Näsiniine roosakad õied
Tairi Tappo

Õppeprogramm annab ülevaate sellest, millised ohud varitsevad meid Eesti looduses.

Programmi jooksul tutvutakse erinevate organismidega Eestimaa loodusest – kes on meie looduse ohtlikud loomad ja putukad, mürgised taimed ja seened. Kes ja miks on neist tegelikult ohtlik? Selgitame, mis on müüdid ja mis tegelikkus. Õpilases saavad teada kuidas looduses ohutult liikuda ning kuidas käituda ohuolukorras ja mürgistuse korral.

Programmi saab korraldada siseruumi programmina või tellida sinna juurde ka välitegevused.

Suuname õpilasi vaatlema, märkama ja mõistma erinevaid  jälgi looduses. Arutleme teemal ohutus looduses, inimese ja loomade käitumismudelid.  Tutvume erinevate meelte abil ümbritseva loodusega.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

I kooliastmes
Õpilane teab:
- millised tuntumad metsloomad on inimesele ohtlikud;
- millised tuntumad putukad ja roomajad on inimesele ohtlikud;
- millised tuntumad taimed ja seened on inimesele ohtlikud;
- hädaabi numbrit 112, kuhu vajadusel helistada abi kutsumiseks.
II kooliastmes
Lisaks eelnevale teab:
- mürgistusinfo numbrit 16662, kuhu vajadusel helistada nõu saamiseks.
- Õpilane oskab:
- käituda ohtlike metsloomade, roomajate, putukatega kohtumisel.
- käituda taime- ja seenemürgistuste korral.
III kooliastmes ja gümnaasiumis
Lisaks eelnevale teab:
- looduskeskkonna terviklikku mõju inimese tervisele;
- kuidas ohutult üksi ja kaaslastega looduses liikuda.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

1.-3. kl I kooliaste - Ainevaldkond „Loodusained“ – Aastaajad; Organismid ja elupaigad; Organismide rühmad ja kooselu.

4.-6. kl II kooliaste - Ainevaldkond "Loodusained“ - Elukeskkond Eestis; Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis; Mets ja Niit elukeskkonnana; Elu mitmekesisus Maal.

7.-9. kl III kooliaste -  Ainevaldkond "Loodusained“ Bioloogia: Ökoloogia ja keskkonnakaitse;

Gümnaasium - Ainevaldkond "Loodusained" -  Keskkonnakaitse; Ökoloogia.

Läbivad teemad keskkond ja jätkusuutlik areng, tervis ja ohutus ning väärtused ja kõlblus.

Lõimitud on loodusõpetus, bioloogia ja eesti keel.
 

Meetodid:

Õppeprogrammis kasutatavad meetodid:

slaidiesitlus: antakse ülevaade inimesele ohtlikest metsloomadest, roomajatest, putukatest ning tuntumatest söödavatest ja mürgistest taimedest ja seentest Eestis; müüdid ja tegelikkus.

töölehe täitmine: rühmatööna; ohtlike/mitteohtlike metsloomade ja söödavate/mürgiste taimede eristamine liigikirjelduse ja piltide järgi. Ülesande täitmisel kasutatakse pildikomplekte.

- vaatlus: võimalike ohtude ja ohtlike organismide ning nende tegevusjälgede otsimine loodusest (luubid, binoklid, jäljekaardid, kirjutusvahend).

arutelu.

Kõik kasutatavad õppevahendid on juhendaja poolt.
 

Juhis õpetajale:

Õppeprogrammi korraldus (kestus 45 min või 2,5 tundi; toimumise asukoht ) lepitakse kooli ja keskuse vahel kokku programmi tellimisel.

Enne õppeprogrammi on soovitav tuletada õpilastel meelde nende kogemused erinevatest ohtudest Eesti looduses.  

Koolis on vajalik  projektor ja kõlarid slaidiesitluse näitamiseks. Valides pikema programmi, panna selga ilmastikule sobiv riietus, jalga niiskuskindlad jalanõud.

Vajadusel palun õpetajal enne programmi toimumist informeerida programmi läbiviijat osalejate erivajadustest, kui need võivad mõjutada õppeprogrammi läbiviimist. 

Pärast programmi rakendab õpetaja programmil saadud teadmisi ja kogemusi edasises õppetöös. 

Õppeprogrammi tellides kohustub õpetaja andma programmile kirjaliku tagasiside e-kirja teel saabunud tagasiside ankeedi kaudu.

 

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

45 minutit või 2,5 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

0€

Lisainfo:

Õppeprogrammi on võimalik kohaldada liikumis- ja kerge vaimupuudega õpilastele.

Õppeprogrammi läbiviijad jätavad endale õiguse teha vastavalt olukorrale jooksvaid muudatusi.

Pikema ja õues toimuva programmi korral:

  • Söögipausi pidamise aeg lepitakse programmi juhendajaga kokku enne programmi algust.
  • Enne programmile tulekut meenutada osalejatele, kuidas käituda looduses (ei tee valju häält, ei kasuta nutiseadmeid ega prügista) ja teavitada neid võimalikkest ette tulevatest ohtudest (puugid, vihmase ilma korral libedus rajal).

Läbiviimise koht:

Iisaku looduskeskuses, Iisaku pargimetsas, metsas, kaitsealal, matkarajal

Läbiviimise asukoht:

59.095289268196, 27.316029158521

Maakond:

Ida-Virumaa

Programmi läbiviija:

Anne-Ly Feršel ja Mariia Smelska

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi tegevused ja ajakava:
45 min programm toimub siseruumis. 2,5 tunnise programmi puhul lisanduvad tegevused õues.  

SISSEJUHATUS (10 min)

- tutvustatakse programmi eesmärke, töökorraldust, töövahendeid;

- arutelu käigus aktiveeritakse osalejate eelteadmised ohtudest Eesti looduses.


TEGEVUSTE KÄIK (30/130 min)

- slaidiesitlus, mõistete selgitus, tüüpilised ohud meie looduses ja nende võimalikud lahendused; inimesele ohtlike looma-, putuka-, taime- ja seeneliikide tutvustus;

- arutelu olukordade üle, kus inimene on looduses liikudes ohtu sattunud, mida toob kaasa inimese liigne sekkumine looduse loomulikku toimimisse;

- töölehtede täitmine rühmatööna: ohtlike/mitteohtlike metsloomade ja söödavate/mürgiste taimede eristamine liigikirjelduse ja piltide järgi.

- välitegevused kooli/looduskeskuse lähiümbruses või õpperajal 1,5 tundi. Vaatlus, märkamine ja arutelu. Inimese ja loomade käitumismudelid, kohastumised eluks turvalisus looduses. Tutvume erinevate meelte abil loodusega, pöörates enam tähelepanu taimedele.

KOKKUVÕTE (5/10 min) 

- lõpuringis väljendatakse programmi jooksul saadud uusi teadmisi ja kogemusi;

- kokkuvõte programmi juhendajalt.

45 minutilises programmis kasutatakse slaidiesitlust, töölehti, söödavate ja mürgiste taimede mängu.

Välitegevustes rakendatakse programmis saadud teadmisi.

Viimati uuendatud:

26.09.2022