tähistaevas

Keskkonnahariduslikus õppeprogrammis tutvustatakse eluslooduses toimunud muutusi, mis on Maa pika ajaloo jooksul aset leidnud. Otsitakse vastuseid küsimustele, kuidas me kõike seda teame ja mille põhjal teadlased oma otsuseid teevad. Koos õpilastega uuritakse kivistisi muuseumi geoloogia püsinäitusel ja arutletakse taime- ning loomariigi arenguetappide üle alates Ediacara ajastust tänapäevani välja. Programmi lõpus saavad õpilased probleemülesannete lahendamise ja töölehe abil ennast proovile panna, geoloogia saalist õigeid vastuseid otsida ja uusi teadmisi kinnistada.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Eesti Loodusmuuseumi õppeprogrammi “Elu areng Maal” läbinud õpilane:

• on omandanud uusi teadmisi eluslooduse tekke ja arenemise kohta;
• teab, et enne inimest on maakeral elanud palju looma- ja taimeliike;
• mõistab põhjus-tagajärg seost;
• oskab paremini kasutada oma loovust ja fantaasiat;
• on arenenud vaatlus- ja kirjeldamisoskused;
• on paranenud koostööoskused rühmas töötades;
• mõistavad teadlaste töö põhimõtteid.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

1) ainevaldkond „Loodusained“ 2.1.6.3. Elu mitmekesisus Maal. Elu erinevates keskkonnatingimustes. Elu areng Maal;

2) mõisted: kasvamine, arenemine, keskkonnatingimused, kivistised, hiidsisalikud ehk dinosaurused

3) läbiv teema: keskkond ja jätkusuutlik areng.

Meetodid:

1) interaktiivne jutustus,

2) arutelu,

3) rühmatöö.

Programmis kasutatakse materjale loodusmuuseumi õppekogudest.

Juhis õpetajale:

Palume õpetajal programmis osaleda ning toetada programmi läbiviijat ja õpilasi.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

26

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

5€

Lisainfo:

Kitsaste treppide ja ilma liftita maja seab piirangud liikumispuudega inimestele.

Läbiviimise koht:

Eesti Loodusmuuseum

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Ly Vetik

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Tunnis vaatleme, millised suured muutused on Maa pika ajaloo jooksul toimunud ja kuidas meie seda teame. Muuseumi Eesti geoloogia saalis uurime kivistisi ja räägime taime- ning loomariigi arengust Kambriumist tänapäevani välja.  
Maksumus: http://www.loodusmuuseum.ee/kulastusinfo

Viimati uuendatud:

28.06.2022