Elamusterikas mets meie ümber
Raul Savimaa

Õppeprogrammi eesmärk on tutvustada kodulähedast metsa meie ümber ning õpetada turvalist ja säästlikku käitumist. Prog­ramm toimub mitme­kesisel metsaalal Tallinna külje all Laia­küla ja Maardu piiril, kus tut­vu­me erinevate puudega, loodus­kooslustega ja metsa eluringiga, teeme huvitavaid praktilisi tegevusi, arutleme looduse­sõbraliku käitumise ja looduse hoidmise teemal ning vaatame kobraste tegevuse jälgi ja rebaseurgu.

"Kobraste tegevus"

Programmil on Eesti Keskkonnahariduse Ühingu  keskkonnaharidusliku õppeprogrammi kirjelduse kvaliteeti tõendav märgis „Läbimõeldud programm“, märgis nr 5.

Õpipädevused:

enesekohased oskused
kultuuri- ja väärtuspädevus
mänguoskused
õpipädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

Võimalda õpilastele aktiivset tegevust looduses; kujundada õpilastes teadmine ja oskus turvaliselt ja sääst¬likult looduses käitumise kohta; anda teadmisi loodusest, metsa eluringist ning kobraste elulaadist; harjutada meeskonnatöö oskusi; näidata õppeainete ja looduse seoseid ning harjutada nende rakendamist.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seosed riikliku õppekavaga: käitub loodust hoidvalt; oskab sihipäraselt vaadelda, erinevusi ja sarnasusi märgata ning kirjeldada; oskab ohtlikke olukordi vältida ja ohuolukorras abi kutsuda. Õppekava rakendamisel loodusesse täpsustatakse soovi korral teema (näiteks 1. klassile: puu eluring, loomade jäljed, loomad ja aastaajad, tiigi elanikud, mis saab jäätmetest; 2. klassile elupaik, metsas elavad loomad; 3. klassile eluslooduse mitmekesisus, loomade eluviis, imetajad, plaan ja kaart). 
Seosed keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu teemadega: käsitletakse metsa eluringi ning säästlikku ja jätkusuutliku looduskasutust ning käitumist looduses, arutletakse kliimamuutuste mõju üle Eesti loodusele.

Meetodid:

Õppeprogrammis käsitletakse seostatult loodus- kultuuri- ja sotsiaalset keskkonda. Programm on terviklik ja teaduspõhine ning sisaldab eesmärgipäraseid ja eesmärkide saavutamist toetavaid tegevusi. Kasutame mitmekesiseid kaasavaid õppemeetodeid. Programm koosneb viiest osast ja kokkuvõtvast arutlusest:

  1. Tutvumine metsaga (30 minutit). Koguneme lagendikule ja vaatame, mida enda ümber näeme. Arutleme, mis on mets. Räägime ohutust viibimisest ja turvalisusest metsas. Lepime kokku käitumisreeglid õpperetkel. Käime nõmmemetsas, lodumetsas ja salumetsas. Räägime metsa elutsüklist, vaatame erinevas vanuses puid ja metsapõlvkondade vaheldumist. Võrdleme looduslikku ja istutatud metsa. Vaatame sipelgate elu. Teadmiste kinnistamiseks teema katseid ja mängime metsamänge.
  2. Koprad (20 minutit). Vaatame kobraste tegevuse jälgi: langetatud puud, vanad ja värsked kännud, koprarajad. Räägi­me, millised puud kobrastele maitsevad ja miks. Imetleme kõrget pesakuhilat ja kopratiike. Arutleme, kui­das kobras on loodusele kasulik ja millal ebasobiv. Mängime kopramängu.
  3. Loomade jäljed ja orienteerumine looduses, harjutame ainetunde (30 minutit). Proovime erinevates ainetundides õpitut ühiselt looduses näitlikustada. Uurime teiste loomade toimetamise jälgi looduses, vaatame rebaseurgu.
  4. Tunnetame metsa ja metsapaus (30 minutit). Kasutame oma viit meelt metsa tunnetamiseks. Vaatleme ja kuulame metsa. Kompame puid ja erinevaid objekte väikesel juhen­datud rajal. Söögipaus kaasavõetud võileibade ja joogiga. Piparmünditee.
  5. Maastikumäng (30 minutit). Jaguneme võistkondadeks ning püüame omandatud teadmisi rakendades kaardi abil leida peidetud aardeid ning vastata küsimustele.
  6. Kokkuvõte ja tagasiside (10 minutit). Võtame kokku õppepäeval omandatu. Arutame, mida me sellest edaspidiseks kaasa võiksime võtta ja kuidas käituda loodushoidlikult.

Juhis õpetajale:

Õpperühma saatva õpetaja roll: õppekäigu kokkuleppimisel täpsustada õpperühma suurust, vanust ja võimalikke erivajadusi ning soovi korral täpsemat fookust. Õppekäigu ajal eeldame, et õpetaja tagab osalejate võimalikult asjakohase ja distsiplineeritud käitumise ning osaleb omal äranägemisel tegevustes.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kestus:

2,5 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt
Kevad
Suvi
Sügis
Talv

Hind:

144€

Lisainfo:

Programmi ajaline kestus on 2,5 tundi. 

Vajalik varustus: tavapärane aastaajale vastav õuejalats või matkajalats. Soovitavalt võileivad ja jook (vesi) kergeks eineks looduses.

Grupi suurus 25 õpilast, suuremate rühmade või mitme klassi korral kaasatakse vajadusel täiendavad sobivad juhendajad.

Juurdepääs on võimalik ka ühistranspordiga (bussid 34A, 30, 102, 101, 170, J6, J6K, J6N).

Läbiviimise koht:

Linnalähedane mets Ida-Harjumaal Laiaküla ja Maardu vahel

Läbiviimise asukoht:

59.467594329141, 24.927905132556

Maakond:

Harjumaa jätk

Keskus:

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

SelgeSiht loodushariduskeskus (SelgeSiht OÜ)

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Elamusrikas mets meie ümber (1.-3. kl, Harjumaa)
Author:
SelgeSiht OÜ
L31. Elamusrikas mets meie ümber (1.-3. kl Harjumaal 2022).pdf(285.87 KB)

 Õppeprogramm "Elamusrikas mets meie ümber 1.-3. klassile (Harjumaal)"

Pikk kirjeldus:

Sihtrühm: 1.-3. klass, eesti õppekeel, kuni 25 õpilast, suurem grupp jagatakse vajadusel grupp kaheks ja kaasatakse täiendav juhendaja. Programm on kohandatav ka liikumise erivajadusega õpilastele.

Programmi kestab 2,5 tundi. Õppeks sobivad kõik aastaajad. Maapind on kuiv ja tasane, maa-alal on mõned tiigid ja madalad rändrahnud.

Vajalik varustus: sobivad riided, aastaajale vastav õuejalats või matkajalats. Soovitavalt võileivad ja jook (vesi) kergeks eineks.

Viimati uuendatud:

04.04.2022