Uurimas
Ökokratt

Vee kui elukeskkonna tutvustamine, veeelustiku tundmaõppimine, keskkonnateadlikkuse tõstmine läbi loodusteadusliku uurimismeetodi. Lasteaed, I, II ja gümnaasiumi kooliaste, võimalus kohaldada gümnaasiumi kooliastmetele sh puuetega inimestele ning täiskasvanutele. Püütakse veeloomi kahvaga ja määratakse liike veetaimedel ja -loomadel.   

Õpipädevused:

digipädevus
enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Programmi õpieesmärk I kooliastme õpilane: 1) kirjeldab taimede, loomade ja seente välisehitust, seostab seda elukeskkonnaga ning toob näiteid nende tähtsuse kohta looduses; 2) eristab seeni, taimi ja loomi toitumise, kasvamise ning liikumisvõime järgi; 3) teab, et ühte liiki kuuluvad organismid on sarnased; 4) eristab selgroogseid (kala, kahepaikne, roomaja, lind ja imetaja) ning selgrootuid (putukad); 5) kirjeldab õpitud loomaliikide eluviise ja elupaiku; 6) arvestab taimede ja loomade vajadusi ning suhtub neisse vastutustundlikult 7)toob näiteid erinevate organismide seoste kohta looduses ning koostab õpitud liikidest lihtsamaid toiduahelaid; 8) tunneb põhjalikult ühte taime-, seene- või loomaliiki, tuginedes koostatud uurimuslikule ülevaatele. II kooliaste õpilane: 1) kirjeldab loodusteadusliku meetodi rakendamist veekogu uurimisel; 2) oskab korraldada loodusteaduslikku uurimust veekogu kohta ja esitada uurimistulemusi; 3) nimetab ning näitab kaardil Eesti suuremaid jõgesid ja järvi; 4) iseloomustab ja võrdleb kaardi ning piltide järgi etteantud jõgesid (paiknemine, lähe ja suue, lisajõed, languse ja voolukiiruse seostamine); 5) iseloomustab vett kui elukeskkonda, kirjeldab elutingimuste erinevusi jõgedes ja järvedes ning selgitab vee ringlemise tähtsust järves; 6) kirjeldab jõe ja järve elukooslust, nimetab jõgede ja järvede tüüpilisemaid liike; 7) toob näiteid taimede ja loomade kohastumise kohta eluks vees ja veekogude ääres; 8) koostab uuritud veekogu toiduahelaid/toiduvõrgustikke. III kooliaste õpilane: 1) mõistab loodusteaduste ja tehnoloogia tähtsust igapäevaelus; 2) eristab teaduslikke teadmisi mitteteaduslikest teadmistest; 3) kirjeldab kehade omadusi nii kvalitatiivselt kui ka kvantitatiivselt; 4) mõõdab või määrab keha pikkust, pindala, ruumala, massi; 5) seostab õpitava loodusõpetuses varem omandatud teadmiste ja oskustega. Programmi seos riikliku õppekavaga 2.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ 4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“ 7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“ I kooliaste: 2.1.6.5. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond, 2.1.6.6. Vesi kui aine, vee kasutamine, 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad, 2.1.4.4. Mõõtmine ja võrdlemine, 2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu I kooliste: 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad II kooliaste: 2.1.6.5. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond, 2.1.6.6. Vesi kui aine, vee kasutamine III kooliaste: 2.1.9.1. Inimene uurib loodust   Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava § 17. Valdkond Mina ja keskkond, § 18. Valdkond Keel ja kõne lg3 ja lg4, § 20. Valdkond Matemaatika, § 21. Valdkond Kunst, § 22. Valdkond Muusika, § 23. Valdkond Liikumine Kasutatavad aktiivõppe meetodid 

Meetodid:

Uurimuslik õpe. Tiigi, kalda  taime- ja loomastiku uuringud (kahkv, mõõdilint, termomeeter, luup, mikroskoop, termomeeter, pH, hapniku mõõtja mikroskoop, filtreerimine). Aktiivvestlus käsitletaval teemal.
 

Juhis õpetajale:

Riietus ja jalanõud vastavalt ilmastikule.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
Täiskasvanud

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

32

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

170€

Läbiviimise koht:

Puhta Vee Teemapark. Kokkuleppel tellijaga sobivas kohas vajadusel kohandatakse õppeprogrammi

Läbiviimise asukoht:

59.056192726488, 26.0098026

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Priit Adler, Ain Aasa, Helgi Sammel

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Lehtla tiigi saarel
Author:
Priit_Adler
IMGP3655-2.jpg(135.2 KB)

Lehtla

Siniallikatel
Author:
Priit_Adler
20161020_110706.jpg(60.9 KB)

Siniallikatel

Uurimas
Author:
Okokratt
IMG_4827.jpg(3.36 MB)

Uurimas

Määramine
Author:
Okokratt
IMG_4822.jpg(2.64 MB)

Määramine

Pikk kirjeldus:

Programm kestab 3 tundi, sellest 30 min söögipaus. Ohutustehnika 15min, tiigi asukate püüdmine ja määramine 2 tundi. Kokkuvõte 15 minutit

Viimati uuendatud:

14.04.2021