Millimallikas ehk meririst on tüüpiline Läänemere asukas
Alexander Vasenin (Wikimedia CC BY-SA 3.0)

See Läänemerd tutvustav tund algab Lennusadama välialal. Õues vaatleme ilma ja kirjeldame merd.  Muuseumis õpime Läänemerd veelgi paremini tundma, näiteks tutvume siinsete tüüpiliste taime ja loomaliikidega, sh võõrliikidega ja nende suhetega toiduvõrgustikus. Arutleme merereostuse teemadel ja proovime leida viise, kuidas igaüks saaks Läänemere keskkonda puhtana hoida.  

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpitulemused LA-4 kl
Õpilane teab mis on Läänemeri ja oskab seda iseloomustada
Õpilane oskab nimetada meres elavaid organismide rühmasid
Õpilane oskab kirjeldada ilma ja määrata ilmakaari
Õpilane mõistab mere kui elukeskkonna tähtsus ja selle kaitsmise vajadust

Õpitulemused 5-7 kl
Õpilane tutvub rannarahva traditsioonidega
Õpilane oskab iseloomustada Läänemerd kui elukeskkonda ja tunneb seal elavaid organisme
Õpilane kirjeldab ilma
Õpilane selgitab Läänemere reostumise põhjusi ja kaitsmise võimalusi

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Lasteaialaps:

mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult;

väärtustab keskkonnahoidlikku mõtteviisi;

märkab nähtusi ja muutusi looduses;

tunneb looduskeskkonda: kodukoha loodust, muutusi looduses, elukeskkonda, inimese mõju loodusele.

 

Õpilane 4.-6.klass

toob näiteid inimtegevuse mõju ja reostumise tagajärgede kohta veekogudele;

mõõdab õues õhutemperatuuri, hindab pilvisust ja tuule kiirust ning määrab pilvetüüpe ja tuule suunda;

näitab kaardil Läänemere-äärseid riike;

iseloomustab Läänemere-äärset asustust ja inimtegevust õpitud piirkonna näitel;

iseloomustab Läänemerd kui ökosüsteemi;

määrab Läänemere selgrootuid ja selgroogseid;

koostab Läänemerele iseloomulikke toiduahelaid või -võrgustikke;

selgitab Läänemere reostumise põhjusi ja kaitsmise võimalusi.

jaotab organisme nende pildi ja kirjelduse alusel loomadeks, taimedeks;

selgitab loodusliku tasakaalu kujunemist ökosüsteemides, hindab inimtegevuse positiivset ja negatiivset mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele ning võimalusi lahendada keskkonnaprobleeme;

määrab suundi kaardil kaardivõrgu ja looduses kompassi järgi;

toob näiteid ilma ja kliima mõju kohta inimtegevusele.

kirjeldab ja võrdleb teabeallikate järgi meresid, sh Läänemerd, ning toob esile erinevuste põhjused;

iseloomustab Läänemere eripära ja keskkonnaprobleeme ning toob näiteid nende lahendamise võimaluste kohta.

Meetodid:

arutelu

kirjeldamine

mäng sõnakaartidega

liikumismäng

ilmavaatlus

rühmatöö

katse tegemine

koomiksi tegemine (5.-9. klass)

Juhis õpetajale:

Muuseumitunnile broneerimine https://meremuuseum.ee/lennusadam/lastele-peredele/muuseumitunnid/broneeri-muuseumitund/

Gruppi saatvad õpetajad pääsevad muuseumisse tasuta: üks täiskasvanu iga kuue koolieeliku või iga 10 kooliõpilase kohta.

Muuseumitund toimub Eesti Meremuuseumi Lennusadamas ning välialal. Trajektoorid on lühikesed ning kergesti ligipääsetavad. Muuseumitund on kohaldatav ka erivajadustega inimestele.

Lisavarustust ei ole vaja. Kuna osa tegevusest toimub õues mere ääres, on oluline selga panna ilmastikule vastavad riided.

Muuseumitunni lõpus ootame, et õpetaja vastaks lühikesele tagasisidevormile, mis aitab meil muuseumitundide sisu ja kvaliteeti veelgi paremaks muuta. 

Pärast muuseumitundi on võimalik muuseumis omal käel ringi vaadata.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Lisainfo:

Maksumus: Koolieelikud ja kuni 2. klassi õpilased 3 € / laps; 3-12. klassi õpilased 6 € / õpilane.

Muuseumitunni kestus: lasteaed kuni 3.klass 60 min, 4.-6. klass 75 min.

Grupi suurus ühe läbiviija kohta on kuni 24 last; paralleelselt on samal teemal võimalik tundi läbi viia kahele grupile. Suuremate gruppide korral palume võtta ühendust ning täpsustada saadavust. 

Läbiviijad on Eesti Meremuuseumi külastusjuhid, kes on omandanud nii iseseisvalt kui erinevatel koolitustel temaatilisi ning pedagoogilisi oskusi. 

Läbiviimise koht:

Lennusadam (Vesilennuki 6, Tallinn). Programm toimub osaliselt õues.

Läbiviimise asukoht:

59.447802, 24.7472153

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Muuseumitunni näol on tegemist Läänemerd tutvustava programmiga, kus käsitletakse meie merd ja selle eripärasid. Vastavalt sihtgrupile kestab muuseumitund 60 min (lasteaialapsed ja 1-3. klass) või 75 min (4-6. klass).

Muuseumitunni esimesel veerandikul teeb läbiviija sissejuhatuse ja teema arenduse, kus tutvutakse üksteisega, Lennusadamaga ning programmi sisuga. Vastavalt ilmale toimub sissejuhatus kas fuajees või maja ees. Seejärel vaatleme ilma ja tutvume läbi mängulise tegevuse merenduse ajalooga. Hea ilma korral liigume ka mere äärde ning proovime Läänemerd erinevate parameetrite abil iseloomustada. Muuseumitunni teine pool toimub siseruumides, kus jätkame Läänemere tutvumisega läbi rühmatöö ning arutleme, kas/keda/kuidas peaks meres kaitsma. Vaatame eksponaatide hulgas ringi ning proovime neid kalasõbralikult merekeskkonda sobitada. Tunni viimases veerandikus korraldame katse, mille käigus saavad selgeks loomad ja objektid, mida Läänemere põhjast leida võib. Enne äraminekut tuletame meelde, millest muuseumitund rääkis ning kuidas igaüks meist saab loodust hoida.

Muuseumitunni temaatika, praktilised tegevused ja valitud aktiivõppemeetodid on eakohased, muutudes vastavalt õpilaste vanusele spetsiifilisemaks ja keerulisemaks.

Viimati uuendatud:

11.10.2021