Fossiilide leid
Ökokratt

Õpitakse tundma Pandivere kõrgustiku maa-alust osa, saadakse teadmisi geoajaloost. Õpitakse tundma maakera ajalugu, täiendatakse teadmisi jääajajärgsest maakoore pealiskihist, põhjavee tekkest, selle kulgemisest maapinna pealiskihis. Korratakse veeteket mõjutavaid loodusnähtusi. Toimub praktiline fossiilide otsimine karsti järsaku paljandil, maastikul.

Õpipädevused:

digipädevus
enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Programmi õpieesmärk I kooliaste: 1) teeb lihtsamaid loodusvaatlusi ning uurimuslikke tegevusi; 2) sõnastab oma meelte toel saadud kogemusi ning nähtuste ja objektide omadusi; 3) teeb lihtsate vahenditega praktilisi töid, järgides juhendeid ja ohutusnõudeid; 4) vormistab vaatlusinfo, teeb järeldusi ning esitleb neid; 5) kasutab õppetekstides leiduvaid loodusteaduslikke mõisteid suulises ja kirjalikus kõnes; 6) kasutab õpitud loodusteaduslikke teadmisi ja oskusi igapäevaelus otsuseid tehes. II kooliaste õpilane: 1) nimetab taastuvaid ja taastumatuid loodusvarasid Eestis ning toob nende kasutamise näiteid; 2) oskab eristada graniiti, paekivi, põlevkivi, liiva, kruusa, savi ja turvast; 3) toob näiteid taastuvenergia tootmise ja kasutamise võimaluste kohta oma kodukohas; 4) selgitab mõistliku tarbimise vajadust, lähtudes seosest loodusvarad – tarbimine – jäätmed. III kooliaste õpilane: 1) kirjeldab jooniste järgi Maa siseehitust ja toob näiteid selle uurimise võimaluste kohta; 2) iseloomustab etteantud jooniste ja kaartide järgi laamade liikumist ning laamade servaaladel esinevaid geoloogilisi protsesse: vulkanismi, maavärinaid, pinnavormide ja kivimite teket ning muutumist; 3) teab maavärinate ja vulkaanipursete tekkepõhjusi, näitab kaardil nende peamisi esinemispiirkondi, toob näiteid tagajärgede kohta ning oskab võimaliku ohu puhul käituda; 4) toob näiteid inimeste elu ja majandustegevuse kohta seismilistes ning vulkaanilistes piirkondades; 5) selgitab kivimite murenemist, murendmaterjali ärakannet ja settimist ning sette- ja tardkivimite teket; 6) iseloomustab ja tunneb nii looduses kui ka pildil liiva, kruusa, savi, moreeni, graniiti, liivakivi, lubjakivi, põlevkivi ja kivisütt ning toob näiteid nende kasutamise kohta; 7) mõistab geoloogiliste uuringute vajalikkust ja omab ettekujutust geoloogide tööst.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programmi seos riikliku õppekavaga 2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ 4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“ 7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“ I kooliaste: 2.1.4.10. Minu kodumaa Eesti, 2.1.4.4. Mõõtmine ja võrdlemine II kooliaste: 2.1.6.8. Pinnavormid ja pinnamood, 2.1.6.16. Eesti loodusvarad, 2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis. III kooliaste: 2.3.4.1. Kaardiõpetus, 2.3.4.2. Geoloogia, 2.3.4.3. Pinnamood, 2.2.4.19. Evolutsioon   Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava § 17. Valdkond Mina ja keskkond, § 18. Valdkond Keel ja kõne lg3 ja lg4, § 20. Valdkond Matemaatika, § 21. Valdkond Kunst, § 22. Valdkond Muusika, § 23. Valdkond Liikumine

Meetodid:

Uurimuslik õpe. Aktiivvestlus käsitletaval teemal, täidetakse praktilisi ülesandeid looduses, otsivad ja uurivad fossiile,. Õppepäeva lõpus on kokkuvõtted ja arutelu.

Juhis õpetajale:

Eineks vajalik söök ja jook tuleb kaasa võtta. Riietus ja jalanõud vastavalt ilmastikule.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

32

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

170€

Läbiviimise koht:

Puhta Vee Teemapark. Kokkuleppel tellijaga sobivas kohas vajadusel kohandatakse õppeprogrammi

Läbiviimise asukoht:

59.056192726488, 26.0098026

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Priit Adler, Galina Borissova, Epp Talvik, Velle Taraste, Riina Laanetu, Riina Pahk, Viive Abel.

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Avastamas fossiile
Author:
Okokratt
DSC_9321.jpg(2.67 MB)

Fossiilid

Kriidijärv
Author:
Okokratt
DSC_9637.jpg(2.83 MB)

Kriidijärv

Pikk kirjeldus:

 Ürogrammi kestus 3 tundi koos 30 min söögipausiga. 15 min ohutustehnika, 15 min kokkuvõte. 2 tundi retk maastikul.

Viimati uuendatud:

14.04.2021