Onni ehitamas
Priit Adler

Programmi käigus tutvustatakse võtteid metsas eksimise vältimiseks ning mida teha eksimise olukorral. Õpitakse valmistama okstest onni ja süütama lõket ilma tikkudeta, õpitakse kohapeal kasutama looduslikke ressursse ja nende vajalikkust hindama looduses iseseisvalt hakkama saama. Lisaks õpitakse joogivee leidmise võimalusi looduses, kuidas vältida eksimist, märku andmist otsijatele, looduses toidu leidmine, alajahtumise vältimine, orienteerumist looduses, eksinu abistamist, abivahendite kasutamist ellujäämisel. Lõkkel keedetakse teed ja soovi korral ka suppi. Korratakse kooliprogrammis õpitut: ilmakaared, reljeef, päikeseenergia, vesi, filtratsioon, päikesekiirgus, destilleerimine, taimed, loomad, energia, meeled.

Programmi kohaldatakse vastavalt kooliastmetele, puuetega inimestele ning täiskasvanutele.

Õpipädevused:

digipädevus
enesekohased oskused
enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
mänguoskused
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

Alusharidus:
Laps
- oskab looduses liikuda, teab, mis;
- teab, miks on valgus ja temperatuur metsataimedele ja -loomadele tähtsad;
- on tundma õppinud mõningaid metsale iseloomulikke taimi ja loomi; tunneb ära kuuse ja männi;
- väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult;
- väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
- väärtustab elusloodust.
I kooliaste õpilane:
1) tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat;
2) mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; suhtub
loodusesse säästvalt;
3) märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab oma kodukoha elurikkust ja
maastikulist mitmekesisust;
4) hoolib elusolenditest ja nende vajadustest;
5) liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast.
II kooliaste õpilane:
1) nimetab inimese elundkondade tähtsamaid elundeid, kirjeldab nende ülesandeid ja
talitluse üldisi põhimõtteid ning vastastikuseid seoseid;
2) teab, et inimene ja tema eellased kuuluvad loomariiki;
3) seostab inimese ja teiste organismide elundeid nende funktsioonidega;
4) võrdleb inimest selgroogsete loomadega;
5) uurib lihtsa katse või mudeli järgi inimese elundi või elundkonna talitlust;
6) toob näiteid taimede, loomade, seente ja bakterite tähtsuse kohta inimese elus;
7) põhjendab tervisliku eluviisi põhimõtteid ning koostab tervisliku päevamenüü.
III kooliaste õpilane:
1) seostab inimese elundkondi nende põhiülesannetega;
2) selgitab naha ülesandeid;
3) analüüsib naha ehituse ja talitluse kooskõla kompimis-, kaitse-, termoregulatsiooni- ja
eritusfunktsiooni täites;
4) väärtustab naha tervishoiuga seotud tervislikku eluviisi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“

4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“

7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“

I kooliaste: 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad, 2.1.4.5. Inimene, 2.1.4.10. Minu kodumaa Eesti

II kooliaste: 2.1.6.4. Inimene, 2.1.6.12. Mets elukeskkonnana, 2.1.6.15. Elukeskkond Eestis, 2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis

III kooliaste: 2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse, 2.2.4.10. Inimese elundkonnad, 2.3.4.1. Kaardiõpetus,

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava § 17. Valdkond Mina ja keskkond, § 18. Valdkond Keel ja kõne lg3 ja lg4, § 20. Valdkond Matemaatika, § 21. Valdkond Kunst, § 22. Valdkond Muusika, § 23. Valdkond Liikumine

Meetodid:

Uurimuslik õpe. Elamusaktiivõpe, praktiline käitumine juhendaja juuresolekul, grupiülesanded tikuta tule süütamine, metsaonni ehitamine, töövahendite käsitlemine looduses, räätsadega liikumine pehmetel pinnastel.

Juhis õpetajale:

Riietus vastavalt ilmastikule, reaalne kokkupuude loodusega, millega tuleb arvestada riietamisel. Jalanõud liikumiseks maastikul. Kaasa oma söök ja jook. Suppi saame keeta lõkkel, kuid supimaterjal tuleb endal kaasa võtta.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

32

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

170€

Lisainfo:

Programmi aega, kohta, kestust ja läbiviidavate elemente on võimalik muuta vastavalt soovile

Läbiviimise koht:

Ubari Loodustarkuse Keskus

Läbiviimise asukoht:

59.487329426946, 25.2675776

Maakond:

Harjumaa

Programmi läbiviija:

Priit Adler, Ain Aasa, Helgi Sammel

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Seotud failid:

Hakkamasaajad suppi keetmas
Author:
Priit_Adler
IMG_8602-2.jpg(92.35 KB)

Supi keetmine

Termokile päästab elu
Author:
Priit_Adler
IMG_2888.jpg(2.17 MB)

Termokile katsetus

Metsaonni ehitamas
Author:
Priit_Adler
IMG_2910.jpg(2.91 MB)

Onni karkass

IMG_3115
Author:
Priit_Adler
IMG_3115.jpg(1.94 MB)

Lõkke ümber metsavanaga

Püstkojas
Author:
Priit_Adler
IMGP5463.jpg(2.81 MB)

Tee keetmine

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus

15 min – Õppekäigu eesmärkide tutvustamine. Kuidas käituda metsas ja õppekäigul, ohutusreeglite selgitamine

2 h Programmi käigus tutvustatakse võtteid metsas eksimise vältimiseks ning mida teha eksimise olukorral. Tähistama oma teekonda, jätma selgelt eristatavaid märke otsijatele ning andma märku otsijatele. Õpitakse valmistama okstest onni ja süütama lõket ilma tikkudeta, õpitakse kohapeal kasutama looduslikke ressursse, vajalikkust, hindama objektiivselt olukorda, et  looduses iseseisvalt hakkama saama. Õpitakse joogivee saamise võimalusi looduses, selle puhastamist ja keetmist, eksimise vältimist, märku andmist otsijatele, looduses toidu hankimist, alajahtumise vältimist, orienteerumist looduses, eksinu abistamist, abivahendite kasutamist. Lõkkel keedetakse teed ja soovi korral ka suppi. Korratakse kooliprogrammis õpitut: ilmakaared, reljeef, päikeseenergia, vesi, filtratsioon, päikesekiirgus, destilleerimine, taimed, loomad, energia, meeled.

Kokkuvõte    

15 min - Kokkuvõte õppekäigust. Küsimus mida teha eksimise vältimiseks looduses?

Mäng lasteaia lastele ja I kooliastme õpilastele: Meenuta ja ütle!

Tegevus põhikooli õpilastele – kust saab juua ja süüa looduses ja kuidas mitte eksida.

Viimati uuendatud:

14.10.2021