Ökosüsteemid on justkui omaette maailmad, keeruliste seostega võrgustikud, kus oma osa on nii elustikul kui ümbritseval keskkonnal. Seetõttu on bioloogilise mitmekesisuse püsimiseks väga oluline kaitsta mitte ainult liike, vaid ka nende elupaiku. Õppeprogrammil antakse ülevaade maailma eri biotoopidest, pöörates tähelepanu nende hävimise põhjustele. Vaatluse alla tulevad mitmed liigid, kes on ohtu sattunud just seetõttu, et nende elupaigad on kadumas. Programmi lõpus lahendavad õpilased rühmatööna temaatilist dilemmaprobleemi, mille käigus kujuneb arusaam elukeskkondade kaitse olulisusest ning säästva eluviisi rollist selles.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

Õpilane analüüsib inimtegevuse osa ökotasakaalu muutumisel ja liikide hävimises ning suhtub vastutustundlikult enda tegevusse looduskeskkonnas.
Õpilane kirjeldab ökosüsteemi struktuuri ning selles esinevaid vastastikuseid seoseid.
Õpilane väärtustab bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning selgitab selle kaitse olulisust.
Õpilane lahendab näidetele tuginevaid keskkonna dilemmaprobleeme, arvestades teaduslikke, majanduslikke ja eetilisi seisukohti.
Õpilane teadvustab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid ning põhjendab säästva arengu tähtsust.
Õpilane analüüsib isikliku igapäevase tegevuse seost vastutustundliku ja säästva eluviisiga.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Bioloogia gümnaasiumile IV kursus: Evolutsioon ja ökoloogia:

Ökoloogia; Keskkonnakaitse.

Meetodid:

Õppetunnis kasutatakse avastusõppe ja probleemõppe meetodeid: õppekäik loomaaias, vaatlus, rühmatöö, probleemülesande lahendamine, arutelu

Juhis õpetajale:

  • Õppeprorgammil osalemiseks on vaja registreerida aeg aadressil Leelo.kurbel@tallinnzoo.ee
    või 6943361 / 53465229.
  • Enne loomaaeda tulekut palume õpilastele selgitada, et õppeprogramm on õppetund, millel on kindel teema ja eesmärgid ning kus on erinevaid tegevusi ja ülesandeid.
  • Programmile tulles palume tutvuda eelnevalt loomaaia külastuseeskirjadega https://tallinnzoo.ee/kulastajale/kulastamiseeskirjad/.
  • Programmi ajal peab õpetaja aitama distsipliini hoida.
  • Kui õppeprogrammil osalevad erivajadusega õpilased, palume sellest teada anda programmi broneerimisel.

Sihtgrupp:

Gümnaasium

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

32

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

120€

Lisainfo:

Pileteid ei lisandu

Läbiviimise koht:

Tallinna Loomaaed

Läbiviimise asukoht:

59.4179287, 24.6574455

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

zoo@tallinnzoo.ee
6943 300 (E-R kell 8-16)

Programmi läbiviija:

Tallinna Loomaaia loodusharidusosakonna spetsialistid

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Elupaikade kaitse 10.-12. klass
Author:
Tallinna loomaaed
ELUPAIKADE KAITSE_10.-12. kl.docx(21.07 KB)

Õppeprogrammi sisukirjeldus

Viimati uuendatud:

27.01.2021