Maja materjalide stend

Sissejuhatus

Tutvustatakse programmi ülesehitust ja Tartu loodusmaja funktsiooni. Järgneb ettekanne (20 min), mis tutvustab kütuste põletamise ja kliimasoojenemise seost, põlevkivienergia suurt keskkonnamõju ja hoonetega seotud energiakulu proportsiooni energiatarbimises. Samuti tutvustatakse elukaare käsitlust hoonete keskkonnamõju hindamisel.

Rühmatööd

3-4 liikmelistes rühmades liigutakse Tartu loodusmajas, leitakse teemakohased stendid või objektid. Iga programmi teema käsitlemiseks on kasutada, kas praktiline näidis või põhjalik näitusestend. Lahendatakse ülesanded töölehel. (90 min)

Käsitletavad teemad: ehitusmaterjalid (päritolu, kasutus, ümbertöötlemise võimalused, puit ehitusmaterjalina), soojaenergia (taastuvad ja taastumatud energiaallikad, hoone energiaklass), elektrienergia (allikad, päikeseenergia tootmine ja kasutamine), jäätmekäitlus (jäätmetekke vähendamine, liigiti kogumine, jäätmete taaskasutus/ümbertöötlemine), vesi (vee päritolu Tartus, sadevee kasutamine), sisekliima.

Kokkuvõte

Juhendatud arutelu. Iga rühm esitab töölehe ülesannete lahendused ja juhendaja jagab täiendavaid selgitusi. (25 min)

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Õpitulemused:

Õpilane
• mõistab hoonete keskkonnamõju erinevaid aspekte;
• teab Eesti peamisi energiaallikaid ja nende keskkonnamõju ning mõistab energia säästmise põhjuseid;
• oskab nimetada taastuvatel ressurssidel põhinevaid energiaallikaid;
• teab ehitusmaterjalide keskkonnamõju hindamisel elukaare lähenemist, tunneb mõnede ehitusmaterjalide päritolu, kasutus- ja ümbertöötlemisvõimalusi;
• teab Tartu joogivee päritolu ja vee säästmise võimalusi majapidamises;
• on tuttav vihmavee kasutamise võimaluste ja otstarbekusega;
• teab jäätmete sorteerimise põhimõtteid ja jäätmete edasist teekonda;
• oskab teha meeskonnatööd.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Õppeprogramm vastab Gümnaasiumi riikliku õppekava läbivale teemale keskkond ja jätkusuutlik areng.

Sihtgrupp:

Gümnaasium

Kestus:

3 x 45min

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Lisainfo:

Tellimine ja info: programmid@tartuloodusmaja.ee
Tellitav ka kohapeale õppeasutusse

Läbiviimise koht:

Tartu loodusmaja

Läbiviimise asukoht:

58.3803614, 26.7499653

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Energiatõhus maja
Author:
Tartu loodusmaja
programmid_energiatõhus_maja.pdf(40.96 KB)

Programmi detailne kirjeldus

Viimati uuendatud:

18.02.2022