placeholder

Õppeprogrammi keskseks teemaks on muld. Millest muld koosneb ja kuidas ta tekib? Kes elavad mullas?  Vaatleme ja võrdleme binokulaaris mulda ja liiva. Arutelu mulla tähtsusest ja seostest meie igapäevaeluga. Mängime muti ja vihmaussi mängu. Mulla teemat kinnistav mäng mullaelustikust ja koostisosadest storyline meetodil. Teine pool programmist otsitakse kooli haljasalalt mullaelanikke, püütakse neid määrata ning uuritakse luubiga.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus

Õpitulemused:

Õpilane teab:
- mulla koostist ja tekkelugu;
- mulla tähtsust looduses ja inimese elus (majanduslik, sotsiaalne ja kultuuriline väärtus);
- kes elavad mullas ja mullaelustiku rolli mullatekkes;
- mida ta ise saab teha mulla hoidmiseks.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

II kooliastmes õppekava teemad muld elukeskkonnana ning aed ja põld elukeskkonnana.

Läbivad teemad keskkond ja jätkusuutlik areng ning väärtused ja kõlblus.

Lõimitud on loodusõpetus, matemaatika, eesti keel ja kunstiõpetus.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

0€

Läbiviimise koht:

Kooli ümbruse haljasalal või Karula rahvuspargi keskuses

Läbiviimise asukoht:

57.826101125, 26.5075229375

Maakond:

Võrumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Helen Kivisild, keskkonnahariduse ja kommunikatsiooni spetsialist

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi eesmärk on mullaelustikuga tuttavaks saamine läbi muti silmade – muti vaenlased ja toidulaud, roll looduses. Mängitakse muti ja vihmaussi mängu, uuritakse muti topisel muti välisehitust ning pannakse kokku puslet muti toiduobjektidest ja vaenlastest. Käikude skeemil abil saadakse aimu muti elust maa all. Binokulaaris vaadatakse liiva ja mulda, saadakse teada millest muld ja liiv koosnevad. Teine pool programmist otsitakse lasteaia haljasalalt tavalisemaid mullaelanikke, püütakse määrata ning uuritakse neid luubiga. Õppe-eesmärgid: Mullaelustikuga tutvumine nende looduslikus keskkonnas vahetu kogemise, isetegutsemise teel. Kodukoha ümbruse vastu huvi äratamine, loodust märkama, uurima ja avastama õpetamine.
 

Viimati uuendatud:

02.02.2021