loomad
Pernova Hariduskeskus

Läbi mänguliste tegevuste tutvutakse Eestis elavate metsloomade ja nende elutegevusega.

Programmi läbivad teemad:

 • metsloomade tutvustamiseks kasutatakse püsinäituse alal olevate Eestis elavate metsloomade topiseid;
 • mänguloomade abil võrreldakse metsloomade suurusi, toitumist ja elutegevust;
 • vaadatakse metsloomadest lühifilme.

Praktiline osa viiakse läbi kahes grupis.

Metsloomade topistekoguga saab tutvuda loodusmaja audiogiidis (vt siit). 

Audiogiidis saab kuula helifaile ja vaadata Eesti mesloomadest fotosid (Loodusmaja topiste näitel).

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

tutvub Eestis elavate metsloomade ja nende elutegevusega (karu, hunt, jänes, orav, metskits, siil, ilves, metssiga jt);
võrdleb erinevaid metsloomi ja kirjeldab neid;
mõistab miks on loomad vajalikud looduses ja selgitab seda omasõnadega.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab kujundada mänguoskuseid, sotsiaalseid oskuseid, tunnetus- ja õpioskuseid.

Ainevaldkondade vaheline lõiming:

Mina ja keskkond – looduskeskkond ja tehiskeskkond. Suunatakse last ümbritsevat maailma märkama, uurima ning kogema mängu ja igapäevatoimingute kaudu, võimaldades lapsel ümbritsevat tajuda erinevate meelte ning aistingute abil: vaadeldes, kompides, kuulates helisid.

Keel ja kõne – suhtlemine, jutustamine ja kuulamine. Lapsele luuakse kõnekeskkond, kus ta kuuleb teiste kõnet ning tal on vaja ja ta saab ise kõnelda, tegutsedes koos täiskasvanuga. Liikumine – liikumismängud. Suunatakse last oma oskusi, võimeid ja koostööd hindama, kaaslastega arvestama.

Matemaatika - suurused, võrdlemine.

Programmid lähtuvad teaduslikust maailmavaatest. Juhendaja arvamus põhineb teaduskirjandusel.

Uute teadmiste, vaatluste ja kogemuste kaudu suureneb lapse keskkonnateadlikkus ja kujunevad säästva eluviisi harjumused ning hoiakud. Programmides käsitletakse vastavalt teemale ja tegevustele seostatult loodus-, kultuuri-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda.

Meetodid:

Meetodid: vestlus, arutelu, võrdlus; küsimuste esitamine ja neile vastamine; õppefilmi vaatamine. 

Vahendid: Pernova Hariduskeskuse Eesti metsloomade topiste kogu, loomanahkade õppemäng, mänguloomad, loomapildid, eestikeelsed lühifilmid. 

Juhis õpetajale:

Õpetaja tutvub programmi sisu ja eesmärkidega; 10 lapse kohta kaasas üks täiskasvanu; kaasas olevad täiskasvanud innustavad lapsi programmist aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et lapsed käituvad headele tavadele vastavalt; vajadusel täidavad kohapeal programmi raames kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud

Õppeprogrammi toimumise järel kogume tagasisidet õpetajatelt vahetult ning kohapeal, lähtuvalt kiirele küsimustikule tahvelarvutis, mille vastused kogume oma andmebaasidesse, et vajadusel sisse viia parendused.

Sihtgrupp:

Lasteaed

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 24 õpilast (mõned programmid kuni 26-le õpilasele). 

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ ja  3x45 min 140€, kuni 24-le  2x45 min 140€ ja  3x45 min 210€.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Läbiviimise koht:

Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu, näituseala ja klassiruum

Läbiviimise asukoht:

58.375443925788, 24.5311939

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask (Bioloogia MSc) ja/või Kadri Kilusk(Bioloogia MSc) ja/või Karin Klaus (Bioloogia MSc), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus (5 min):

 • vestlus teemal ohutus praktikumi läbiviimisel;
 • arutelu Eesti metsloomade topiste valmistamise ja jahinduse teemal;
 • lapsed jagatakse praktikumi läbiviimiseks kahte gruppi.

Teemaarendus (2 x 35 min): 

I grupp ja II grupp läbivad järgmised teemad:

 • ringkäik loodusmajas ja topiste leidmine ning nendega tutvumine, juhitakse tähelepanu loomade suurustele ja eluviisile (kiskjad/rohusööjad/ segatoidulised, talveuni jmt);
 • loomanahkade õppemängu läbimine;
 • mänguloomade abil tutvutakse toiduahelatega metsas;
 • metsloomadest filmide vaatamine filmikoopas.

Kokkuvõte (15 min):

 • vestlus ja arutelu -  metsloomadest filmide vaatamine filmikoopas ja arutelu  - mida uut teada sain.

Viimati uuendatud:

05.04.2021