame vastu võtta kuni 6 gruppi. 

Viimati uuendatud:

14.04.2021